Europaparlamentet

Sessionsöversikten 22-25 september 2008, Bryssel

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 11:46 CEST

Översikten finns också på Internet under länken:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/35770-266-09-39-20080901BRI35769-22-09-2008-2008/default_sv.htm

Europarl.europa. eu > Nyheter > Presstjänst > Pressrum > Sammanträde

För frågor om ärenden på föredragningslistan eller övriga frågor vänligen kontakta Anna Bäckman, pressekreterare på Europaparlamentet i Bryssel. Tel +(32-2) 28 34018 eller e-post: press-sv@europarl.europa.eu

Med vänlig hälsning

Anna Bäckman och Charlotte Wetter

Sessionsöversikten 22-25 september 2008, Bryssel

Viktiga händelser

Europaparlamentet röstar om direktiv för elektronisk kommunikation och säkrare sjötransporter vid plenarsammanträdet den 22-25 september. Andra viktiga frågor på agendan rör gränsöverskridande sjukvård, yttrandefrihet, skydd av personuppgifter och bloggarnas roll i medialandskapet. Sammanträdet kommer att hållas i Bryssel.

Behövs en ny myndighet för elektronisk kommunikation och hur ska en gemensam strategi för spektrumutdelning se ut? Debatten hölls i plenum för två veckor sedan. Nu ska ledamöterna ta ställning och rösta om telekompaketet i en första behandling. Förslagen gäller även samhällsomfattande tjänster, användares rättigheter samt behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom elektronisk kommunikation.

Europaparlamentet väntas markera tydligt gentemot rådet vid andra behandlingen av sjösäkerhetslagstiftningen. De föreslagna direktiven om flaggstatsförpliktelser och fartygsägares skadeståndsansvar står i vägen för en överenskommelse om hela sjösäkerhetspaketet. Transportutskottet föreslår därför att inkludera ändringar som berör dessa frågor i övriga sex direktiv. Dessutom vill utskottet återinföra ändringsförslag från första behandlingen.

Kommissionen presenterar förslag gällande patienters rättighet till vård i en annan medlemsstat, medlemsstaternas rättighet att begränsa vården utomlands och nivån på patienternas ersättning för gränsöverskridande vård.

Kampen mot terrorism får inte bli en ursäkt för att begränsa yttrandefriheten. Skyddsnivån för personuppgifter måste dessutom vara densamma inom hela EU. Det är signaler som utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter vill att plenum att skicka till rådet och kommissionen.

Flera ändringsförslag väntas när plenum tar emot ett initiativbetänkande om mediernas koncentration och mångfald. Det är bland annat hänvisningen till bloggar och etiska koder för användargenererat innehåll som väckt ledamöternas intresse.

Alla medlemsstater är skyldiga att införliva direktiv för den inre marknaden. Ändå görs det inte till 100 procent. Den svenska ledamoten Charlotte Cederschiöld har granskat hur kommissionen mäter tillämpningen och föreslår att ta reda på vad det kostar medborgarna när ett land inte följer reglerna.

en PRESSKONFERENS inför sammanträdesperioden hålls i rum Anna Politkovskaja 0A50, Paul Henri Spaak-byggnaden (PHS) kl. 11.00 i Bryssel, varje fredag före sammanträdesperioden i Strasbourg. I mötet deltar de politiska gruppernas pressansvariga.

en PRESSKONFERENS i sista minuten hålls i rum Anna Politkovskaja (PHS) 0A650 kl. 16.30 i Bryssel på måndagen den 22/9, en halv timme före sammanträdesperioden inleds.

Kontakt

Anna BÄCKMAN

Redaktion & Information, Bryssel

E-mail: press-sv@europarl.europa.eu

Tfn: (32-2) 28 34018 (BXL)

Tfn: (33-3) 881 72420 (STR)

Mobil: (+32) 498 98 34 38

eller

Marina LÄHTEENMAA

Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Email: marina.lahteenmaa@europarl.europa.eu

Tfn: (+46) 856 24 44 61

Tfn: (33-3) 881 74728 (STR)

Mobil: (+46) 709 98 96 41

Innehåll

Industri

Fördelar för konsumenter framhålls

Telekompaketet går till omröstning

Rättsliga och inrikes frågor

Tydliga signaler om yttrandefrihet och skydd av personuppgifter

Transporter

Motvind för säkrare sjötransporter

Kultur

Plenum bevakar frågan om bloggar

Fri rörlighet för varor

Uppföljning av lagar granskas

Socialpolitik

Patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Industri

Fördelar för konsumenter framhålls

Malcolm Harbour och Alexander Alvaro har granskat telekompaketet utifrån den inre marknaden och de medborgerliga fri- och rättigheterna. Förslagen, som nu går till omröstning i plenum, gäller samhällsomfattande tjänster, användares rättigheter samt behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom elektronisk kommunikation.

