SBAB

SBAB:s rörelseresultat för det första kvartalet 2004 uppgick till 193 mnkr

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 16:41 CEST

Kreditförlusterna är fortsatt låga och uppgick netto till positiva 8 mnkr, vilket är 16 mnkr bättre än motsvarande period 2003. Utvecklingen för det första kvartalets räntenetto är fortsatt stabil med 2 procent bättre utfall än motsvarande period förra året.


Resultatet för det första kvartalet är fortsatt starkt. Resultatet belastas dock med högre kostnader för marknadsföring och IT-utveckling jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet för årets första kvartal är 193 mnkr (192 mnkr).

Utlåning
Utlåningen var vid kvartalsskiftet 126,3 mdkr vartill kommer av SBAB värdepapperiserade lån som uppgår till 25,8 mdkr, totalt 152,2 mdkr.

Låneportfölj och värdepapperiserade lån, mdkr

Mars 2004 Mars 2003
Total varav värdepapper-iserade lån Total varav värdepapper- iserade lån
Privatmarknad 65,8 16,0 55,5 16,7
Företagsmarknad 86,4 9,8 96,8 1,0
Summa 152,2 25,8 152,3 17,7


Marknadsandelar
SBAB:s marknadsandel på privatmarknaden ökar och är ca 7,9 procent och marknadsandelen på företagsmarknaden är 18,0 procent.
Fokusering på vissa kundgrupper i kombination med avveckling av olönsamma engagemang har lett till en minskning av företagsmarknadsportföljen. Förbättring av lönsamhet i låneportföljen har prioriterats framför volymtillväxt.

Nyutlåning
Nyutlåningen på privatmarknad uppgick till 5,2 mdkr och på företagsmarknad till 0,9 mdkr.

Upplåning
Den långfristiga upplåningen under det första kvartalet 2004 uppgick till 15 411 mnkr (10 125 mnkr) varav 10 593 mnkr (5 992 mnkr) lånades upp på den internationella marknaden och 4 819 mnkr (4 133 mnkr) på den inhemska obligationsmarknaden. Den kortfristiga låneskulden, d v s de skulder som redan vid lånetillfället var kortfristiga uppgick till 30 023 mnkr (51 730 mnkr).
SBAB:s långsiktiga mål är att uppnå en jämn fördelning mellan internationell och inhemsk upplåning.

Omkostnader
Kostnaderna har under kvartalet ökat med 16 mnkr till 129 mnkr (113 mnkr). Bakom ökningen ligger större marknadsföringsinsatser samt ett mer omfattande IT-utvecklingsarbete än motsvarande period föregående år. Detta omfattar bland annat anpassningar inför Basel II, IAS och utveckling av interna IT-system.

Kreditförluster och osäkra lånefordringar
Kreditförlusterna netto var positiva på grund av återvinningar vilket var 16 mnkr bättre än motsvarande period 2003. De osäkra lånefordringarna har sedan årsskiftet minskat från 220 mnkr till 195 mnkr. Gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar uppgår till 170 mnkr.

Samarbeten
SBAB samarbetar med Ikano Bank, Sparbankerna Finn och Gripen, Salus Ansvar samt ICA Banken. Liksom tidigare är SBAB:s samarbetspartners viktiga försäljningskanaler.

Utsikter för 2004
Resultatet för helåret 2004 förväntas ligga i nivå med resultatet för 2003.

Sammanfattning, SBAB-koncernen Mars 2004 Mars 2003
Rörelseresultat, mnkr 193 192
Kreditförluster, mnkr
Räntabilitet A % 1)
Räntabilitet B % 2) (8)
11,0
11,3 8
10,4
12,1
Kapitaltäckningsgrad, % 10,6 9,9
Primärkapitalrelation, % 8,8 7,7
Soliditet, % 3,8 3,4
Osäkra lånefordringar efter specifika
reserveringar för individuellt värderade
lånefordringar, mnkr

90

347
I/K-tal exkl kreditförluster 2,4 2,8
I/K-tal inkl kreditförluster 2,6 2,6
Rating, lång upplåning
Standard & Poor's
Moody's
AA-
A1
AA-
A1
Rating, kort upplåning
Standard & Poor's
Moody's
A-1+
P-1
A-1+
P-1
Utlåning, mnkr 126 310 134 625
Värdepapperisering, mnkr 25 845 17 692
Medeltal anställda under perioden 380 381


1) Rörelseresultatet (efter faktisk skatt) för de tolv senaste månaderna i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
2) Rörelseresultatet (efter schablonskatt) för rapportperioden uppräknat till årsresultatet i förhållande till genomsnittligt eget kapital.


SBAB:s delårsrapport för 1 januari - 31 mars 2004 bifogas (4 sid).


Delårsrapport för 1 januari-31mars 2004

För vidare information
Eva Cederbalk, VD, tel 08-614 43 01 eller 070 523 23 02
Annelise Jansson, Informationschef, tel 08-614 4355 eller 070 637 12 72
Per Balazsi, chef VD stab, tel 08-614 43 24 eller 073 368 43 24

SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med cirka 10 000 kunder och en marknadsandel om 18,0 procent på företagsmarknaden och cirka 240.000 kunder och en marknadsandel om 7,9 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon.
Cirka 65 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor.