Scirocco AB

Scirocco: Delårsrapport 2010-01-01 till 2010-09-30

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 10:42 CET

 

Sammanfattning av delårsrapport

Årets nio första månader (2010-01-01 - 2010-09-30)
* Nettoomsättningen uppgick under de första nio månaderna till 676 763 SEK (504 624).
* Resultatet uppgick till -3 254 442 SEK (-3 549 312).
* Resultatet per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,09).
* Sciroccos egna kapital* uppgick per 2010-09-30 till 382 339 SEK.

Tredje kvartalet (2010-07-01 - 2010-09-30)
* Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 156 204 SEK (116 245).
* Resultatet uppgick till -1 571 827 SEK (-1 372 014).
* Resultatet per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,03).

* Se ALMI:s efterställandeklausul som beskrivs på sidan 6 i denna delårsrapport.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2010

* Scirocco har sedan tidigare levererat UHF-systemet till ett bostadsområde i Istanbul, Turkiet, och har även fått en kompletteringsorder på läsare och antenner för samma projekt. Ordervärdet uppgick till cirka 150 000 SEK, och installationen blev godkänd och betald i början av perioden. Återförsäljaren har meddelat att man kommer att offerera Scirocco UHF till flera presumtiva kunder.

* Extra bolagsstämma den 11 augusti 2010 beslutade om att dels ändra bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet skall vara lägst 794 145,28 kronor och högst 3 176 581,12 kronor samt dels bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier skall vara lägst 39 707 264 aktier och högst 158 829 056 aktier. Vidare beslutades att högst 30 000 000 aktier ska kunna utgöras av aktier av serie A och att högst 158 829 056 aktier ska kunna utgöras av aktier av serie B enligt bolagsordningens § 5.

* Under augusti till september 2010 genomförde Scirocco en företrädesemission. 79 414 528 B-aktier nyemitterades och Scirocco tillfördes därmed cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader. 180 000 SEK utgjorde kvittning av en befintlig lönefodran. Emissionen registrerades hos Bolagsverket efter periodens utgång.

* Under september 2010 fick Scirocco en order på UHF-system från ett globalt storföretag inom ett för Scirocco nytt applikationsområde. Ordern, som avser läsare och antenner, är på 15 220 Euro och skall betalas till tre fjärdedelar innan leverans. Den första betalningen kom Scirocco tillhanda efter periodens utgång och omfattade halva ordersumman. Utrustningen färdigställdes för leverans under oktober, vilket innebär att Bolaget nu inväntar följande fjärdedel av betalningen. Scirocco har dock ombetts att utöka sin del av projektet - som avser en lösning för höjd effektivitet inom petrokemisk industri - till att även innefatta explosionssäker materiel vilket av praktiska skäl påverkar leveranstidpunkten. Mer detaljer kan inte anges i detta skede på grund av sekretessavtal.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

* I november 2010 offentliggjorde Scirocco att förväntad försäljningsutveckling inte har nåtts, vilket kan komma att innebära behov av ett nytt kapitaltillskott i början av 2011. Om det aktualiseras kan det komma att ske via en nyemission.

* Scirocco har efter periodens utgång tagit sin tredje repetitionsorder för parkering med Scirocco UHF i Turkiet. Ordervärdet uppgår till cirka 160 KSEK. Vidare har Bolaget fått flera beställningar av läsare för montering på lastbilar, både inom och utom Sverige.

VD Staffan Sjögren kommenterar
Hittills har 2010 varit ett händelserikt år där våra produkter bevisat sin konkurrenskraft i flera kommersiella installationer samt i ett antal tester framförallt inom järnvägsområdet. Beställningarna har vunnits i hård konkurrens med andra tillverkare av RFID. Genom installationen och tilläggsbeställningarna i Turkiet har vi dessutom fått ett kvitto på att vi är en internationellt intressant aktör även inom området access/parkering. Återkommande nöjda kunder är bra ambassadörer och därför känns det extra roligt att vi genom dessa affärer även har kvalificerat oss för OEM-diskussioner med ett antal internationella tillverkare av parkeringssystem.

Med den publicerade ordern i september tar vi oss in i ett nytt applikationsområde där högpresterande RFID från Scirocco kommer att användas i en mycket krävande tillämpning. Många sätt att angripa problemet har provats under åren, bland annat RFID av typen LF/HF, men på grund av de höga kraven har ännu inga praktiskt fungerande lösningar kunnat lanseras. Vi har goda förhoppningar om att vårt UHF-system skall bli den lösning kunden söker. Därmed kommer vi inte bara att bidra till en väsentligt förbättrad logistik för det material som skall hanteras, utan även minska risken för olyckor och belastningar på miljön. Jag siktar på att Scirocco så småningom skall kunna vara med och leda utvecklingen inom detta applikationsområde.

Inom järnvägsområdet kan rapporteras att de tester som gjorts i Sydeuropa lett till en fast installation med Scirocco UHF i Spanien, under ansvar av en internationell systemintegratör inom RFID. Arbetet med den så kallade järnvägstaggen, som tas fram med stöd från Tillväxtverket, följer plan och tillverkning av en förserie har startat. Vidare har vi fått ett positivt utlåtande från PRV (Patent och registreringsverket) avseende vår patentansökan från i våras för vår UHF-lösning inom järnväg. Denna UHF-läsare kan vara solcellsdriven och rapportera läsningar via mobiltelefonnätet. Det innebär att den kan installeras trådlöst, vilket skapar ett brett användningsområde som inkluderar avlägsna platser. Det patentsökta systemet kan förutom att med låg strömförbrukning rapportera identiteterna på passerande tåg även rapportera i vilken riktning tåget passerar.

Under augusti och september genomförde vi en nyemission. Med det tillförda kapitalet har vi kunnat utöka vår marknadsbearbetning, bland annat genom nyrekrytering på marknadssidan. Från och med den 1 september arbetar två säljare heltid i Scirocco. Vi har även tagit fram och tryckt upp en helt ny uppsättning broschyrer och gjort mindre produktkompletteringar, till exempel med tillbehör såsom antennfästen, kablage och liknande.

Stora delar av tredje kvartalet sammanfaller med semestertider, vilket har påverkat försäljningen mer än vad vi på förhand hade räknat med. Cirka 20 procent av försäljningen avser IR-produkter och cirka 80 procent avser UHF-produkter. Två av leveranserna, en i Frankrike och en i Nederländerna, har stor potential och avser installation av UHF-läsare på sophämtningsfordon. Systemen kommer att ställas ut på den internationella recyclingmässan Pollutec i Lyon, i december. Min långsiktiga tro på Scirocco är orubbad, men försäljningsutvecklingen under tredje kvartalet medför att Scirocco kan komma att behöva ett nytt kapitaltillskott i början av 2011.

Staffan Sjögren, VD