SEQR

Seamless genomför riktad nyemission om 320 miljoner kronor efter en accelererad book building-process

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 08:35 CET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I, ELLER TILL, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA ELLER USA.

Seamless Distribution AB (publ) ("Seamless") meddelar att den accelererade book building-processen, arrangerad av Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg"), som offentliggjordes genom pressmeddelande den 4 november 2013 har avslutats, varvid Seamless genom riktad nyemission emitterat 8.000.000 aktier ("Aktierna") till Berenberg. Den slutliga teckningskursen, fastställd genom den accelererade book building-processen, uppgår till 40 kronor per aktie, totalt 320.000.000 kronor före emissionskostnader. Berenberg kommer att sälja vidare Aktierna till utvalda kvalificerade internationella institutionella investerare.

Styrelsen i Seamless har med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2013 beslutat genomföra den riktade nyemissionen i syfte att kapitalisera bolaget för fortsatt nationell och internationell expansion. Syftet med beslutet att emittera nya aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är huvudsakligen att stärka Seamless finansiella ställning och bredda Seamless aktieägarbas. Det är styrelsens uppfattning att man därmed främjar Seamless möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

Nyemissionen medför en utspädning för Seamless nuvarande aktieägare om cirka 19,5 procent efter full utspädning. Vidare motsvarar teckningskursen en rabatt om cirka 15,25 procent jämfört med stängningskursen den 4 november 2013, den sista handelsdagen innan avsikten att emittera nya aktier offentliggjordes och en rabatt om cirka 2,79 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för de senaste tre handelsdagarna. Betalning för Aktierna ska erläggas kontant senast den 7 november 2013. Genom emissionen ökar antalet aktier i Seamless med 8.000.000 från 33.048.374 till 41.048.374 och aktiekapitalet ökar med 4.000.000 kronor från 16.524.187 kronor till 20.524.187 kronor. Prospekt avseende upptagande till handel förväntas offentliggöras omkring den 11 november 2013. Aktierna förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 11 november 2013 och tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 12 november 2013.

Seamless fortsätter att hålla en hög expansionstakt. För att ta tillvara på de goda tillväxtmöjligheterna — framför allt för den mobila betallösningen SEQR — har bolaget finansierat sig via en riktad emission. Att Seamless avsåg att ta in ytterligare kapital för att hålla en hög expansionstakt har tidigare kommunicerats i prospekt i samband med fjolårets företrädesemission, kvartalsrapporter samt i pressmeddelande den 23 augusti 2013.

"Vi är mycket nöjda med att ha anskaffat ytterligare finansiering från nya internationella, institutionella investerare. Den stärkta finansiella ställningen är betydelsefull och möjliggör fortsatt hög expansionstakt vid lanseringen av SEQR i såväl Sverige som internationellt", kommenterar Peter Fredell, VD för Seamless.

För ytterligare information kontakta:
Peter Fredell, VD, tel. +46 8 564 878 00, peter.fredell@seamless.se
Daniel Hilmgård, Finansdirektör, tel. +46 70 996 83 33, daniel.hilmgard@seamless.se


Om Berenberg
Berenberg är ett av Europas ledande finansinstitut, med 1 100 anställda vid 17 kontor, totala tillgångar om 4,3 miljarder euro och förvaltade tillgångar om mer än 28 miljarder euro. Med eftertanke, strategi och struktur som ledord, bedriver den ägarstyrda banken global verksamhet med huvudkontor i Hamburg. Berenberg grundades 1590 och är idag ett modernt handelsbolag med verksamhet inom fyra kärnområden: Private Banking, Investment Banking, Asset Management och Corporate Banking. Berenbergs brittiska verksamhet erbjuder genom sina 150 medarbetare vid Londonkontoret marknadsledande analys, placering och exekvering inom europeisk aktiemarknad och ekonomi, samt förstklassig private bankingkompetens. Berenberg öppnade sitt kontor i London 2003 och lanserade sin Londonbaserade private bankingverksamhet 2011.

Informationen i detta pressmeddelande kommuniceras endast i informationssyfte och utgör inget erbjudande om försäljning av värdepapper i USA eller någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller anbud är olagligt. De värdepapper som det refereras till häri har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933, i gällande lydelse, ("Securities Act"), eller enligt lagstiftningen i någon delstat, och får inte erbjudas eller säljas i USA förutom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och tillämpliga delstatslagar. Inget erbjudande till allmänheten av värdepapper kommer att genomföras i USA.

Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2013 klockan 08.35.

SEQR (se•cure) gör det möjligt för alla som har en smartphone att betala i butik, restaurang, parkeringen och webben, skicka och ta emot pengar gratis, samla alla kvitton digitalt och ta del av erbjudanden direkt i mobilen. Allt kunden behöver göra är att med SEQR-appen skanna en QR-kod vid kassan och godkänna betalningen med sin PIN-kod. Snabbt, säkert och enkelt. SEQR är också anpassad för NFC-teknik. Den egenutvecklade tekniken gör det möjligt för handlaren att halvera sina transaktionskostnader jämfört med traditionella kortbetalningar. SEQR tillhandahålls av Seamless, en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner. Grundat 2001 och verksamt i 30 länder hanterar Seamless årligen över 3,1 miljarder transaktioner genom 525 000 aktiva försäljningsställen. Det är Seamless egenutvecklade transaktionsplattform som utgör grunden för SEQR. Du kan handla med SEQR på bland andra Hemköp, Willys, Tempo, McDonald’s, Burger King, Ur&Penn, MyWay, Webhallen och Dormy. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn SEAM. www.seqr.se