Sectra AB

Sectras niomånadersrapport 2011/2012: Ökad satsning på onlinetjänster för benskörhet

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2012 08:50 CET

IT och medicinteknikföretaget Sectra redovisar ett resultat efter skatt på 349,0 Mkr för niomånadersperioden maj 2011 – januari 2012 inklusive verksamhet under avveckling. I resultatet ingår en preliminär reavinst om 322,6 Mkr från Sectras försäljning av MicroDose-verksamheten. De senaste månaderna har Sectra gjort viktiga framsteg inom satsningarna på tjänster för analys av benskörhet och visualiseringsbord för medicinsk utbildning och planering av operationer.

– Vi har redan upptäckt mer än 1000 kvinnor med hög risk för benskörhetsfrakturer, kvinnor som nu har fått hjälp att mota sjukdomens utveckling. Linköpings universitet har köpt Sectras unika visualiseringsbord för användning inom läkarutbildningarna. Båda områdena är ännu små, men vi tillför stor kundnytta och den potentiella marknaden är stor, säger Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD för Sectra AB.

För niomånadersperioden uppgick Sectras nettoomsättning till 584,6 Mkr. Exklusive en engångspost hänförlig till avvecklingen av MicroDose-verksamheten uppgick omsättningen till 554,6 Mkr (586,4). Periodens rörelseresultat uppgick till 56,7 Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,7 procent. Exklusive effekten av engångsposten uppgick rörelseresultatet till 31,7 Mkr (50,4). Resultatet efter finansnetto uppgick till 77,6 Mkr, vilket motsvarar en vinstmarginal på 13,3 procent. Orderingången ökade med 1,7 procent till 512,9 Mkr (504,4) jämfört med motsvarande period föregående år.

Sectra rapporterar en positiv utveckling av kassaflödet. För niomånadersperioden ökade kassaflödet från den löpande verksamheten till 102,7Mkr (21,4) före förändring av rörelsekapital. Jämförelseperioden inkluderar avvecklad verksamhet.

– Genom MicroDose-affären har vi ökade resurser att satsa på affärer och produkter som långsiktigt kan generera lönsam tillväxt, säger Jan-Olof Brüer.

För tredje kvartalet uppgick Sectras nettoomsättning till 196,1 Mkr (200,7) och rörelseresultatet uppgick till 5,4 Mkr (15,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,8 procent (7,8). Resultatet efter finansnetto uppgick till 12,2 Mkr (14,7), vilket motsvarar en vinstmarginal på 6,2 procent (7,3). Orderingången för kvartalet uppgick till 131,5 Mkr (213,6). Det internationella konjunkturläget och den statsfinansiella situationen i många länder gör att affärer tar längre tid att genomföra eller helt uteblir i vissa länder.

– Det som dominerar bilden av affärer i Europa och Nordamerika just nu är att många kunder har begränsade budgetar som främst används för att vidmakthålla befintliga system och utrustningar, säger Jan-Olof Brüer. De affärer som genomförts är i ökad utsträckning kopplade till utbyte av befintlig hårdvara, vilket påverkat vår rörelsemarginal negativt eftersom dessa affärer har lägre marginaler än nyförsäljning av IT-system.

Presentation av kvartalsrapporten
Sectras koncernchef presenterar delårsrapporten för analytiker, investerare och media idag kl 12:00 på Operaterrassen i Stockholm. Det finns även möjlighet att följa presentationen online via Sectras hemsida www.sectra.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 6 mars 2012 kl 08:00 (CET).

För ytterligare information
Kontakta Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09

Om Sectra

Sectra utvecklar och säljer högteknologiska produkter inom nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Företaget grundades 1978 och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2010/2011 till 784 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMXStockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.