Statistiska centralbyrån, SCB

September månads detaljhandelsförsäljning

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:34 CEST

Detaljhandelsindex - DHI

Detaljhandelns försäljning (inklusive apotek och systembolag) ökade i september månad med 5,6 procent, mätt i löpande priser. I fasta priser och med hänsyn tagen till kalendariska skillnader uppmättes en ökning på 6,5 procent.

För den egentliga detaljhandeln, som exkluderar systembolaget och apoteket, uppvisades en nominell ökning på 5,6 procent.
Sällanköpsvaruhandeln uppvisade en omsättningsökning på 6,0 procent. Priserna inom branschen sjönk enligt BPI (branschprisindex) med 2,6 procent under månaden och kalenderkorrigeringen inverkade negativt med 0,9 procent.

Med hänsyn tagen till dessa förändrings- och korrigeringsmått uppmättes en volymutveckling för sällanköpsvaruhandeln på 7,9 procent i september. Dagligvaruhandelns omsättning ökade under månaden med 5,0 procent. Priserna sjönk med 1,0 procent och kalenderkorrigeringen inverkade negativt med 1,5 procent vilket innebar att dagligvarubranschens omsättning, med hänsyn tagen till detta, ökade med 4,4 procent.

HUI kommenterar september månads detaljhandelsutfall
Detaljhandeln uppvisade i september ungefär samma utvecklingstal som under augusti månad. Däremot skiljde sig tillväxten inom branscherna åt ganska kraftigt. Det mest anmärkningsvärda i septemberutfallet är att dagligvaruhandeln gör ett riktigt uppryck med en mer än dubblerad tillväxt (5 procent) i jämförelse med det ackumulerade resultatet januari-september (2 procent). Underliggande i dagligvaruhandeln ökade systembolagshandeln starkt, men även den renodlade livsmedelshandeln ökade stabilt.

Inom sällanköpsvaruhandeln noteras en totalt sett god utveckling under månaden. Däremot spretade försäljningsutvecklingen åt ovanligt mycket under perioden. Som de två extremerna kan nämnas bokhandeln som tappade med knappt 10 procent medan skohandeln ökade med drygt 15 procent. Skohandeln sänkte dessutom, sin vana trogen, sina priser i september vilket gav en volymökning på över 23 procent.

Under slutspurten av året räknar HUI med att tillväxten inom detaljhandeln fortsätter i spåren av andra och tredje kvartalets goda utveckling.

Detaljhandeln som konjunkturindikator
Se bifogad fil eller:
http://www.scb.se/statistik/HA/HA0101/2005M09A/press_Detaljhandeln_september_2005.pdf

FAKTAUPPGIFTER
Med Total detaljhandel avses här SNI 52 utom vid de internationella jämförelserna.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 52.11 och 52.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 52.12 + 52.3-52.6.
Alla tidserier har basår 2000. De preliminära resultaten för september bygger på en svarsfrekvens på 78 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 92 procent. Augusti månads svarsfrekvens uppgår till 84 procent ovägd respektive 95 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI.

STATISTISKA CENTRALBYRÅN, SCB WWW.SCB.SE
För frågor avseende Detaljhandelsindex: Carl Eckerdal, HUI 08-762 72 85
För frågor avseende tidsserier: Johan Norberg, SCB 019-17 67 65
HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT, HUI WWW.HUI.SE
STATISTISKA CENTRALBYRÅN, SCB WWW.SCB.SE
För frågor avseende Detaljhandelsindex: Carl Eckerdal, HUI 08-762 72 85
För frågor avseende tidsserier: Johan Norberg, SCB 019-17 67 65MER INFORMATION
Handelns Utredningsinstitut
www.hui.se
Statistiska centralbyrån
www.scb.se

Tidsserier omsättningsstatistik
http://www.scb.se/ha0101
Sveriges statistiska databaser
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp

Nästa publiceringstillfälle
Uppgifter för oktober beräknas bli publicerade den 29 november.