SBAB

SBAB: s Mäklarbarometer

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 09:15 CET

Ny våg av optimism bryter höstens dystra förväntningar
Mäklarnas farhågor om fallande priser under slutet av förra året
besannades inte. Priserna på både bostadsrätter och småhus fortsatte
uppåt. När mäklarna nu blickar fram mot första kvartalet är
förväntningarna åter klart optimistiska. Omsättningen väntas bli större,
perioden med längre försäljningstider bryts och priserna fortsätter
uppåt. Finanspolitiken och särskilda skattesänkningar för bostäder spär
på hushållens ekonomi och bidrar till den skarpa omsvängningen i
stämningsläget på bostadsmarknaden trots höjda räntor.

Bostadsrättsindikatorn och småhusindikatorn, som visar den samlade
bilden av utvecklingen på bostadsmarknaden, rörde sig uppåt under fjärde
kvartalet men låg fortfarande under noll. De båda delmarknaderna
fortsatte således att försvagas men inte i samma utsträckning som under
tredje kvartalet. Stigande priser påverkade indikatorerna positivt men
det motverkades av att försäljningstiderna blev längre och att
skillnaden mellan försäljningspris och utgångspris fortsatte att pressas
samman. Mäklarnas prognos för första kvartalet i år är att samtliga tre
komponenter bidrar positivt: priserna stiger, budaktiviteten ökar och
försäljningstiden blir kortare. Bostadsindikatorerna svänger därför
kraftfullt uppåt och svackan på bostadsmarknaden ser ut att bli kort.

Bostadsindikatorer

Anm. Indikatorerna är beräknade som genomsnittet av nettotalen för
försäljningspris, skillnad mellan försäljningspris och utgångspris samt
försäljningstiden (med omvänt tecken).

- Resultatet av Mäklarbarometern visar att bostadsmarknaden hämtat ny
kraft trots genomförda och kommande räntehöjningar från Riksbanken.
Bostadsefterfrågan väntas expandera starkt. Hushållen får ett brett stöd
av finanspolitiken och en stark konjunktur och mot den bakgrunden har
mäklarnas optimism fog för sig, säger Barbro Wickman-Parak, chefsekonom
på SBAB.

Det är en bred regional vändning som mäklarna räknar med. I samtliga
fyra undersökta regioner har framtidsförväntningarna svängt om i positiv
riktning. Stor-Stockholm har de mest positiva förväntningarna inför
första kvartalet men avståndet till Stor-Malmö är inte stort.
Bostadsindikatorn för Stor-Göteborg och Uppsala är lägre men ändå
positiv med den svagaste noteringen för småhus.

- Förutom den allmänt stimulerande finanspolitiken påverkas
förväntningarna om bostadspriserna också positivt av begränsningen av
fastighetsskatten på markvärdet och slopad beskattning av schablonintäkt
för bostadsrättsföreningar. Den största positiva effekten bedöms komma
på småhuspriserna i de storstadsområden som undersöks i
Mäklarbarometern, säger Tomas Pousette, ränteanalytiker på SBAB.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Pousette, ekonom SBAB,
tfn: 08-614 43 88 eller 0708-92 26 63 eller tomas.pousette@sbab.se

Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB,
tfn 08-614 38 88 eller 0733-60 45 78 eller barbro.wickman-parak@sbab.se

Mattias Isaksson, Pressansvarig SBAB,
tfn 08-614 38 50 eller 0708-80 38 50 eller mattias.isaksson@sbab.se

Mäklarbarometernfinns i sin helhet på SBAB:s hemsida, www.sbab.se.