Europaparlamentet

Sessionsöversikt, 12-15 februari 2007, Strasbourg

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 14:05 CET

Plenarsammanträdet 12-15 februari 2007

Under veckan kommer Europaparlamentets nye talman Hans-Gert Pöttering att presentera sitt arbetsprogram. Ledamöterna ska bl.a. rösta om CIA-utskottets slutgiltiga betänkande, om ett direktiv om avfall och en strategi för materialåtervinning och om kvinnors situation i Turkiet. Det förestående vårtoppmötet debatteras och Italiens president talar i kammaren.

På måndagskvällen debatteras en rad miljöfrågor, först Brepoels betänkande om förlikningsöverenskommelsen om en infrastruktur för rumslig information och därpå avfall utifrån Jacksons betänkande om översynen av ramdirektivet om avfall och Bloklands betänkande om kommissionens strategi för materialåtervinning av avfall. Senare på kvällen debatteras de turkiska kvinnornas roll i det sociala, ekonomiska och politiska livet (Bozkurt). Sist på kvällen får kommissionen svara på en fråga om begränsad vätskemängd för flygplanspassagerare. En resolution kommer att röstas under marssessionen.

På tisdagsmorgonen ska Europaparlamentets nye talman Hans-Gert Pöttering presentera arbetsprogrammet för sitt mandat som sträcker sig fram till valen i juni 2009. Vid omröstningen röstas utöver debatterade texter även Böschs betänkande om skydd av EU:s ekonomiska intressen (Herkules II) och ett betänkande av Lehne om rösträtter av aktieägare i företag förlagda i en annan medlemsstat.

På eftermiddagen debatteras slutbetänkandet från det tillfälliga utskottet om CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar (Fava). Under kvällen behandlas Batzelis betänkande om den kommande reformeringen av marknaden för vin. Därpå debatteras jordbruksutskottets betänkande som förespråkar att plenum på nytt ska förkasta kommissionens förslag om frivillig modulering av direktstöd (Goepel). Sist debatteras europeisk radiospektrumpolitik (Hall) och budgetstöd till utvecklingsländer (Gahler).

Onsdagen ägnas först åt förberedelserna inför Europeiska rådets möte (8-9 mars 2007) med uttalanden av rådet och kommissionen. Europaparlamentet ska rösta om en resolution som fokuserar på Lissabonstrategin.

Vid omröstningen som inleds redan 11:30 kommer utöver färdigbehandlade texter även ett resolutionsförslag om klimatförändringar (debatt 31 januari 2007) att röstas om och resolutioner om flygpassagerares uppgifter och SWIFT.

Klockan 12:00 äger ett högtidligt möte rum då Italiens president Girogio Napolitano talar i kammaren.

På eftermiddagen debatteras den externa dimensionen av kampen mot internationell terrorism (Yañez-Barnuevo García) och förbindelserna EU/Ryssland med avseende på viseringar för kortare vistelse och återtagande. Därefter debatteras EU:s riktlinjer för den allmänna ekonomiska politiken för 2007 (Bullmann) och riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (Andersson).

På kvällen gör kommissionen ett uttalande om situationen i Darfur (resolution följer) och ett annat om fri rörlighet för romer i EU. Auberts betänkande om en handlingsplan mot illegalt fiske debatteras också.

På torsdagen diskuteras Montoro Romeros betänkande om Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2005 i närvaro av bankens ordförande Philippe Maystadt. Därpå debatteras energiprishöjningens makroekonomiska inverkan (dos Santos). På eftermiddagen debatteras dialogen mellan Kinas regering och Dalai Lamas sändebud, den humanitära situationen för flyktingar från Irak och situationen i Guinea.

Ref.: 20070130BRI02590
Kontakt:
Pernilla Jourde
E-postadress : press-sv@europarl.europa.eu
Telefonnummer i Bryssel : (32-2) 28 43411 (BXL)
Telefonnummer i Strasbourg : (33-3) 881 72420 (STR)