Föredragande Malcolm HARBOUR (EPP-ED, GB) framhåller konsumentfördelarna i förslaget, som till exempel möjligheten att lättare jämföra priser och rätten att snabbt byta operatör. Ansvar för larmnummer, konkurrens inom nummerupplysning samt särskilda behov för funktionshindrade och äldre tas också upp i betänkandet.

Varna för olaglig användning

I betänkandet föreslås även att berörda nationella myndigheterna med hjälp av leverantörerna ska varna konsumenterna för intrång i upphovsrätten, annan olaglig användning och spridning av skadligt material. De ska även ge konsumenterna råd om metoder för skydd mot personsäkerhetsrisker vid användning av olika kommunikationstjänster.

Föredragande: Malcolm HARBOUR (EPP-ED, GB)

Betänkande: A6-0318/2008

Beslutsförfarande: Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I)

Omröstning: 24.9.2008

Telekompaketet går till omröstning

Behövs en ny myndighet för elektronisk kommunikation och hur ska en gemensam strategi för spektrumutdelning se ut? Debatten hölls i plenum för två veckor sedan. Nu ska ledamöterna ta ställning och rösta om telekompaketet.

EU:s medlemsländer har kommit olika långt i procesen att övergå från analog TV till digitala sändningar, men siktar på att vara klara 2012. Catherine TRAUTMANN (PSE, FR) vill i plenarsammanträdet få Europaparlamentets stöd för hur länderna gemensamt ska planera för och hantera det spektrum som frigörs i samband med övergången. Kommissionen uppmanas föreslå lagstiftning för att ta tillvara spektrumutdelningen inom EU på bästa sätt och för att undvika framtida störningar på området.

Möjligheter för medborgare

Trautmann menar att spektrumutdelningen måste leda till fördelar för medborgarna och kollegan Patrizia TOIA (ALDE, IT) föreslår utveckling av tjänster såsom e-handel, e-hälsovård, e-utbildning och e-myndighetsservice. Toia framhöll i debatten behovet av att ge människor som bor i randområden och mindre gynnade grupper tillgång till nästa generations nätverk. Trautmann understryker vikten av teknikneutralitet, det vill säga att alla typer av teknik ska kunna användas i de radiofrekvensband som blir tillgängliga. Medlemsstaterna har dock rätt att göra undantag från principen om teknikneutralitet, bland annat för att skydda allmänheten från att exponeras för elektromagnetiska fält.

Motstånd mot myndighet

Kommissionen har föreslagit att inrätta en europeisk myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation (EECMA), som delvis skulle ta över arbetsuppgifter från den nuvarande europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA). Föreslaget har väckt motstånd i Europaparlamentet och föredragande Pilar DEL CASTILLO VERA (EPP-ED, ES) förespråkar i stället en förstärkning av organet för europeiska tillsynsmyndigheter på telekommunikationsområdet (BERT).

Minska förhandsregleringen

Trautmann föreslår att minska den sektorsspecifika förhandsregleringen och att ha som målsättning att reglera elektronisk kommunikation genom konkurrenslagstiftning. Trautmann uppmanar till en översyn av bestämmelserna om förhandsreglering senast tre år efter det datum då direktivet införlivades.

Föredragande: Catherine TRAUTMANN (PSE, FR), Patrizia TOIA (ALDE, IT) och Pilar DEL CASTILLO VERA (EPP-ED, ES)

Betänkanden: A6-0321/2008, A6-0305/2008 och A6-0316/2008

Beslutsförfarande: Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I)

Omröstning: 24.9.2008

Rättsliga och inrikes frågor

Tydliga signaler om yttrandefrihet och skydd av personuppgifter

Kampen mot terrorism får inte bli en ursäkt för att begränsa yttrandefriheten. Skyddsnivån för personuppgifter måste dessutom vara densamma inom hela EU. Det är signaler som utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter vill att plenum att skicka till rådet och kommissionen.

