SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) - Kvartalsrapport 1, 1 januari - 31 mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 13:22 CEST

Koncernen
• Intäkterna uppgick till 132,2 (49,0) MSEK
• Resultatet för perioden efter finansiella poster uppgick till 52,3 (5,5) MSEK
• Eget kapital ökade första kvartalet med 50,3 MSEK
• Soliditet 78,5 (43,9)%
• Rörelsemarginalen uppgick till 37,1 (8,0)%
• Vinstmarginalen uppgick till 39,6 (11,2)%
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10,4 MSEK
• Resultat per aktie blev 9,66 kr efter skatt

Affärsidé
SBCs affärsidé är att i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan skapa, förvalta och utveckla värden som är till nytta för bostadsrättsföreningar, boende och bosparare i SBC ek för.

Koncernen
Koncernens intäkter uppgick till 132,2 (49,0) MSEK. Resultatet efter skatt blev för perioden 50,3 (4,0) MSEK. Skatten är beräknad på grundval av det skattepliktiga resultatet.
Periodens resultat beror till stor del på försäljning av andelarna i Sveart Lotten B Ekonomisk förening som avyttrats.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) noterades på Aktietorget den 27 februari 2006.

Finansieringen av pågående projekt med egna medel, lösen av kortfristigt lån och förändringar av kortfristiga placeringar över 3 månader är de främsta anledningarna till det negativa kassaflödet på -10,4 MSEK.

Verksamheten

Förvaltning
SBCs tjänster åt bostadsrättsföreningar fortsätter att efterfrågas och antalet kunder fortsätter att öka. Det finns fortfarande en stabil tillväxt i marknaden då hyreshus säljs till bostadsrättsföreningar och nyproduktionen också har ett stort inslag av bostadsrätter.

Förvaltningstjänster åt bostadsrättsföreningar omsatte 44,9 (42,6) MSEK. Rörelseresultatet blev före skatt 6,0 (5,0) MSEK.

Projektutveckling
Bostadsprojekten för SBCs bosparare löper som planerat och försäljningen går bra. I byggstartade projekt finns endast drygt 30 lägenheter kvar till försäljning. Försäljningen beräknas påbörjas för ytterligare ca 190 lägenheter under året. Inga byggnationer påbörjas förrän 50 procent av lägenheterna
sålts i varje projekt.

Under perioden har andelarna i Sveart Lotten B Ekonomisk förening avyttrats till Brf Svea Artilleri 17 i Stockholm, för 81 MSEK. Brf Svea Artilleri uppför ca 90 lägenheter med s.k. Trygghetsboende på Östermalm i Stockholm. Samtliga lägenheter är sålda och inflyttning kommer att ske under 2007. Resultatet av försäljningen är 45 MSEK. Denna affär genererar en betydande del av årets resultat.

Projektutvecklingen omsatte 86,5 (5,4) MSEK och rörelseresultatet blev före skatt 46,0 (0,9) MSEK.

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006
Fr.o.m den 1 januari 2006 tillämpar SBC Sveriges BostadsrättsCentrum internationella redovisningsprinciper som är godkända av EU - International Financial Reporting Standards (IFRS). Jämförelsesiffror för 2005 är omräknade i enlighet med IFRS, då delårsrapporten innehåller jämförelsetal för motsvarande period föregående år och resultatet för helåret 2005. Detta är den första rapporten då SBC tillämpar IFRS. 2006 blir det första året då årsredovisningen kommer att upprättas i enlighet med IFRS.

Nästa rapporttillfälle
Resultat för halvåret kommer 22 augusti 2006.


Stockholm den 24 april 2006
Ulrika Francke, VD

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

För ytterligare information kontakta
Ulrika Francke
Ove Holmvall
Telefon: 08-501 150 00
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)
Box1353
111 83 Stockholm
Huvudkontor: Luntmakargatan 18, entréplan
Telefon: 08-5011 5000
Fax: 08-5011 5050
E-post: sbc@sbc.se