SBAB

SBAB:s delårsrapport 1 januari - 30 september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 15:06 CEST

- SBAB:s affärsverksamhet fortsätter att utvecklas väl med ett kraftigt ökat räntenetto, en bra tillväxt i utlåningen, låga kreditförluster samt ökad inlåningsvolym. Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella poster uppgick till 859 mnkr (550), en ökning med 56%, säger SBAB:s VD, Eva Cederbalk.

Rörelseresultatet utvecklas väl
Rörelseresultatet, exklusive nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde, utvecklades väl och uppgick till 859 mnkr (550), en ökning med 56% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet minskade dock till 425 mnkr (1 091). Minskningen förklaras av att nettoresultatet av finansiella poster har utvecklats negativt, dels till följd av utvecklingen av orealiserade poster, dels som en konsekvens av metodutveckling inom säkringsredovisningen under kvartalet.

Räntenettot utvecklades positivt och är betydligt högre jämfört med motsvarande period föregående år, 1 377 mnkr (1 062). Ökningen förklaras främst av god affärsvolym.

Omkostnaderna ökade till 444 mnkr (421) och beror på stor kundtillströmning och på vidareutveckling av SBAB:s verksamhet.


Kreditförlustnivån uppgick till låga 0,02% (0,05) och kreditförlusterna minskade till netto -39 mnkr (-65).

Fortsatt god kundtillströmning inom såväl in- som utlåning

SBAB:s utlåning har utvecklats bra och under perioden uppgick nyutlåningen till 39,7 mdkr (47,0). Den totala utlåningen till allmänheten uppgick till 247,8 mdkr (226,0) vilket är en ökning med 9,6%. SBAB:s totala marknadsandel uppgick till 9,7% (9,5).

Privatutlåningen ökade med 10,0% till 149,5 mdkr (135,8). Nyutlåningen uppgick till 25,3 mdkr (25,5). Efterfrågan har medfört en ökning av marknadsandelen till 8,2% (8,0).

Utlåningen till företag och bostadsrättsföreningar ökade med 9,0% och uppgick till 98,3 mdkr (90,1). Nyutlåningen uppgick till 14,4 mdkr (21,4). Detta innebär att SBAB har ökat sin marknadsandel till 13,8% (13,4) för utlåning till företag och bostadsrättsföreningar.

SBAB:s inlåning uppgick till 5,5 mdkr (4,7). Trots att det allmänna ränteläget varit lågt har SBAB:s inlåningsprodukter, som kännetecknas av en konkurrenskraftig ränta och enkla produktvillkor, fortsatt att attrahera nya kunder bland privatpersoner, bostadsrätts-föreningar och företag. Under året har antalet inlåningskonton ökat med 25%.

Upplåning
Det totala värdet av utestående emitterade värdepapper har ökat med 14,9 mdkr under året och uppgick till 264,0 mdkr (249,1). Under tredje kvartalet genomförde SBAB en treårig emission av obligationer under SBAB:s EMTN-program på 750 mn EUR. Ram-beloppet på SBAB:s EMTN-program höjdes den 17 september 2010 till 16 md USD från tidigare 11 md USD.

Upplåning genom utgivning av säkerställda obligationer sker i SBAB:s helägda dotter-bolag, AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), SCBC. Total säkerställd emitterad volym uppgår till 148,6 mdkr (136,9).

SBAB var under 2009 anslutet till svenska statens garantiprogram för medelfristig upp-låning, men är sedan november 2009 inte längre anslutet till programmet. Total utestående volym under det statsgaranterade programmet uppgick vid periodens slut till 14,7 mdkr (21,4).

För mer information, vänligen kontakta:

Eva Cederbalk, VD SBAB
Telefon: 08-614 43 01
Mobil: 070-523 23 02
eva.cederbalk@sbab.se


Lena Hedlund, kommunikationschef SBAB
Telefon: 08-614 38 49
Mobil: 070-858 07 25
lena.hedlund@sbab.se


SBAB erbjuder bolån och sparande via internet och telefon samt kreditgivning till företag. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden.

För mer information, besök oss på
www.sbab.se