SeaNet

Seanet genomför garanterad företrädesemission

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 09:45 CEST

Styrelsen för Seanet Maritime Communications AB (publ) ("Seanet") har beslutat föreslå och kalla till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen syftar till att förstärka bolagets kapitalbas och avser ett belopp om cirka 15,3 MSEK. Emissionen är garanterad i sin helhet genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt emissionsgarantier från befintliga aktieägare och externa investerare.

Förslaget till emission i korthet:

  • Nyemission om cirka 15,3 MSEK
  • Varje innehavd aktie berättigar till teckning av en ny aktie till teckningskurs 0,10 SEK
  • För varje tecknad aktie erhålls vederlagsfritt en teckningsoption
  • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Seanet ytterligare cirka 15,3 MSEK
  • Teckningsperiod 1 juni - 15 juni 2009
  • Emissionen är tillfullo säkerställd via teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Seanets tidigare finansieringsplan grundades på en under perioden januari-mars 2009 genomförd företrädesemission samt de i samband härmed utgivna teckningsoptionerna av Serie 1 och Serie 2. Företrädesemissionen tillförde Seanet cirka 15 MSEK och teckningsoptionerna skulle tillföra Seanet ytterligare cirka 5 MSEK i mars 2009 samt 5 MSEK i augusti 2009. Turbulensen på finansmarknaden och den därmed följande kursutvecklingen bidrog dock till att kapital från Serie 1 inte erhölls som planerats.

För att ersätta den tidigare finansieringsplanen samt minska beroendet av teckningsoption Serie 2 har Seanet initierat en alternativ strategi för kapitalanskaffning. Denna innebär att Seanet kommer att ersätta teckningsoptionen Serie 1 med en nyemission av aktier på totalt 15,3 MSEK, som är fullt garanterad. Genom emissionen kommer aktieägarna att erbjudas att för varje befintlig aktie teckna en ny aktie i Seanet för 0,10 SEK, motsvarande aktiens kvotvärde, och därtill erhålla en vederlagsfri teckningsoption med lösenpris 0,10 SEK med förfall den 15 februari 2010.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har erhållits motsvarande 100 procent av den inledande företrädesemissionen om 15,3 MSEK. Däremot saknas garanti för att den nya serien teckningsoptioner kommer att utnyttjas.

Ett mindre antal aktieägare har valt att utnyttja och teckna sig med teckningsoption av Serie 1 (ovetande om denna nya strategi). Dessa aktieägare kommer att inom kort få ett erbjudande om att inte behöva fullfölja teckning som, i den mån det accepteras, innebär att vad som har inbetalats för nytecknade aktier kommer att återbetalas av bolaget.

Förslaget till nyemission, tillsammans med förslag till erforderliga ändringar av bolagsordningen,
kommer att föreläggas en extra bolagsstämma den 20 Maj 2009. Mer detaljerad information
finns i separat kallelse som också kommer att publiceras i Dagens Industri och i
Post- och Inrikes Tidningar inom de närmaste dagarna.

 

För ytterligare information:
Klas Lundgren, VD, Seanet, tel. mobil. 0735 346078. Besök även www.seanet.se

Seanet är en global telekomoperatör till sjöss. Seanet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB och dess finansiella rådgivare i denna emission är Stockholm Corporate Finance AB.