Semcon

Semcons årsstämma 2013 för verksamhetsåret 2012 (sammandrag)

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2013 17:45 CEST

Kommentar från koncernchef Markus Granlund
”2012 har varit ett bra år med försäljningstillväxt och förbättrat resultat. Vårt fokus mot fler marknader och lönsammare affärsmodeller ger resultat både för våra kunder och Semcon. Den finansiella ställningen har stärkts under året. Nettolåneskulden har minskat med 172 Mkr och soliditeten uppgick till 47 % vid årets slut. Det är även glädjande att vi under året har tecknat ytterligare en stor order på drygt 15 miljoner Euro med en tysk fordonstillverkare. Vi har också breddat erbjudandet på den tyska marknaden genom förvärv av produktinformationsbolaget Comet”.

Vid årsstämman beslutade stämman om:

Fastställande
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat och balansräkningar.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna 2 kronor vinstutdelning. Totalt utgör den föreslagna aktieutdelningen 26 procent av bolagets resultat efter skatt och uppgår till 36,2 Mkr. Resterande disponibla vinstmedlen, cirka 299 miljoner kronor, beslutade man att överföra i ny räkning. Avstämningsdag är den 2 maj och utbetalning beräknas ske den 7 maj.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöter, verkställande direktörena och vice verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen fortsatt ska bestå av fem stämmovalda ledamöter och omvalde Marianne Brismar, Gunvor Engström, Håkan Larsson, Joakim Olsson samt Kjell Nilsson. Stämman återvalde Kjell Nilsson till ordförande.

Arvode åt styrelsen och revisorer
Stämman beslutade att styrelsearvodet skall höjas i förhållande till föregående år med sammanlagt 300 000 kronor varav 100 000 kronor för styrelsens ordförande och 50 000 kronor för övriga stämmovalda ledamöter. Ett sammanlagt arvode om 1 500 000 kronor ska utgå till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till respektive övrig stämmovald ledamot. Valberedningen föreslår vidare att särskilt arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott. Stämman beslutade även att arvode åt revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Revisorer
Årsstämman omvalde Deloitte AB som registrerat revisionsbolag fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningsprocedur
Stämman beslutade om en valberedningsprocedur med samma innehåll som tidigare, bl.a. innebärande att de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2013 ska erbjudas utse vardera en ledamot av valberedningen. Dessutom ska styrelsens ordförande ingå. 

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
Stämman fastställde riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare med samma innehåll som tidigare år.

Bemyndigande att emittera nya aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 811 253 stamaktier för att möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Teckningskursen ska motsvara bedömt marknadsvärde.

Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av egna stamaktier över börsen inom gällande kursintervall eller genom riktat förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till ett pris motsvarande börskursen med tillägg av högst 20 procent för att dels förbättra bolagets kapitalstruktur, dels möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman bemyndigande även styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ej över börsen, för användning som likvid vid förvärv. Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela antalet egna aktier. Vederlaget ska motsvara bedömt marknadsvärde.

Styrelsens och valberedningens förslag
Styrelsens och valberedningens förslag finns i sin helhet på www.semcon.se.

För mer information, kontakta:
Kjell Nilsson, styrelseordförande Semcon AB, +46 (0)31-721 03 11

Informationen är sådan som Semcon AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2013 kl 17:45

Semcon är en global partner inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Koncernen hade en omsättning på 2,6 miljarder kronor och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien och Ryssland.