Föredragande Roselyne LEFRANÇOIS (PSE, FR) har i sitt betänkande tittat på kommissionens förslag till att uppdatera det nuvarande rambeslutet om bekämpande av terrorism. Förslaget innehåller nya brottsrubriceringar som gäller offentliga uppmaningar till terroristbrott samt rekrytering och utbildning för terroristsyften. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter uppmanar plenum att anta ändringsförslag som ska balansera ursprungstexten så att grundläggande rättigheter inte hotas.

Skydd för pressfrihet och e-post

Bland annat föreslår utskottet att tydliggöra vad som egentligen menas med "offentliga uppmaningar" och vill hellre tala om "offentlig anstiftan" till terroristbrott. Handlingen måste även, enligt utskottet, bedömmas utgöra "manifesterad fara för att ett eller flera sådana brott begås". Utifrån kommissionens förslag vill utskottet specifikt skydda "pressfrihet och övriga mediers yttrandefrihet" samt "innehållet i e-post och andra former av elektronisk korrespondens".

Personuppgifter i polissamarbete

Samma utskott har, med föredragande Martine ROURE (PSE, FR) i spetsen, på nytt granskat förslaget om skydd av personuppgifter inom ramen för polis- och straffrättsligt samarbete. Kommissionens ursprungliga förslag har ändrats till stora delar av rådet och därför får Europaparlamentet möjlighet att ge sina synpunkter igen. Till skillnad från rådet framhåller utskottet att rambeslutet bör tillämpas på nationell databehandling för att se till att skyddsnivån på personuppgifter är densamma inom hela EU. Rådet vill begränsa det till datautbyte mellan medlemsstaterna.

Vill tillsätta en arbetsgrupp

Utskottet vill att utgångspunkten för behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör hälsa och sexualliv "ska vara förbjuden". Undantag från denna regel måste, enligt utskottet, vara väldigt tydligt definierade. I motsats till rådet stödjer utskottet kommissionens förslag att inrätta en självständig arbetsgrupp som kan rådge institutionerna när det gäller behandlingen av personuppgifter. Utskottet vill dessutom se en bättre övervakning och uppföljning av säkerheten när personuppgifter överförs till länder utanför EU.

Föredragande: Roselyne LEFRANÇOIS (PSE, FR) och Martine ROURE (PSE, FR)

Betänkanden: A6-0323/2008 och A6-0322/2008

Beslutsförfarande: Samråd (*)

Debatt: 23.9.2008

Transporter

Motvind för säkrare sjötransporter

Europaparlamentet väntas markera tydligt gentemot rådet vid andra behandlingen av sjösäkerhetslagstiftningen. De föreslagna direktiven om flaggstatsförpliktelser och fartygsägares skadeståndsansvar står i vägen för en överenskommelse om hela sjösäkerhetspaketet. Transportutskottet föreslår därför att inkludera ändringar som berör dessa frågor i övriga sex direktiv. Dessutom vill utskottet återinföra ändringsförslag från första behandlingen.

Ledamöterna tar ställning till sex betänkanden om säkrare sjötransporter i en andra behandling. Dessa betänkanden gäller direktiven om övervaknings- och informationssystem, utredning av olyckor, transportörens skadeståndsansvar, hamnstatskontroll samt inspektioner och tillsyn av fartyg.

Dirk STERCKX (ALDE, BE) står bakom betänkandet om ett övervaknings- och informationssystem. I texten framhålls bland annat behovet av en "oberoende myndighet i varje medlemsstat eller region" som omedelbart ska kunna bistå ett fartyg i nöd. Dessutom måste befälhavare och besättning kunna räkna med en rättvis behandling så att rädslan för att hamna i fängelse inte bidrar till att förvärra olyckan. Ledamöterna i transportutskottet valde att inkludera ändringsförslag som även rör fartygsägares skadeståndsansvar i detta betänkande.

