Seco Tools AB

Seco Tools Delårsrapport Januari – September 2010

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 10:08 CEST

Delårsrapport januari – september år 2010

  • Kvartalets nettoomsättning ökade med 32 procent i fast valuta och 27 procent i SEK till 1 426 MSEK (1 126).
  • Rörelseresultatet för kvartalet var 245 MSEK (51), motsvarande en rörelsemarginal om 17,2 procent (4,5).
  • Högre omsättning och bättre kapacitetsutnyttjande gav starkt förbättrat rörelseresultat.
  • Delårsperiodens resultat efter skatt var 522 MSEK (83).
  • Vinst per aktie för delårsperioden var 3,59 (0,57).
  • Förvärvet av franska företaget AOB slutfört.

VD:s kommentar

Fortsatt positiv försäljningutveckling och stark resultatförbättring


”Efterfrågan fortsatte under kvartalet att öka. Samtliga marknadsregioner redovisade bättre försäljningstakter än föregående kvartal med undantag av den säsongsmässiga nedgången under sommaren.

Den starkaste utvecklingen noteras alltjämt i Sydamerika. Bland de mogna marknaderna uppvisar USA en särskilt god utveckling. Sammantaget bedöms möjligheterna för en fortsatt positiv utveckling av efterfrågan som goda.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet förbättrades avsevärt jämfört med föregående år och uppgick till 245 MSEK (51 MSEK). Förbättringen härrör i huvudsak från den ökade försäljningen och ett bättre kapacitetsutnyttjande.

Den lägre rörelsemarginalen relativt kvartal två härrör framför allt från negativa valutaeffekter och den säsongsmässigt lägre volymen.

Tillväxtsatsningarna inom programmet ”Positioning for Growth” fortsätter. Dessa fokuserar nu främst på marknadspenetration i tillväxtregioner samt ökad förmåga till lösningsorientering. Avseende produktnyheter så har en viktig uppgradering gjorts av Seco Tools hörnfräsprogram ”Turbo” samt ytterligare en utvidgning av familjen Duratomic, nu till spår- och avstickningsområdet.

Förvärvet av den franska diamantverktygstillverkaren AOB slutfördes enligt plan under kvartalet. AOB har ett starkt erbjudande av diamantverktyg och hög kompetens inom bearbetning av bland annat kompositmaterial inom flygindustrin. Användningen av dessa material bedöms öka väsentligt i framtiden.” säger Kai Wärn VD och koncernchef.

Fagersta den 29 oktober 2010


SECO TOOLS AB (publ)


Kai Wärn
Verkställande direktör