Europaparlamentet

Sessionsöversikten 21-24 april 2009, Strasbourg

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 09:57 CEST

Viktiga frågor

Vid Europaparlamentets sammanträde i Strasbourg den 21-24 april väntas ledamöterna ge sitt slutgiltiga godkännande till ny lagstiftning för kreditvärderingsintitut, liberalisering av el- och gasmarknaden, återinförande av 12-dagarsregeln för busschaufförer och pristak för mobiltjänster.

Det blir billigare att ringa, sms:a och surfa på Internet med mobilen utomlands från den 1 juli om parlamentet godkänner överenskommelsen med det tjeckiska ordförandeskapet. Parlamentet och rådet spikar tillsammans ett tak för minutavgiften.

Europaparlamentet har även nått en överenskommelse med det tjeckiska ordförandeskapet om att liberalisera EU-marknaden för gas och el. Överenskommelsen, som tydliggör energibolagens ägarroll och stärker konsumentens rättigheter, väntas få godkänt av ledamöterna i en sista behandling.

På onsdag förmiddag hålls en gemensam debatt om åtgärder mot den finansiella krisen. Flera lagstiftningsförslag presenteras inför omröstning, däribland nya regler för kreditvärderingsinstitut och försäkringsbolag. Parlamentet är medbeslutande.

Rätten till sjukvård i ett annat EU-land har fått stöd i domar från EG-domstolen men finns inte inskriven i EU:s nuvarande lagstiftning. Syftet med det lagförslag som parlamentet nu ska rösta om är dels att undanröja hinder för gränsöverskridande vård, dels att tydliggöra hur kostnaden ska hanteras.

Regler för att underlätta cabotagetransporter, återinförande av 12-dagarsregeln för busschaufförer och krav för att motverka oseriösa aktörer bland transportföretag. Det är huvudingredienserna i det transportpaket som Europaparlamentet förväntas anta i en andra behandling.

Löftet om ett framtida medlemskap i EU bidrar till stabilitet och reformer i länderna på västra Balkan. Länder som uppfyller Köpenhamnskriterierna ska inte behöva vänta på fullvärdigt medlemskap. Det menar utrikesutskottet och den svenska moderaten Anna IBRISAGIC (EPP-ED) som föredrar ett initiativbetänkande.

Miljöutskottet efterlyser specifika tester för nanomaterial. Alla typer av produkter som släpps ut på marknaden och innehåller nanomaterial bör granskas noggrant, framhåller utskottsledamöterna och den svenske miljöpartisten Carl SCHLYTER (De Gröna/EFA).

Parlamentet röstar om ansvarsfrihet för budgetåret 2007, både när det gäller den allmänna budgeten och budget för enskilda EU-byårer. Den svenske moderaten Christofer FJELLNER (EPP-ED) har granskat EU-byråerna och står bakom betänkandet om ekonomisk förvaltning och kontroll av EU-organ.

Kärntekniska anläggningar ska drivas på ett sätt så att man uppnår de högsta säkerhetsnormer som rimligtvis kan uppnås med hänsyn till ekonomiska och sociala faktorer. Det konstaterar industriutskottet och den svenske moderaten Gunnar HÖKMARK (EPP-ED).

Ledamöterna röstar om ett nytt kontrollsystem som ska säkerställa att bestämmelserna i EU:s gemensamma fiskeripolitik efterlevs. Frågor om fritidsfiske, kvoter och sanktioner tas upp.

Det behövs striktare regler i EU för att motverka olaglig avverkning av skog och olaglig handel med virke. Miljöutskottet vill att parlamentet ska stödja ett lagförslag som innebär att aktörer som handlar med virke och träprodukter måste kunna bevisa att man agerar lagligt.

En musiker som slår igenom med en hit som tjugoåring bör kunna tjäna pengar på sin låt även efter det att hon eller han fyllt 70. Utskottet för rättsliga frågor stödjer kommissionens förslag att förlänga skyddstiden för upphovsrätt.

Alla passagerare bör ha samma rättigheter om de reser med båt eller buss, menar transportutskottet inför omröstning om två förordningar som sätter dessa rättigheter i fokus. Det gäller bland annat rättigheter för funktionshindrade, kompensation och hjälp vid förseningar, transportföretagens ansvar vid olycks- eller dödsfall och hantering av klagomål.


Preliminär föredragningslista

Tisdagen den 21 april 2009

Kl 17:00 - 24:00

Återupptagande av sessionen och arbetsplan

* Anföranden på en minut (artikel 144 i arbetsordningen)

Gemensam debatt - Energipaketet

* Andrabehandlingsrekommendation av Eluned Morgan (A6-0216/2009) - Den inre marknaden för elektricitet
* Andrabehandlingsrekommendation av Giles Chichester (A6-0235/2009) - Samarbetsorgan för tillsynsmyndigheter inom energiområdet
* Andrabehandlingsrekommendation av Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009) - Villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel
* Andrabehandlingsrekommendation av Antonio Mussa (A6-0238/2009) - Den inre marknaden för naturgas
* Andrabehandlingsrekommendation av Atanas Paparizov (A6-0237/2009) - Villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten
* Betänkande av Ivo Belet (A6-0218/2009) - Märkning av däck avseende bränsleeffektivitet

Slut på den gemensamma debatten

* Betänkande av Silvia-adriana Ticau (A6-0254/2009) - Energieffektivitet i byggnader

* Betänkande av Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009) - Ändring av förordning (EG) nr 717/2007 (mobiltelefoni) och direktiv 2002/21/EG (elektroniska kommunikationer)

Gemensam debatt - Ansvarsfrihet för budgetåret 2007

* Betänkande av Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009) - Ansvarsfrihet för 2007: EU:s allmänna budget, avsnitt III, kommissionen 13
* Betänkande av Bogusław Liberadzki (A6-0159/2009) - Ansvarsfrihet för 2007: sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF)
* Betänkande av Paulo Casaca (A6-0184/2009) - Ansvarsfrihet 2007: EU:s allmänna budget, Europaparlamentet
* Betänkande av Søren Bo Søndergaard (A6-0151/2009) - Ansvarsfrihet 2007: EU:s allmänna budget, Domstolen
* Betänkande av Søren Bo Søndergaard (A6-0152/2009) - Ansvarsfrihet 2007: EU:s allmänna budget, Revisionsrätten
* Betänkande av Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009) - Ansvarsfrihet 2007: EU:s allmänna budget, Regionkommittén
* Betänkande av Søren Bo Søndergaard (A6-0154/2009) - Ansvarsfrihet 2007: EU:s allmänna budget, Europeiska datatillsynsmannen
* Betänkande av Søren Bo Søndergaard (A6-0155/2009) - Ansvarsfrihet 2007: EU:s allmänna budget, Ekonomiska och sociala kommittén
* Betänkande av Søren Bo Søndergaard (A6-0156/2009) - Ansvarsfrihet 2007: EU:s allmänna budget, Europeiska ombudsmannen
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0157/2009) - Ansvarsfrihet 2007: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0158/2009) - Ansvarsfrihet 2007: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA)
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0160/2009) - Ansvarsfrihet för budgetåret 2007: Europeiska polisakademin (CEPOL)
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0161/2009) - Ansvarsfrihet 2007: EUROJUST
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0162/2009) - Ansvarsfrihet 2007: Europeiska läkemedelsmyndigheten
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0163/2009) - Ansvarsfrihet 2007: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0164/2009) - Ansvarsfrihet 2007: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet 13
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0165/2009) - Ansvarsfrihet för budgetåret 2007: Europeiska järnvägsbyrån
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0166/2009) - Ansvarsfrihet 2007: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (FRONTEX) 13
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0167/2009) - Ansvarsfrihet 2007: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0169/2009) - Ansvarsfrihet 2007: Europeiska byrån för återuppbyggnad
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0170/2009) - Ansvarsfrihet 2007: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0171/2009) - Ansvarsfrihet 2007: Europeiska miljöbyrån
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0172/2009) - Ansvarsfrihet 2007: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0173/2009) - Ansvarsfrihet 2007: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0174/2009) - Ansvarsfrihet 2007: Europeiska arbetsmiljöbyrån
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0175/2009) - Ansvarsfrihet 2007: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0176/2009) - Ansvarsfrihet 2007: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0177/2009) - Ansvarsfrihet 2007: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0178/2009) - Ansvarsfrihet 2007: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ 15
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0179/2009) - Ansvarsfrihet 2007: Gemenskapens kontrollorgan för fiske
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0148/2009) - Ansvarsfrihet 2007 - ekonomisk förvaltning och kontroll av EU-organ

Slut på den gemensamma debatten

* Betänkande av Gunnar Hökmark (A6-0236/2009) - Gemenskapsram för kärnsäkerhet

Kortfattad redogörelse av följande betänkanden:

* Gemensam debatt - Avskogning och trävaror på marknaden

Uttalande av kommissionen - Bekämpande av avskogning och skogsdegradering för att motverka klimatförändringen och minskningen av den biologiska mångfalden

* Betänkande av Caroline Lucas (A6-0115/2009) - Skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden

Slut på den gemensamma debatten

* Betänkande av Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009) - Kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs
* Betänkande av Cornelis Visser (A6-0206/2009) - Bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder
* Kort presentation av följande Betänkanden
* Betänkande av Simon Busuttil (A6-0251/2009) - om en gemensam invandringspolitik för Europa: principer, åtgärder och verktyg
* Betänkande av Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0181/2009) - Kontroll av budgetgenomförandet av föranslutningsinstrumentet
* Betänkande av Neena Gill (A6-0252/2009) - Effektiv verkställighet av domar i EU: insyn i gäldenärers tillgångar
* Betänkande av Mairead McGuinness (A6-0232/2009) - Årsrapport om verksamheten vid utskottet för framställningar 2008
* Betänkande av Anna Záborská (A6-0198/2009) - Integrering av ett jämställdhetsperspektiv i utskottens och delegationernas verksamheter

Onsdagen den 22 april 2009

Kl 9:00 - 11:50 LAGSTIFTNINGSDEBATT

Omröstning om begäran om brådskande förfarande (artikel 134 i arbetsordningen)

Gemensam debatt - Åtgärder mot den finansiella krisen

* Betänkande av Othmar Karas (A6-0139/2009) - Kapitalkravsdirektiven (2006/48/EG och 2006/49/EG)
* Betänkande av Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009) - Kreditvärderingsinstitut
* Betänkande av Renate Weber (A6-0247/2009) - Rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar
* Betänkande av Peter Skinner (A6-0413/2008) - Upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (omarbetning)

Slut på den gemensamma debatten

Gemensam debatt - Ekonomiskt stöd till betalningsbalanser i medlemsstaterna

* Uttalande av rådet och kommissionen - Ekonomiskt stöd till betalningsbalanser i medlemsstaterna

Kl 12:00 - 13:00

Omröstning

* Europaparlamentets sammanträdeskalender - 2010

I enlighet med artikel 43.1 i arbetsordningen:

* Betänkande av Paolo Costa (A6-0188/2009) - Avtal EG/Pakistan om vissa luftfartsaspekter
* Betänkande av Helmuth Markov (A6-00243/2009) - Förslaget till rådets beslut om EU:s anslutning till föreskrifter nr 61 från FN:s ekonomiska kommission

I enlighet med artikel 80 i arbetsordningen

* Betänkande av Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0248/2009) - Djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (kodifierad version)
* Betänkande av Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0249/2009) - Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering och förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (kodifierad version)

I enlighet med artikel 131 paragraf 3 i arbetsordningen:

* Betänkande av Jan Cremers (A6-0207/2009) - Om samordning av de sociala trygghetssystemen och om fastställande av innehållet i bilagorna
* Betänkande av Jean Lambert (A6-0204/2009) - om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

I enlighet med artikel 131 i arbetsordningen:

* Betänkande av Dragoş Florin David (A6-0136/2009) - Interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU (ISA)
* Betänkande av Leopold Józef Rutowicz (A6-0137/2009) - Maskiner för spridning av bekämpningsmedel
* Betänkande av Erika Mann (A6-0221/2009) - Europeiskt forskningsprogram för metrologi
* Betänkande av Miloslav Ransdorf (A6- /2009) - Miniminivå för lagren av råolja och/eller petroliumprodukter
* Betänkande av Luca Ramagnoli (A6-0228/2009) - Om inrättande av nätverket för varningar om hot mot kritisk infrastruktur (Ciwin)
* Betänkande av Gérard Deprez (A6-01936/2009) - Om inrättande av ett europeiska nätverk för skydd av offentliga personer
* Betänkande av Maria Isabel Salinas Garcia (A6-0200/2009) - om ändring av förordning (EG) nr 637/2008 när det gäller de nationella omstruktureringsprogrammen för bomullssektorn
* Betänkande av Reinhard Rack (A6-0219/2009) - om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av protokollet för tillämpning av Alpkonventionen på transportområdet (Transportprotokollet)
* Betänkande av Jutta Haug (A6-0192/2009) - Ändringsbudget 2/2009: Sesar, ECDC, ERA, GMES operativa avdelningar, livsmedelsmekanismen
* Betänkande av Jutta Haug (A6-0194/2009) - Ändringsbudget 3/2009 - Inkomster
* Betänkande av Aloyzas Sakalas (A6-0196/2009) - Begäran om fastställelse av Aldo Patriciellos immunitet
* Betänkande av Aloyzas Sakalas (A6-0195/2009) - Begäran om fastställelse av Renato Brunettas immunitet
* Betänkande av Aloyzas Sakalas (A6-0197/2009) - Begäran om upphävande av Antonio Di Pietros immunitet
* Betänkande av Klaus-Heiner Lehne (A6-0190/2009) - Begäran om upphävande av Hannes Swobodas immunitet
* Resolutionsförslag - Årlig debatt om framsteg gällande frihet, säkerhet och rättvisa
* Resolutionsförslag - Startande av internationella förhandlingar om det internationella fördraget om skydd av Arktis
* Resolutionsförslag - Om ingående av interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan EU/Europeiska atomenergigemenskapen och Turkmenistan,
* Betänkande av Daniel Caspary (A6-0085/2006) - om ingående av interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan

Kl 15:00 - 18:00 LAGSTIFTNINGSDEBATT

* Betänkande av Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009) - Ansvarsfrihet 2007: EU:s allmänna budget, Rådet

Gemensam debatt - Transporter

* Andrabehandlingsrekommendation av Mathieu Grosch (A6-0215/2009) - Tillträde till marknaden för busstransporter (omarbetning)
* Andrabehandlingsrekommendation av Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009) - Villkor för rätten att yrkesmässigt bedriva vägtransporter
* Andrabehandlingsrekommendation av Mathieu Grosch (A6-0211/2009) - Tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (omarbetning)

Slut på den gemensamma debatten

Gemensam debatt - Passagerares rättigheter

* Betänkande av Michel Teychenné (A6-0209/2009) - Rättigheter för passagerare som reser till havs eller på inre vattenvägar*
* Betänkande av Gabriele Albertini (A6-0230/2009) - Passagerarnas rättigheter vid busstransporter

Slut på den gemensamma debatten

Kl 18:00 - 19:30

* Frågestund med frågor till kommissionen

Kl 21:00 - 24:00

* Betänkande av Brian Crowley (A6-0070/2009) - om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter
* Betänkande av Gilles Savary (A6-0199/2009) - Handlingsplanen för rörlighet i städerna

Gemensam debatt - Intelligenta transportsystem

* Betänkande av Anne E. Jensen (A6-0227/2009) - Handlingsplanen för intelligenta transportsystem
* Betänkande av Anne E. Jensen (A6-0226/2009) - Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och samverkan med andra transportslag

Slut på den gemensamma debatten

* Betänkande av Ulrich Stockmann (A6-0217/2009) - Programmet Marco Polo II
* Betänkande av Petr Duchoň (A6-0220/2009) - Europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (Text av intresse för EES)

Torsdagen den 23 april 2009

Kl 9:00 - 11:50 PRIORITERAD DEBATT

* Betänkande av John Bowis (A6-0233/2009) - Patienternas rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård
* Betänkande av Amalia Sartori (A6-0239/2009) - Patientsäkerhet
* Betänkande av Antonios Trakatellis (A6-0231/2009) - EU-satsning avseende sällsynta sjukdomar

Kl 12:00 - 13:00

* Omröstning om färdigbehandlade texter

Kl 15:00 - 18:00 DEBATT OM AKTUELLA ÄMNEN

* Uttalanden av rådet och kommissionen - Slutsatser från G20-mötet
* Uttalande av rådet och kommissionen - Situationen i Moldavien

Gemensam debatt - Västra Balkan

* Betänkande av Anna Ibrisagic (A6-0212/2009) - Befästande av stabilitet och välstånd på västra Balkan
* Uttalanden av rådet och kommissionen - Situationen i Bosnien-Hercegovina

Slut på den gemensamma debatten

* Betänkande av Angelika Beer (A6-0234/2009) - Om icke-spridning och framtiden för fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT)

Gemensam debatt - Handikappades rättigheter

* Uttalande av rådet - Handikappades rättigheter
* Betänkande av Rumiana Jeleva (A6-0229/2009) - Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
* Betänkande av Rumiana Jeleva (A6-0230/2009) - Om det fakultativa protokollet till Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

KL 19:00 - 20:00

* Frågestund med frågor till rådet

KL 21:00 - 24:00

* Betänkande av Magor Imre Csibi (A6-0096/2009) - Krav på ekodesign för energirelaterade produkter
* Betänkande av Catherine Neris (A6-0068/2009) - Harmoniserade villkor för utsläppande av byggprodukter på marknaden
* Gemensam debatt - Beskattning av inkomster från sparande och skatteundandragande vid import
* Betänkande av Benoît Hamon (A6-0244/2009) - Beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar
* Betänkande av Cornelis Visser (A6-0189/2009) - Gemensamt system för moms när det gäller skatteundandragande vid import och andra gränsöverskridande transaktioner

Slut på den gemensamma debatten

* Betänkande av Sarah Ludford (A6-0222/2009) - Problem med profilering, särskilt grundad på etnicitet och ras, i samband med terroristbekämpning, brottsbekämpande åtgärder, invandring samt tull- och gränskontroll
* Andrabehandlingsrekommendation av Bart Staes (A6-0256/2009) - Statistik om växtskyddsmedel
* Betänkanden upptagna i enlighet med artikel 134 i arbetsordningen

Fredagen den 24 april 2009

Kl 09:00 - 10:50

* Betänkande av Monica Frassoni (A6-0245/2009) - Kommissionens tjugofemte årsrapport om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2007)

Gemensam debatt

* Betänkande av John Purvis (A6-0056/2009) - Affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar
* Betänkande av Margarita Starkevičiūtė (A6-0053/2009) - Gränsöverskridande betalningar i gemenskapen

Slut på den gemensamma debatten

* Betänkande av Horst Schnellhardt (A6-0087/2009) - Hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel

Kl 10:50 - 11:50

* Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer - Varaktighet: högst en timme (artikel 115 i arbetsordningen)

Kl 12:00 - 13:00

* Omröstning
* Resolutionsförslag om debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 115 i arbetsordningen )

I enlighet med artikel 45.2 i arbetsordningen:

* Betänkande av Antonio De Blasio (A6-0180/2009) - Skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning - Årsrapport 2007
* Betänkande av Carl Schlyter (A6- /2009) - Lagstiftning om nanomaterial
* Betänkande av Christofer Fjellner (A6-0148/2009) - Finansiell förvaltning och kontroll av EU-organ
* Betänkande av Diana Wallis (A6-0205/2009) - Parlamentarisk immunitet i Polen
* Betänkande av Elspeth Attwooll (A6-0187/2009) - Styrningen inom den gemensamma fiskeripolitiken: Europaparlamentet, de regionala rådgivande nämnderna och övriga aktörer
* Betänkande av Eva Lichtenberger (A6-0224/2009) - Grönboken om TEN-T-politikens framtid

Färdigbehandlade texter

Folkhälsa

Kostnader och hinder för sjukhusvård i andra EU-länder

Energi

Nya roller för bolag och konsumenter på energimarknaden

Gemensamma regler för kärnsäkerhet

Industri

Lägre avgifter för mobilsamtal och sms i utlandet från 1 juli

Ekonomiska och monetära frågor

Finanskrisen: debatt och åtgärder

Miljö

Tuffare tag mot olagliga trävaror

Fiske

Kontroll av fiskepolitiken

Transporter

Nytt transportpaket för gods- och turisttrafik

Rättsliga och inrikes frågor

Förlängd skyddstid för upphovsrätt

Budgetkontroll

Yttre förbindelser

Framtida EU-medlemskap för västra Balkan

Folkhälsa

Nanomaterial bör testas noggrannare

Institutioner

Frågor från svenska ledamöter

Folkhälsa
Kostnader och hinder för sjukhusvård i andra EU-länder

Rätten till sjukvård i ett annat EU-land har fått stöd i domar från EG-domstolen men finns inte inskriven i EU:s nuvarande lagstiftning. Syftet med det lagförslag som parlamentet nu ska rösta om är dels att undanröja hinder för gränsöverskridande vård, dels att tydliggöra hur kostnaden ska hanteras.

Parlamentets folkhälsoutskott framhåller att direktivet handlar om fri rörlighet för patienter, inte fri rörlighet för aktörer som erbjuder vårdtjänster. Utskottsledamöterna menar att förslaget respekterar medlemsländernas ansvar för sjukvårdtjänster och att förslaget inte tvingar något medlemsland att ge sjukvård till en patient från ett annat medlemsland. Det nya direktivet ändrar inte gällande regler för patienträttigheter eller förordningar som täcker socialförsäkringssystem.