Semcon

Semcons årsstämma 2006 för verksamhetsåret 2005 (sammandrag)

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 14:55 CEST


Semcons årsstämma hölls onsdagen den 26 april 2006. Koncernchef Hans Johansson presenterade utvecklingen under år 2005. Semcons försäljning uppgick till Mkr 1500 (1 289) och rörelseresultatet uppgick till 97,9 Mkr (52,1). Medelantal anställda uppgick till 1636 (1 444).
Bland de största kunderna återfanns ABB, AB Volvo, AstraZeneca, Ericsson, SAAB AB, Saab Automobile, Scania; Sony Ericsson och Volvo Car Corporation.

Framtidsutsikter
Den goda konjunkturen under 2005 bedömer vi kommer att fortsätta under 2006 vilket ger stora möjligheter för oss att nå årets uppsatta mål även om det finns ett antal osäkerhetsfaktorer, så som exempelvis utvecklingen inom bilindustrin.

Vid årsstämman beslutade stämman om:

Styrelseledamöter
Årsstämman omvalde Styrelsemedlemmarna Annemarie Gardshol, Pia Gideon, Carl-Åke Jansson, Christian W Jansson, Hans Johansson och Dan Persson. Stämman beslutade vidare att välja Christer Dahlström till ny styrelseledamot.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslöt att ersättningen till externa styrelseledamöter skall uppgå till 150 000 kr per ledamot. Ersättningen till styrelsens ordförande skall uppgå till 300 000 kr.

Utdelning
Årsstämman fastställde räkenskaperna och beslöt med beaktande av Semconkoncernens resultat att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2005.

Bolagsordning
Åsstämman beslutade ändra bolagsordning så att den anpassades till nya aktiebolagslagen och att öka aktiekapitalgränsen till 60 000 000 kr.

Nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden längst intill nästa årsstämma år 2007 kunna fatta beslut om nyemission av 900 000 aktier i bolaget.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden längst intill nästa ordinarie årsstämma att – vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande.

1. Förvärv får endast ske på Stockholmsbörsen.
2. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många aktier, att bolagets innehav av aktier i bolaget vid varje tillfälle inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget.
3. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse, varvid vederlaget skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde.

För mer information, kontakta:
Christian W Jansson, Styrelseordförande Semcon AB, 0708-16 02 20
Hans Johansson, Koncernchef, 0705-91 43 34
Bengt Nilsson, Finanschef, 0704-47 28 68

Semcon är ett ledande internationellt design- och utvecklingsföretag med cirka 1700 anställda och 1,5 mil¬jard i omsättning år 2005. Semcons konsulter utvecklar produkter, processer och människor. Kombinationen av god tillväxt under tjugofem år och att Semcon har långa relationer med de ledande industriföretagen utgör basen för fortsatt framgång. Semcon AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-lista, och finns idag i Sverige, Australien, Danmark, Kina, Malaysia, Norge, Storbritannien och Ungern, samt via partners i Belgien, Frankrike, Portugal och Spanien.