SBAB

SBAB:s rörelseresultat ökar

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 17:03 CEST

SBAB:s rörelseresultat för första halvåret 2003 ökar med 36 mnkr till 371 mnkr (335 mnkr)

SBAB ökar rörelseresultatet första halvåret med 11 procent jämfört med halvårsresultatet föregående år. Rörelseresultatet för första halvåret är 371 mnkr (335 mnkr).
- Trenden med ökat rörelseresultat fortsätter och därmed har vi nu lagt en grund för att också resultatet för helåret 2003 ska kunna bli SBAB:s bästa genom tiderna, säger Christer Malm, SBAB:s VD.

Resultat
SBAB:s rörelseresultat för första halvåret ökade med 11 procent till 371 mnkr (335 mnkr). Bakom resultatutvecklingen ligger en fortsatt god nyutlåning inom privatmarknaden, fortsatt marginalökning och omstrukturering av låneportföljen inom företagsmarknaden, goda resultat för upplåningsverksamheten och fortsatt låga kreditförluster netto.

Utlåning
Utlåningen var vid halvårsskiftet 134,8 mdkr vartill kommer av SBAB värdepapperiserade lån som uppgår till 17,4 mdkr (totalt 152,3 mdkr).

SBAB:s kunder har i allt högre omfattning valt längre löptider än under motsvarande period förra året. Detta gäller både företagskunder och privatkunder.

Från och med den 1 juni har högst tillåtna belåningsgrad höjts från 70 procent till 75 procent. Detta är ett led i förberedelserna för kommande lagstiftning avseende säkerställda obligationer.

Marknadsandelar
SBAB:s marknadsandel på privatmarknaden är ca 7,5 procent och marknadsandelen på företagsmarknaden är 19,2 procent.

Företagsmarknadsportföljens minskade volym beror bl a på att utlåningen till kommunala bostadsbolag har minskat och att en fokusering på vissa kundgrupper i kombination med avveckling av olönsamma engagemang har skett. Förbättrad lönsamhet i låneportföljen har prioriterats framför volymtillväxt.

Nyutlåning
Nyutlåningen på privatmarknad uppgick till 7,3 mdkr och på företagsmarknad till 1,7 mdkr.

Upplåning
SBAB:s långfristiga upplåning under de första sex månaderna var 24 412 mnkr (8 727 mnkr) varav 13 090 mnkr (7 686 mnkr) lånats upp på den internationella marknaden och 11 322 mnkr (1 041 mnkr) på den inhemska marknaden. Den kortfristiga låneskulden uppgår till 39 077 mnkr (42 330 mnkr).

Det långsiktiga målet är att uppnå en jämn fördelning mellan internationell och inhemsk upplåning.

Omkostnader
Kostnaderna har under första halvåret ökat med 21 mnkr till 235 mnkr (214 mnkr).

Bakom ökningen ligger större marknadsföringsinsatser samt ett mer omfattande utvecklingsarbete än motsvarande period föregående år.

Osäkra lånefordringar och reserveringar
De osäkra lånefordringarna har sedan årsskiftet minskat från 673 mnkr till 458 mnkr. Reserveringsgraden avseende specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar har ökat från 44% till 50%. Vid utgången av första halvåret uppgick de totala reserveringarna till 384 mnkr, varav 130 mnkr avsåg gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar.

Samarbeten
SBAB samarbetar med Ikano Bank, Sparbankerna Finn och Gripen, Salus Ansvar samt ICA Banken. Liksom tidigare är SBAB:s samarbetspartners viktiga distributionskanaler.

Händelser efter rapporteringstiden
Den 1 juli genomförde SBAB en värdepapperiseringstransaktion. Transaktionen är den tredje som är gjord under SRM Investment värdepapperiseringsprogram och innehåller lån till bostadsrättsföreningar motsvarande ca en miljard Euro vilka överlåtits till ett s k specialbolag.

Dotterbolagen SBAB, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag och SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag kommer under hösten 2003 att fusioneras med moderbolaget genom s.k. absorption. Fusionen genomförs för att effektivisera SBAB:s administration. I samband med fusionen planerar moderbolaget byta namn till SBAB, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag (publ).

Utsikter för 2003
Resultatet för helåret 2003 förväntas överstiga resultatet för 2002.

För vidare information:
Christer Malm, VD 08-614 43 01
Annelise Jansson, Informationschef 08-614 43 55, mobil: 070-637 12 72
Göran Laurén, Finansdirektör 08-614 38 40, mobil: 070-876 57 16
Ricard Grundwall, Redovisningschef 08-614 43 26

SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med cirka 10 000 kunder och en marknadsandel om 19,2 procent på företagsmarknaden och cirka 240.000 kunder och en marknadsandel om 7,5 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 55 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor.