Scania AB

SCANIA DELÅRSRAPPORT – JANUARI – MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 09:20 CEST

”En stark efterfrågan på transporter i Europa bidrar till en ökad orderingång. Efterfrågan påverkas också av att vissa europeiska kunder tidigarelägger investeringar i fordon. Detta på grund av införandet av digitala färdskrivare i maj samt miljöbestämmelserna Euro 4, som träder ikraft hösten 2006. Det kan leda till en lägre takt i orderingången i Europa under andra halvåret 2006, som då kan påverka leveranserna mot slutet av året och i början av 2007”, säger VD Leif Östling.*

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET
Kv 1
Förändring i %

Antal

2006
2005

Lastbilar och busschassier

– Orderingång

19 015
15 441
23

– Leveranser

15 377
13 256
16


Intäkter och resultat
MSEK (om inte annat anges)
MEUR**

· Intäkter Scaniagruppen
1 835
17 246
13 873
24

Rörelseresultat Fordon och Service
213
2 000
1 553
29

Rörelseresultat Kundfinansiering
12
114
126
-10

Rörelseresultat
225
2 114
1 679
26


Resultat före skatt
224
2 109
1 698
24

· Nettovinst
154
1 447
1 155
25

Rörelsemarginal, i procent

12,3
12,1


Avkastning på eget kapital, i procent***

21,3
21,7


Avkastning på sysselsatt kapital,
Fordon och Service, i procent

28,2
29,4


· Vinst per aktie, SEK***

7,24
5,78


Kassaflöde, Fordon och Service

1 190
272


Antal anställda, 31 mars

31 259
30 215


Antal aktier: 200 miljoner****

* Uttalande om framtiden från helårsrapporten 2005 finns på sidan 6.
** Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,3975 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren.
*** Hänförligt till Scanias aktieägare
**** 26 296 508 aktier ägda av Scanias dotterbolag Ainax har eliminerats.

Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges.

Denna rapport finns även på www.scania.com