Svensk Exportkredit AB

SEK: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 13:15 CEST

AFFÄRSVERKSAMHETEN
Svensk export ökar för närvarande, vilket innebär högre efterfrågan på exportkrediter. SEK har hittills i år genomfört fler affärer direkt relaterade till exportfinansiering än förra året, medan volymen av nya krediter (se nedan) har varit något lägre än under motsvarande period 2003. Det senare uppvägs av det faktum att den sammanlagda volymen av utestående offerter avseende nya krediter har ökat till Skr 51,8 miljarder (12/2003: 30,7) under niomånadersperioden 2004.

Marknaden kännetecknas av hög likviditet och stark priskonkurrens. SEK hävdar sig väl i denna situation. Kreditvolymen ökar, relaterat både till det privata näringslivet och till de svenska kommunernas infrastrukturinvesteringar. SEKs verksamhet i Finland bidrar också positivt till utvecklingen. SEKs totala volym av kundrelaterade finansieringslösningar uppgick till Skr 17,1 miljarder (13,0) för de nio första månaderna 2004, fördelat enligt följande:

Det sammanlagda beloppet av utestående samt beviljad, ännu ej utbetald utlåning uppgick vid periodens slut till Skr 72,8 miljarder (12/2003: 74,4), varav Skr 59,1 miljarder (12/2003: 60,9) var utestående krediter.

Upplåning
Under niomånadersperioden har den nya långfristiga upplåningen, dvs upplåning med ursprungliga löptider överstigande ett år, nått en volym motsvarande Skr 26,6 miljarder (42,0) eller USD 3,6 miljarder (5,1).

RESULTATRÄKNING
Avkastning på eget kapital
Avkastningen på eget kapital uppgick till 20,1 procent
(18,4) före skatt, respektive 14,5 procent (13,3) efter
skatt.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till Skr 445,5 miljoner (463,6). Nedgången berodde på särskilda effekter i investeringsportföljen (se nedan) men också på ökade administrationskostnader. Räntenettot har emellertid ökat.
Räntenettot uppgick till Skr 611,8 miljoner (575,9). Bidraget till räntenettot från de skuldfinansierade tillgångarna uppgick till Skr 419,3 miljoner (338,9). Ökningen av räntenettot var relaterad till större genomsnittliga volymer av skuldfinansierade tillgångar, vilka uppgick till Skr 137,6 miljarder (111,7). Ökningen var hänförlig till likviditetsportföljen. Den genomsnittliga marginalen på skuldfinansierade tillgångar uppgick till 0,41 procent p.a (0,40).

Bidraget till räntenettot från investeringsportföljen, som huvudsakligen representerar SEKs eget kapital, uppgick till Skr 192,5 miljoner (237,0). Nedgången jämfört med samma period föregående år var hänförlig till en lägre volym av eget kapital till följd av extrautdelningen i samband med ägarförändringen 2003. Vidare har under tredje kvartalet 2004 vissa långfristiga, fastförräntande tillgångar i investeringsportföljen förfallit och återinvesterats i nuvarande, väsentligt lägre ränteläge, vilket påverkat räntenettot negativt.

Administrationskostnaderna uppgick till Skr 166,8 miljoner (139,5). Administrationskostnaderna ökade på grund av processen med att förstärka och bredda affärsverksamheten. I adminstrationskostnaderna ingår Skr 11,5 miljoner (0,0) som utgör den förväntade kostnaden för det generella incitamentsystemet. Kostnaden motsvarar den övre gränsen i systemet för niomånadersperioden.

Avskrivningarna av icke-finansiella tillgångar ökade till Skr 19,0 miljoner (10,0). Ökningen var relaterad till avskrivningar av immateriella tillgångar avseende det pågående IT-projektet, i vilket SEKs nuvarande affärssystem ersätts.

BALANSRÄKNING
Totala tillgångar och likviditet
SEKs totala tillgångar vid periodens slut ökade till Skr 165,9 miljarder (12/2003: 151,8) och den sammanlagda volymen av upplånade medel och eget kapital översteg på alla löptider den sammanlagda volymen av utestående och avtalad utlåning.

Det har inte skett någon större förändring i sammansättningen av SEKs motpartsexponeringar. Av den totala motpartsexponeringen var 66 procent (12/2003: 65) mot banker, hypoteksinstitut och andra finansiella institutioner; 17 procent (12/2003: 18) mot OECD-stater med hög kreditrating; och 6 procent (12/2003: 6) mot kommuner och landsting. Återstående 11 procent (12/2003: 11) var mot företag och övriga motparter.
Inga kreditförluster har gjorts.

Kapitaltäckning
SEK har en kapitaltäckningsgrad som med bred marginal överstiger de legala minimikraven.

Vid periodens slut uppgick SEKs justerade totala kapitaltäckningsgrad till 18,0 procent (12/2003: 18,3), varav 11,3 procent (12/2003: 11,1) var hänförligt till primärkapital (Tier-1-kapital).

De justerade kapitaltäckningsmåtten är beräknade med utgångspunkt från att SEKs garantikapital om Skr 600 miljoner lagts till den legala primärkapitalbasen. Den legala totala kapitaltäckningsgraden (som ej tar hänsyn till garantikapitalet) var 16,5 procent (12/2003: 16,6), varav 9,8 procent (12/2003: 9,5) var hänförligt till primärkapital (Tier-1-kapital).

Stockholm den 29 oktober 2004

AB SVENSK EXPORTKREDIT

Peter Yngwe
Verkställande direktör

SEK är helägt av svenska staten. SEK har till föremål att bedriva finansieringsverksamhet och därvid främst främja utvecklingen av svenskt näringsliv och svensk exportindustri samt i övrigt engagera sig i svensk och internationell finansieringsverksamhet på kommersiella grunder. Krediter lämnas till fast eller rörlig ränta. SEK finansierar sin verksamhet huvudsakligen genom att ge ut obligationslån på de internationella kapitalmarknaderna. SEKs balansräkning och tillgångar har hög kvalitet. SEKs rating för långfristiga skulder är 'AA+' från Standard & Poor's och 'Aa1' från Moody's.