Moderaterna

SD och de rödgröna prioriterar sommarledighet före seriös beredning

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 13:20 CEST

Vid dagens sammanträde i Socialförsäkringsutskottet förvägrade Sverigedemokraterna och de rödgröna en begäran från minoriteten om att regeringen samt ett antal statliga myndigheter ska få svara på frågor kring de förslag som framförs i utskottsinitiativet om sjukförsäkringen. Socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M) menar att de sverigedemokratiska och rödgröna utskottsledamöterna tycks vara mer intresserade av sin sommarledighet än att ärendet bereds på ett ordentligt sätt.
- I strid mot de krav som Riksdagsordningen ställer på beredningen av ett ärende och den rätt som en minoritet har att begära in relevant underlag i samband med ärendeberedningen så väljer Sverigedemokraterna och de rödgröna att hasta iväg ärendet. De vill inte ens låta regeringen svara på frågan om det är möjligt att få in förslagen i höstbudgeten, vilket de yrkar på. Det är en djupt oseriös inställning, säger socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M).
- Utskottsinitiativet i sig föregriper och riskerar att försena de förändringar av sjukförsäkringen som Socialdepartementet efter en omfattande översyn föreslagit, vilka annars bedöms kunna komma på plats från och med årskiftet. Översynens förslag befinner sig just nu på remiss och det vore rimligt att låta myndigheterna även få yttra sig över Sverigedemokraterna och de rödgrönas förslag, säger Gunnar Axén.
Presskontakt Gunnar Axén Petter Larsson 073-682 80 03

De frågor som Sverigedemokraterna och de rödgröna nekade minoriteten att få besvarade återfinns i bifogad pdf.
Fakta om minoritetsskyddet
I Riksdagsordningen 4 kap, § 11, stadgas att om minst fem ledamöter begär attt yttranden ska inhämtas från myndigheter i ett ärende som är under beredningen så ska detta ske. En majoritet kan avslå en sådan begäran endast om inhämtandet av sådana yttranden skulle leda till en fördröjning som leder till avsevärda men.
RO kap. 4
Statliga myndigheters skyldighet att lämna upplysningar och avge yttrande till ett utskott
11 § En statlig myndighet ska lämna upplysningar och avge yttrande, då ett utskott begär det, om inte annat följer av 13 § tredje stycket. Denna skyldighet har dock regeringen endast i fråga om arbetet inom Europeiska unionen på utskottets ämnesområde. En myndighet som inte lyder under riksdagen får hänskjuta en begäran från ett utskott till regeringen för avgörande.
Om minst fem av ledamöterna i ett utskott vid behandlingen av ett ärende begär det, ska utskottet inhämta upplysningar eller ett yttrande enligt första stycket. Detsamma ska gälla om en sådan begäran framställts utan samband med behandlingen av ett ärende, om frågan gäller arbetet inom Europeiska unionen. Utskottet får avslå en begäran om upplysningar eller ett yttrande, om den framställts vid behandlingen av ett ärende och utskottet finner att den begärda åtgärden skulle fördröja ärendets behandling så att avsevärt men skulle uppkomma. Utskottet ska i så fall i sitt betänkande redovisa skälen till att begäran har avslagits.

__________________ Petter Larsson Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm
+46-8-786 53 98 +46-73-682 80 03