LO

Semestern är en tydlig klassmarkör

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 09:13 CEST

Drygt var fjärde LO-medlem - 26 procent – hade varken tillgång till
fritidshus eller har gjort någon semesterresa under förgående år.
Det visar nya analyser som LO-utredaren Sven Nelander gjort
avseende LO-medlemmarnas semestervanor.

Under 1980-talet förändrades andelen LO-medlemmar som varken har tillgång till fritidshus eller har gjort någon semesterresa under de senaste tolv månaderna förhållandevis lite. År 1980 var siffran 25 procent och 1990 uppgick den till 22 procent. Under perioden 1990-97 försämrades dock situationen kraftigt – andelen som varken har tillgång till fritidshus eller har gjort någon semesterresa ökade från 22 till 31 procent.

Men därefter bröts den negativa utvecklingen brutits och vändes till en klar förbättring. Andelen LO-medlemmar som varken har tillgång till fritidshus eller gjort någon semesterresa under föregående år minskade mellan 1997 och 2002 från 31 till 24 procent. Denna kraftiga förbättring får ses mot bakgrund mot att hushållens disponibla inkomster ökade kraftigt under denna period och att utvecklingen på arbetsmarknaden varit mycket positiv. Under det allra senaste året, mellan 2002 och 2003, har däremot andelen som varken har tillgång till fritidshus eller gjort någon semesterresa inte minskat ytterligare utan resultaten pekar snarast på att det har skett en viss ökning.

Av siffrorna framgår att allra sämst till bland olika typer av hushåll ligger ensamstående med barn, vilket inte är överraskande med tanke på att det är den grupp som enligt inkomststatistiken har den allra lägsta ekonomiska standarden.

Oavsett hushållstyp är det stora klass- och yrkesmässiga skillnader. Ett exempel: Bland gifta/samboende med barn är andelen som varken har tillgång till fritidshus eller har gjort semesterresa under de senaste tolv månaderna 26 procent bland LO-medlemmar, 12 procent bland TCO-medlemmar och 9 procent för SACO-medlemmar.

Möjligheterna till en varierad semester för vuxna och deras barn är således mycket olika - och beror i hög grad på yrke och samhällsgrupp. Semestern är överhuvudtaget en mycket tydlig ”klassmarkör”.

Att kunna påverka semesterns förläggning är en annan viktig fråga. Nästan fyra av tio anställda saknar den möjligheten. Lågavlönade har mindre möjligheter att bestämma sin semesterförläggning än högavlönade, och kvinnor har mindre möjligheter än män. Glädjande är att friheten i denna fråga har ökat över tiden bland både arbetare och tjänstemän.

För ytterligare information kontakta Sven Nelander 08-796 26 25 eller
070-549 26 25


Med hälsning

Ann Larsson
Pressekreterare, LO
105 53 STOCKHOLM
Tnr: 08-796 26 08 mobil: 070-676 26 08