Seco Tools AB

Seco Tools Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 09:20 CET


Bokslutskommuniké 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet

- Kvartalets nettoomsättning minskade med 22 procent i fast valuta och 24 procent i SEK till 1 231 MSEK (1 625). Rörelseresultatet var 121 MSEK (233), motsvarande en rörelsemarginal på 9,8 procent (14,3).

- Besparingsprogrammen gav god effekt i resultatet.

- Nettoomsättningen för året minskade med 31 procent i fast valuta och uppgick till 4 889 MSEK (6 536). Rörelseresultatet uppgick till 307 MSEK (1 332), motsvarande en rörelsemarginal på 6,3 (20,4).

- Resultat efter skatt för helåret var 161 MSEK (890). Vinst per aktie för helåret var 1,11 (6,12).

- Starkt kassaflöde om 861 MSEK (851) för helåret.

- Beslut att investera 130 MSEK i tillverkningen av hårdmetallpulver.
- Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas (3,20 SEK per aktie)


VD:s kommentar
”Efterfrågan på i princip alla Seco Tools marknader förbättrades något under kvartalet relativt försäljningstakten vid utgången av kvartal tre. Noterbart är att några tillväxtekonomier i Asien såsom Kina och Indien även uppvisar en tillväxt relativt föregående år.

Besparingsprogrammen har under kvartalet fortsatt ge mycket gott genomslag och den positiva effekten på årets resultat blev ungefär 560 MSEK. Sammantaget sänker besparingsprogrammen koncernens kostnadsnivå med drygt 600 MSEK. Åtgärderna omfattade som mest cirka 850 tjänster inklusive tidsreduktionsprogram motsvarande totalt 200 heltidstjänster. Under sista kvartalet har dock en stor del av de anställda med reducerad arbetstid återgått till fulltid för att möjliggöra ökade produktionstakter.

Rörelsemarginalen för fjärde kvartalet var starkare än övriga kvartal under året och uppgick till 9,8 procent (14,3). Försämringen relativt föregående år kommer från de lägre volymerna samt något sämre valutakurser. Resultatförsämringen mildras av det goda utfallet från de genomförda besparingsprogrammen. Fortsatta reduktioner av rörelsekapitalet genomfördes under kvartalet, vilket tillsammans med lägre investeringar bidrog till ett bibehållet starkt kassaflöde för året om 861 MSEK (851).

Året 2009 utgör trots de turbulenta förutsättningarna ett ur marknadssynvinkel framgångsrikt år för Seco Tools med vunna marknadsandelar samt ett flertal viktiga produktlanseringar” säger Kai Wärn VD och koncernchef.

För kompletterande uppgifter var vänlig ring Kai Wärn, VD och koncernchef,
tel 0223-401 10 eller Patrik Johnson, CFO, tel 0223-401 20. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.com