SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB

SBC SVERIGES BOSTADSRÄTTSCENTRUM: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 JUNI 2009

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 12:06 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.sbc.se/Foretag/Nyheter/Delarsrapport-1-januari---30-juni-2009-/

Ökad omsättning med stabil kundbas för förvaltningstjänster

• Intäkterna för halvårsperioden jan-juni 2009 uppgick till 132 (122) mkr.*

• Rörelseresultatet för halvårsperioden jan-juni 2009 uppgick till -7 (-12) mkr.*

• Periodens resultat under jan-juni 2009, inklusive verksamhet till försäljning, uppgick till -18 (-75) mkr. Resultatet per aktie under jan-juni 2009 uppgick till -2:39 (-14:39) kr.

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -104 (-3) mkr.*

• Eget kapital per 30 juni 2009 uppgick, efter genomförd nyemission om netto 96 mkr, till 143 mkr och soliditeten uppgick till 21 procent. Per den 31 december 2008 uppgick eget kapital till 65 mkr och soliditeten till 10 procent.

• Projektet Sällheten 1 vid Hornsbergs Strand har avyttrats med en likviditetsförstärkning om 24 mkr och en resultateffekt om -11 mkr.



*Enligt IFRS 5 redovisas dotterbolaget SBC Mark AB (affärsområde Projektutveckling) som verksamhet till försäljning och säredovisas i resultat- och balansräkningen. Markerade nyckeltal gäller kvarvarande verksamheter. Jämförelsetalen är omräknade. Övriga nyckeltal gäller för totala koncernen.


För ytterligare information hänvisas till:
Helena Skåntorp, VD och koncernchef helena.skantorp@sbc.se 0708-18 39 07
Leif Carlsson, CFO leif.carlsson@sbc.se 0730-74 50 64

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "att i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan skapa, förvalta och utveckla värden som är till nytta för bostadsrättsföreningar, boende och bosparare i SBC ek för". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar och producerar nya bostadsrätter för alla skeden i livet. SBC har sex kontor i landet med totalt cirka 210 anställda. 2008 var koncernens intäkter 390 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.