Statistiska centralbyrån, SCB

September månads detaljhandelsförsäljning

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 11:40 CET

September månads detaljhandelsförsäljning ökade med 4,5 procent, mätt i löpande priser och med 3,8 procent mätt i fasta priser med hänsyn tagen till kalendariska skillnader. Utfallet, mätt i löpande priser, var högre än den ackumulerade nivån för perioden januari-september innevarande år.

Sällanköpsvaruhandelns tillväxt i september uppgick till 5,3 procent mätt i löpande priser. Detta är något högre än den
genomsnittliga månadstillväxten hittills i år (januari till och med september). Priserna inom sällanköpsvaruhandeln sjönk
enligt BPI (branschprisindex) med 1,9 procent under månaden och i kombination med en kalenderkorrigering på 1,6 procent som verkar i motsatt riktning resulterar detta i en försäljningstillväxt för sällanköpsvaror motsvarande 5,7 procent då hänsyn tagits till pris- och kalenderkorrigeringar. Dagligvaruhandeln ökade i september med 3,5 procent i löpande priser och 1,6 procent i fasta och kalenderkorrigerade priser. Skillnaden i tillväxt mellan löpande och fasta hänger samman med dels en, enligt BPI (branschprisindex) registrerad, prisökning på 1,2 procent, dels med en negativ kalendereffekt på 0,7 procent. Dagligvaruhandelns värdemässiga tillväxt i september ligger i linje med den hittills genomsnittliga månadsutvecklingen från januari till och med september år 2003.

HUI kommenterar september månads detaljhandelsutfall

Detaljhandeln förvånar på nytt med en hög aktivitet. Trots en mycket stark jämförelsemånad år 2002, med en löpande
tillväxt på 7,1 procent, ökade detaljhandeln i september med 4,5 procent. Detta resultat överträffade med bred marginal den ackumulerade utvecklingen under januari-september på 3,7 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen på 3,8 procents tillväxt ligger förvisso under det ackumulerade värdet på 4,5 procent. Under alla omständigheter är de svenska hushållen uppenbarligen livligt sysselsatta med att konsumera, och det är fortsatt investeringar i hus och hem som är den starkaste trenden för närvarande. Bland annat ökar järn- och bygghandeln 13,5 procent, färghandeln 7,3 procent och möbelhandeln med 5,7 procent. För årets resterande månader är det troligaste scenariot en fortsatt positiv utveckling. För oktober månad, närmast på tur, är utmaningen att överträffa fjolårets mycket starka tillväxt på 8,9 procent. Med facit från sommar- och höstmånaderna i hand borde detta dock inte vara en omöjlighet.

MER INFORMATION
Handelns Utredningsinstitut
www.hui.se

Statistiska centralbyrån
www.scb.se

Tidsserier omsättningsstatistik
http://www.scb.se/templates/Product____6626.asp

Sveriges statistiska databaser
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp

Nästa publiceringstillfälle
Uppgifter för oktober beräknas bli publicerade den 27 november.

HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT, HUI WWW.HUI.SE

STATISTISKA CENTRALBYRÅN, SCB WWW.SCB.SE

För frågor avseende Detaljhandelsindex: Helena Olsson, HUI 08-762 72 98

För frågor avseende tidsserier: Johan Norberg, SCB 019-17 67 65

För det fullständiga pressmeddelandet inklusive tabeller, se: http://www.scb.se/statistik/HA/HA0101/2003M09/press_Detaljhandel%20sept%202003.pdf