Scandinavian Clinical Nutrition, SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2008.

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 09:24 CEST

Scandinavian Clinical Nutrition AB:s årsredovisning för 2008 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.scnutrition.com. En pappersversion kan beställas per post (SCN AB, Stora Nygatan 7, 111 27 Stockholm), per telefon +46 8 586 107 80, per fax +46 8 222 006, eller per e-post info@scnutrition.com.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 26 juni 2009.

I jämförelse med informationen i den oreviderade bokslutskommunikén har en händelse inträffat som kräver justering av och upplysning i de finansiella rapporterna och noterna. Den 2 april 2009 kommunicerades att bolaget ingått ett LOI med PhytoLab Solutions, Inc., en del av den amerikanska Lifequest-gruppen, som förlängde stilleståndsavtalet angående deras option att förvärva SCN:s dotterbolag med rättigheterna till Immulina mot en ytterligare förskottsbetalning om 1 miljon USD i form av aktier i Lifequest. På grund av detta avtal kommer inte den under Q4 2008 utbetalade förskottsbetalningen om 1 miljon i Lifequest-aktier att lösas in under Q1 2009, vilket förändrar koncernens kassaflödesanalys negativt jämfört med bokslutskommunikén med 7,8 MSEK.

Vidare har ett fel upptäckts i koncernens balansräkning, där goodwillposten var undervärderad i bokslutskommunikén. Korrekt värdering ska vara 27,7 MSEK, istället för 19,4 MSEK som angavs i kommunikén.

Styrelsen vill även återigen lyfta fram de justeringar som gjordes i bokslutskommunikén jämfört med Q3-rapporten:

• Under Q4 omvärderades delar av balansräkningen, bl.a. har nya bedömningar gjorts avseende tidigare aktiverad skattefordran om 10,2 MSEK och en post som tidigare rapporterats som förskott till leverantör om 7,1 MSEK, som båda har kostnadsförts. Den ändrade bedömningen av skattefordran belastar Q4-resultatet, och förskottsposten belastar resultatet för både Q4 och helåret 2008.
• Under Q4 godkändes försäljningen av 13,5% av SCN:s aktier i bolaget av en extra bolagsstämma. Denna transaktion rapporterades felaktigt som genomförd under Q3 i Q3-rapporten.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Söderberg, CEO, us@scnutrition.com, +46 708 13 22 81
Jörn Erik Aas, Chairman of the Board, jea@scnutrition.com, +47 924 99 360

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av kliniskt testade och vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Coldizin, Immulina, Membra7 och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. Bolagets aktier handlas på Oslo Axess (www.osloaxess.no) och NGM Equity (www.ngm.se) under tickern "SCN". För mer information, se www.scnutrition.com.