SBAB

SBAB:s Sparnytt - Hög nivå på nytt riskindex för hushållen

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 09:21 CEST

Ett nytt riskindex visar att hushållens totala finansiella risk ligger nära toppnivå-erna från 2000 och 2007. Efter börsraset i maj 2006 har hushållen blivit försikti-gare i valet av sparform. Aktieinnehavet har minskat med 160 miljarder och rän-tesparandet har ökat med 300 miljarder. Turbulensen på börsen, högre sparrän-ta genom Riksbankens höjningar av styrräntan och ökad konkurrens på spar-marknaden ligger bakom omsvängningen. Trots minskad aktieexponering ligger hushållens totala finansiella risk på en fortsatt hög nivå genom en ökad andel bostäder i tillgångarna.

Börsraset i maj 2006 verkar ha fungerat som en katalysator för en mer skeptisk inställ-ning till aktiemarknaden. Från och med andra kvartalet 2006 till andra kvartalet 2008 har hushållen minskat aktieinnehavet med 160 miljarder medan räntesparandet ökat med 160 miljarder.

- Det plötsliga raset på aktiemarknaden i maj 2006 uppfattades troligen som en var-ningssignal inför vad som kunde komma framöver. Varje kvartal sedan dess har hushål-len sålt mer aktier än man köpt, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB.

Flykten från den osäkra aktiemarknaden till säkert räntesparande har förstärkts av ett stigande ränteläge. Riksbanken har gradvis höjt styrräntan och ökad konkurrens från nischbanker har bidragit till att hushållen fått bättre ränta på sina sparkonton. Gapet mellan styrräntan och räntan på sparkonto har krympt med en dryg procentenhet sedan början av 2000-talet.

Trots att hushållen dragit ner risken i sina tillgångar genom omfördelningen från aktie- till räntesparande har ändå den totala risken ökat. Den främsta förklaringen är att bostä-der utgör en större andel av hushållens förmögenhet än tidigare. Ett nytt finansiellt risk-index för hushållen, som baseras på ett stresstest med fallande börskurser och bostads-priser samt stigande räntor, visar att hushållens totala risk nu är lika hög som kring mil-lennieskiftet och betydligt högre än i slutet av 80-talet innan den djupa ekonomiska kri-sen.

- Den tidigare kraftiga uppgången i bostadspriserna har medfört att bostäder nu utgör mer än 60 procent av hushållens totala tillgångar. Hushållens känslighet för ett stort fall i bostadspriserna är därför betydligt större än känsligheten för en nedgång på börsen eller för stigande räntor, säger Tor Borg, ekonom på SBAB.

Hushållens finansiella riskindex

(För Diagram se PDF)
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=935674&fn=wkr0003.pdf


Anm. Mellan 1980 och 1996 avser observationerna sista kvartalet varje år, därefter kvartalsvisa observationer.Sparnytt (nr 3), finns i sin helhet på SBAB:s hemsida www.sbab.se.

För mer information, kontakta:

Tomas Pousette, chefsekonom SBAB
Telefon: 08-614 43 88
Mobil: 0708-92 26 63
E-post: tomas.pousette@sbab.se

Tor Borg, ekonom SBAB
Telefon: 08-614 38 84
Mobil: 0761-18 09 02
E-post: tor.borg@sbab.se

Christine Brosewitz, pressansvarig SBAB
Telefon: 08-614 43 75
Mobil: 0705-47 16 11
E-post: christine.brosewitz@sbab.se

SBAB erbjuder bolån och sparande via Internet och telefon samt kreditgivning till företag. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden.
För mer information, besök oss på www.sbab.se