SBAB

SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna uppgick till 505 mnkr.

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 10:05 CEST


SBAB:s utlåning till privatmarknaden fortsatte att öka och nyutlåningen under perioden ökade med 56%, jämfört med motsvarande period föregående år. Marknadsandelen för privatmarknaden uppgick till 9,2% (8,2%). Räntenettot fortsatte samtidigt att växa medan periodens rörelseresultat backar något.
- SBAB befinner sig i en expansiv fas och vi slår återigen rekord i nyförsäljning, säger Eva Cederbalk, VD SBAB. Vårt resultat ligger i nivå med vårt lönsamhetskrav trots att vi gör stora investeringar.


Resultat
Rörelseresultatet för de första nio månaderna 2005 uppgick till 505 mnkr (547 mnkr). Resultatförsämringen förklaras främst av ökade omkostnader. Räntenettot ökade med 3% och uppgick till 961 mnkr (933 mnkr). Bakom ökningen ligger en god utveckling av privatmarknadsutlåningen men det sjunkande ränteläget har påverkat förräntningseffekten på flöden och eget kapital negativt.

Omkostnaderna har ökat med 12% till 412 mnkr (369 mnkr). Den höga nyförsäljningen har medfört att de volymrelaterade kostnaderna ökar. Även personalkostnaderna påverkas genom fler fast och tillfälligt anställda. Under perioden ligger marknadsföringen på en högre nivå.

- Vi befinner oss i en expansiv fas, säger Eva Cederbalk. Vi slår rekord i nyförsäljning och levererar ett resultat i linje med vårt lönsamhetskrav. Vi bedriver även ett flertal omfattande utvecklingsprojekt av engångskaraktär, bland annat till följd av olika regelverksförändringar, vilket motsvarar investeringar på cirka 40 mnkr.

Utlåning
SBAB:s privatmarknadsportfölj fortsatte att öka under de första nio månaderna 2005 och uppgick till 79 212 mnkr (60 942 mnkr) exklusive värdepapperiseringar. Företagsmarknadsportföljen har minskat och uppgick till 64 594 mnkr (69 965 mnkr) exklusive värdepapperiseringar.


Låneportfölj och värdepapperiserade lån, mdkr
30 sep 2005 31 dec 2004
Total varav värde-papperiserade lån Total varav värde-papperiserade lån
Privatmarknad 94,3 15,1 76,7 15,8
Företagsmarknad 72,5 7,9 79,4 9,4
Summa 166,8 23,0 156,1 25,2Upplåning
Den långfristiga upplåningen under årets första nio månader 2005 uppgick till 47 710 mnkr (30 353 mnkr) varav 31 590 mnkr (15 080 mnkr) lånades upp på den internationella marknaden och 16 120 mnkr (15 274 mnkr) på den inhemska obligationsmarknaden. Den ursprungligt kortfristiga låneskulden, d v s de skulder som redan vid lånetillfället var kortfristiga uppgick till 44 355 mnkr (33 238 mnkr).

SBAB har under perioden lämnat in en ansökan till Finansinspektionen om tillstånd att emittera säkerställda obligationer genom ett nybildat dotterbolag.

Kreditförluster och osäkra lånefordringar
Kreditförlusterna netto var fortsatt låga och uppgick till positivt 5 mnkr, vilket är 2 mnkr sämre än motsvarande period 2004. De osäkra lånefordringarna har sedan årsskiftet minskat från 214 mnkr till 161 mnkr. Gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar uppgick till 144 mnkr.

Samarbeten
SBAB samarbetar med Ikanobanken, Sparbanken Finn, Sparbanken Gripen, SalusAnsvar samt ICA Banken, vilka är viktiga försäljningskanaler för SBAB.

Delårsrapport
Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.sbab.se .

För vidare information
Eva Cederbalk, VD, telefon 08-614 43 01 eller 0705-23 23 02 eller eva.cederbalk@sbab.se

Mattias Isaksson, pressansvarig, telefon 08-614 38 50 eller 0708-80 38 50 eller mattias.isaksson@sbab.se


Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport 1 jan - 30 sept 2005
http://hugin.info/134519/R/1018444/159900.pdf

SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med en marknadsandel om 15,1% på företagsmarknaden och en marknadsandel om 9,2% på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 65% av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor.