Intentia International AB

SEC tillkännager att Lawson Holdings Form S-4 Proxy statement/prospectus har trätt i kraft

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 15:50 CET

ST.PAUL, Minnesota och STOCKHOLM, Sverige, 17 mars 2006 - Lawson Software, Inc. ("Lawson") (Nasdaq: LWSN) offentliggjorde idag att U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) har tillkännagivit att Form S-4 Proxy Statement/Prospectus avseende Lawsons föreslagna samgående med Intentia International AB ("Intentia") (XSSE: INT B) har trätt i kraft. Lawson kommer att hålla bolagsstämma den 17 april 2006 för att fatta beslut om vissa ärenden avseende det föreslagna samgåendet mellan bolagen samt avseende Lawsons räkenskapsår 2005.
Registrerade aktieägare i Lawson per den 28 februari 2006 kommer att tillsändas Form S-4 Proxy Statement/Prospectus omkring den 22 mars 2006. Lawsons aktieägare har också rätt att närvara och deltaga vid bolagsstämman som kommer att hållas den 17 april 2006, kl. 17:00 svensk tid (10:00 Central Time) på bolagets huvudkontor, 380 St. Peter Street i centrala St. Paul, Minnesota, USA.
För Intentias amerikanska värdepappersinnehavare beskrivs erbjudandet och tillvägagångssättet för att acceptera erbjudandet avseende aktier och teckningsoptioner i Form S-4 Proxy Statement/Prospectus. Mot bakgrund av att SEC har tillkännagivit att Form S-4 Proxy Statement/Prospectus har trätt i kraft, kommer Lawson och Intentia att inge ett svenskt prospekt till Finansinspektionen för godkännande och registrering. När det svenska prospektet har registrerats av Finansinspektionen, kommer det att offentliggöras och distribueras till de värdepappersinnehavare i Intentia som inte är att betrakta som amerikanska värdepappersinnehavare enligt amerikansk värdepapperslagstiftning. Anmälningsperioden för erbjudandet förväntas löpa ut den 24 april 2006.

Om Lawson
Lawson levererar programvara och tjänster för affärsapplikationer som frigör resurser för tjänsteinriktade organisationer inom bland annat sjukvården, detaljhandeln, bland myndigheter, inom utbildningssektorn och inom bank och försäkring. Lawsons mjukvaruportfölj innefattar lösningar för "enterprise performance management", distribution, ekonomi, personal, inköp, detaljhandel samt optimering av tjänsteprocesser. Lawson har huvudkontor i St. Paul, Minnesota, USA samt kontor och filialer i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien. För mer information, vänligen besök www.lawson.com. Lawson Software och Lawson är registrerade varumärken för Lawson Software, Inc. All rights reserved.

Om Intentia
Intentia är den enda globala leverantören av affärssystem som till 100 % är fokuserad på att förse företag inom tillverkning, distribution och underhåll med programvara och konsultservice. Våra kunder är verksamma inom vad vi kallar "the make, move and maintain market".

- 100 % av våra resurser är fokuserade på den marknaden
- 100 % av våra mjukvara är designad för den marknaden
- 100 % av våra erfarenhet kommer från den marknaden


Intentia startades 1984 och har mer än 3 000 kunder i ett 40-tal länder i hela världen. Våra affärslösningar omfattar för närvarande enterprise management, supplier relationship management, customer relationship management, supply chain management, value chain collaboration, enterprise performance management och workplace management.

Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B. Besök oss på www.intentia.com

Intentia
The Intelligent Choice

Framtidsinriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framtidsinriktade uttalanden som innehåller risker och osäkerheter. Dessa framtidsinriktade uttalanden avser intentioner, bedömningar eller nuvarande förväntningar lämnade av Lawson och dess företagsledning och av Intentia och dess företagsledning. Sådana framtidsinriktade uttalanden är inga garantier för framtida utfall och innefattar risker och osäkerheter som kan innebära att det faktiska utfallet kan komma att skilja sig väsentligt från eventuellt utfall redovisade i de framtidsinriktade uttalandena. Bolagen förbinder sig inte att uppdatera framtidsinriktade uttalanden baserat på omständigheter eller händelser i framtiden. Risker och osäkerheter som kan orsaka sådana skillnader är bland annat osäkerheter kring Lawsons förmåga att förverkliga synergieffekter och förväntade intäktsrelaterade möjligheter i samband med förvärvet av Intentia International; osäkerheter i mjukvaruindustrin; globala militära konflikter; terroristattacker i USA och andra framtida händelser som reaktion på sådan utveckling; förändrade förutsättningar för företagets prioriterade tjänsteutbud; ökad konkurrens och andra riskfaktorer angivna i företagets senaste kvartalsrapport (Form 10-Q), registrerad hos SEC, och i Lawson Holdings Form S-4 Proxy Statement/Prospectus, registrerad hos SEC.

Ytterligare information och var denna information tillhandahålls
Lawson har lämnat in ett registreringsdokument (Form S-4 registration statement) innehållande ett s.k. prospekt/proxy statement i anslutning till det av Lawson föreslagna förvärvet av Intentia i enlighet med villkoren i transaktionsavtalet mellan Lawson och Intentia. Prospektet/proxy statement kommer att omkring den 22 mars 2006 tillsändas värdepappersinnehavare i Lawson och Intentia som är amerikanska personer enligt amerikansk värdepapperslagstiftning. Innehavarna av värdepapper i Lawson och Intentia uppmanas att läsa prospektet/proxy statement och annat relevant material när de blir tillgängliga eftersom de innehåller viktig information om erbjudandet, Lawson och Intentia. Investerare och innehavare av värdepapper kan utan kostnad erhålla kopior av dessa dokument (när de blir tillgängliga) samt andra dokument som registrerats hos U.S. Securities and Exchange Commission på deras hemsida: www.sec.gov. Därutöver kan investerare och innehavare av värdepapper utan kostnad erhålla kopior av andra dokument som registrerats hos U.S. Securities and Exchange Commission genom att besöka Lawsons hemsida, www.lawson.com, Investor Relations. Lawson har även upprättat ett svenskt prospekt vilket kommer att inges för registrering av Finansinspektionen.

Lawson, dess styrelseledamöter och företagsledning kan anses ha deltagit i fullmaktsinsamling från Lawsons aktieägare i samband med transaktionen som här beskrivs. Information rörande eventuella intressekonflikter hos dessa styrelseledamöter och företagsledning avseende den beskrivna transaktionen kommer att lämnas i det ovan nämnda prospektet/proxy statement. Ytterligare information rörande dessa styrelseledamöter och företagsledning finns även i Lawsons proxy statement, som inlämnats som en del av Form S-4 registrerat hos SEC. Dessa dokument kan erhållas utan kostnad genom att kontakta SEC eller Lawson enligt instruktioner ovan.

Lawson Software
Terry Blake
Media
+1-651-767-4766
terry.blake@lawson.com

Lawson Software
Barbara Doyle
Investor Relations
+1-651-767-4385
barbara.doyle@lawson.com

Intentia
Niklas Björkqvist
Chefsjurist
Telefon: +46-8-5552 5249
Fax: +46-8-5552 5999
Mobil: +46-733-27 5249
niklas.bjorkqvist@intentia.se

Intentia
Micaela Sjökvist
Investor Relations
Telefon: +46-8-5552 5000
Mobil: +46-70-698 6646
micaela.sjokvist@intentia.se