Scandinavian Healthy Brands AB

SCANDINAVIAN HEALTHY BRANDS HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2008

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 09:18 CEST

Delårsrapport januari - juni 2008

2008 första halvåret i sammandrag- Sports Nutrition blir det tredje benet.


·Under det första halvåret så har framför allt fokus legat på att bygga upp ett tredje ben inom sporttillskott (Sports Nutrition).

·Först förvärvades SKIP AB som är ett svenskt varumärke med försäljning i både Norden, Grekland och Turkiet. Förvärvet gjordes mot en revers på 5 Mkr som skulle lösas senast sista oktober 2008 genom en nyemission.

·Därefter förvärvades det egna varumärket Sportsmax och Fruitbite/Fruitblast som har stark distribution på ICA.

·Slutligen förvärvades distributionsrättigheterna till några av de största amerikanska varumärkena, samtidigt som ett samarbete slöts med Arnasons Nutrition AB som har en mycket bred portfölj av Sports Nutrition varumärken. Förhandlingar om villkoren i dessa distributionsrättigheter pågår fortfarande och slutliga avtal beräknas tecknas under september.

·Planen är att under andra hal våret 2008 bygga upp en stark distribution för Sports Nutrition produkter inom dagligvaruhandeln, servicehandeln, hälsofackhandeln och specialisthandeln, så att full effekt nås under 2009 då en affärsvolym på upp till 30 Mkr beräknas uppnås. Denna affärsvolym är dock beroende av att de slutliga avtalen tecknas enligt ovan.

·Hälsokostgrossisten har integrerats med HKC så att tillväxt både i volym och i antal artiklar kan ske utan att ytterligare rörelsekapital binds.

·Alocost har lanserat det egna varumärket Inre och håller på att genomföra en omfattande modernisering av produktportföljen.

·Första halvåret 2008 har inneburit stora investeringar i både Alocost och Hälsokostgrossisten för att bygga upp förutsättningarna för tillväxt under andra hal våret 2008. Dessutom kommer det nya benet Sports Nutrition ge full effekt först under 2009. Detta har inneburit en förlust som ska vändas till vinst per månad under andra hal våret 2008.

·Den bokföringsmässiga omsättningen för koncernen under första halvåret blev 7,2 Mkr.

·Det bokföringsmässiga rörelseresultatet för koncernen under första halvåret 2008 blev -3,7 Mkr.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Efter att ha förvärvat distributionsrättigheterna för ett flertal ledande internationella varumärken inom Sports Nutrition så beslutade styrelsen 28 augusti att häva förvärvet av SKIP AB. Företaget beräknas kunna ta en ledande position inom kategorin även utan SKIP och för att kunna betala förvärvet skulle Scandinavian Healthy Brands behöva genomf öra en nyemission som i dagens aktiemarknad skulle innebära en utspädning för aktieägarna på mer än 30%. Parterna är överens om att köpet går åter och ingen ytterligare kostnad uppstår för endera parten.

Förhandlingar pågår fortfarande angående villkoren för de ovan nämnda förvärvade distributionsrättigheterna. Skulle inte slutliga avtal slutas, kommer även den på årsstämman beslutade kvittningsemissionen om 3.409.090 aktier reverseras. Detta skulle dock minska intäktsunderlaget för 2009 med upp till 30 Mkr

Verkställande direktörens kommentarer
·Under första halvåret har bolaget fokuserat på att utveckla de existerande dotterbolagen Hälsokostgrossisten och Alocost verksamheter samt uppbyggnad av ett tredje ben inom sporttillskott.

Hälsokostgrossistens utveckling var under det första kvartalet positiv med en stadig ökning av intäkterna månad för månad. Under april genomfördes överflyttning av lager och logistik från Alocost i Örebro till HKC i Malmö. Detta innebar en unik möjlighet för Hälsokostgrossisten då bolaget fick tillgång till HKC:s hela sortiment på över 4.000 produkter utan att behöva investera kapital i uppbyggnad av ett eget varulager. HKC har mångårig erfarenhet av distribution av hälsoprodukter vilket innebär att servicenivån till våra kunder har ökat betydligt. I och med samarbetet med HKC kommer vi att bredda vårt utbud av olika hälsoprodukter på sajten vilket är avgörande för att bli en framgångsrik e-handelssajt. Integrationen mellan de båda bolagens IT-system innebar en utmaning vilket påverkat omsättning och resultat negativt under det 2:a kvartalet. Integrationen slutfördes framgångsrikt i slutet av juni och jag räknar med Hälsokostgrossisten står stärkt i konkurrensen när konsumtionen tar fart igen under hösten. Jag är positiv till Hälsokostgrossistens utvecklingsmöjligheter under andra halvåret 2008 och räknar med att försäljningen kommer att nå en årstakt på över 10 miljoner kronor under slutet av året vilket innebär att sajten kommer att etablera sig som en av de ledande e-handelsaktörerna inom hälsosektorn.

Alocost omsättning följde budget under första halvåret och vi har förberett de nödvändiga stegen för att öka omsättningen och förbättra affären ännu mer under andra halvåret. Dessa steg innebär bland annat flytt av HK och kundtjänst till Stockholm och lager och logistik till HKC i Malmö, uppdatering av produktsortimentet med tidsenliga och unika kostillskott, ny grafisk profil, reducering antalet artiklar samt introduktion av en ny, enklare och snyggare hemsida. Utveckling av det egna varumärket Inre har pågått under våren och vi räknar med att de första listningarna kommer att ske under andra halvåret 2008.

Under mars månad förvärvades SKIP AB som är ett svenskt varumärke med försäljning i både Norden, Grekland och Turkiet. Förvärvet gjordes mot en revers på 5 Mkr som skulle lösas senast sista oktober 2008 genom en nyemi ssion. Under juni månad genomfördes köpet av Scandinavian Pro Products AB:s konkursbo där rättigheterna till varumärkena Sportsmax, Fruitbite och Nutrioutlet.se ingick. Sportsmax och Fruitbite har idag distribution på ICA Maxi, 7-Eleven och Pressbyrån och Nutrioutlet är en av de ledande e-handelsajterna för exklusiva sporttillskott. I samband med köpet av konkursboet genomfördes även köpet av Scandinavian Sport Brands AB som tillförde bolaget distributionsrättigheter för ett antal starka internationella varumärken inom sporttillskott med distribution på ICA Maxi, 7-Eleven och Pressbyrån.

Idag verkar Bolaget på tre olika marknader; sportillskott till hälsofack-, daglivaru-, och servicehandeln, egna e-handelssajter för hälsoprodukter samt ett produktbolag med ansvar för nyutveckling av egna, tidsenliga hälsoprodukter till ovanstående distributionskanaler och terapeuter.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att koncernen under första halvåret 2008 investerat kapital i uppbyggnad av vår e-handelsplattform samt utveckling av nya produkter. Vi har även genomfört två affärer som ökat bolagets konkurrenskraft samt tillfört bolaget ett nytt, attraktivt ben med nya distributionskanaler och starka varumärken. Detta innebär att vi har byggt en bred och stark affärsplattform som möjliggör en framtida expansion. Genom vår breda expertis inom sporttillskott, komplementärmedicin, marknadsföring, försäljning och e-handel ser jag med tillförsikt fram emot att utveckla vår affär under andra halvåret 2008.

Kommande rapporttillfällen 2008
Bokslutskommuniké för första 2008 kommer att presenteras 27 februari 2009.

Stockholm 2008-09-02

Claes Julin, verkställande direktör

Upplysningar lämnas av:
VD Claes Julin, tel. 070-5276958, claes.julin@sheb.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Scandinavian Healthy Brands Delårsrapport H1 2008.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Scandinavian Healthy Brands

Om Scandinavian Healthy Brands
Scandinavian Healthy Brands strategi är att bygga starka, nordiska varumärken kring ledande och högkvalitativa hälsoprodukter. De ska distribueras genom apotek, hälsofack-, dagligvaru-, service-, och e-handeln samt till terapeuter. Målet är att bli en av de ledande leverantörerna av hälsoprodukter till detaljister i hela Norden. Scandinavian Healthy Brands AB (publ) är noterad på NGM Nordic MTF sedan den 1 augusti 2007.