Jaromír KOHLÍČEK (GUE/NGL, CZ) ansvarar för betänkandet om principer för utredning av olyckor och föreslår bland annat att en säkerhetsutredning ska inledas "senast två månader efter att sjöolyckan eller tillbudet inträffat".

Luis DE GRANDES PASCUAL (EPP-ED, ES) föredrar två betänkanden om standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg. Diskussionen med med rådet i den här frågan gäller främst certifieringen av klassificeringssällskap och det ersättningsansvar som sällskapen har när de utför uppdrag för medlemsstaterna. Ledamöterna i transportutskottet valde att inkludera ändringsförslag som även rör flaggstatsförpliktelser i dessa betänkanden.

Dominique VLASTO (EPP-ED, FR) föredrar ett betänkande om hamnstatskontroll och de ändringsförslag som antogs i utskottet rör bland annat antalet inspektioner och vilka fartyg som ska inspekteras.

Paolo COSTA (ALDE, IT) föredrar ett betänkande om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss. Utskottet föreslår bland annat att rätten till en ersättning på minst 21 000 euro ska gälla då en passagerare blir "bestående invalid eller får skador på minst 75 procent av kroppen som kliniskt betraktas som mycket allvarliga".

Föredragande: Dirk STERCKX (ALDE, BE), Jaromír KOHLÍČEK (GUE/NGL, CZ), Luis DE GRANDES PASCUAL (EPP-ED, ES), Dominique VLASTO (EPP-ED, FR) och Paolo COSTA (ALDE, IT)

Betänkanden: A6-03342008, A6-0332/2008, A6-03313/2008, A6- 0330/2008, A6-0335/2008 och A6-0333/2008

Beslutsförfarande: Medbeslutande - 2:a behandlingen (***II)

Debatt: 23.9.2008

Kultur

Plenum bevakar frågan om bloggar

Flera ändringsförslag väntas när plenum tar emot Marianne Mikkos initiativbetänkande om mediernas koncentration och mångfald. Det är bland annat hänvisningen till bloggar och etiska koder för användargenererat innehåll som väckt ledamöternas intresse. Omröstningen äger rum under torsdagen.

Marianne MIKKO (PSE, EE) initiativbetänkande, som justerades och antogs av kulturutskottet under sommaren, framhåller vikten av att "alla EU-medborgare har tillgång till fria, diversifierade medier i alla medlemsstater". Bland annat pekar utskottet på utvecklingen inom media i allt högre grad drivs av vinstintresse och att samhällsfrågor inte bevakas i tillräcklig grad. Utskottet "efterlyser en konsekvent användning av konkurrenslagstiftningen för att säkerställa hög konkurrens och möjligheten för nya aktörer att ta sig in på marknaden".

Stimulera medborgarnas kompetens

I betänkandet finns även rekommendationer om att stimulera mediekompetens hos medborgarna och kommissionen uppmanas utveckla en strategi med standarder för kritisk bedömning av innehåll.

Rättsliga skyddsåtgärder

Utskottet konstaterar att "bloggar är ett viktigt nytt bidrag till mångfalden i medierna och blir ett allt vanligare medium där de som är verksamma i mediebranschen och privatpersoner uttrycker sina tankar". Utskottet menar att bloggarnas "utbredning visar att det finns ett behov av att införa rättsliga skyddsåtgärder som reglerar ansvarsfördelningen i händelse av rättsprocesser och slår fast rätten till genmäle". Men utskottets uppmaning till "rättsliga åtgärder" för att respektera medborgares och offentliga personers rätt till privatliv och förslag att i rättsligt hänseende likställa bloggar med andra former av offentliga yttranden väntas möta motstånd i plenum.

Föredragande: Marianne MIKKO (PSE, EE)

Betänkande: A6-0303/2008

Beslutsförfarande: Initiativbetänkande

Debatt: 22.9.2008

Omröstning: 25.9.2008

Fri rörlighet för varor

Uppföljning av lagar granskas

Alla medlemsstater är skyldiga att införliva direktiv för den inre marknaden. Ändå görs det inte till 100 procent. Den svenska ledamoten Charlotte Cederschiöld har granskat hur kommissionen mäter tillämpningen och föreslår att ta reda på vad det kostar medborgarna när ett land inte följer reglerna.

I ett initiativbetänkande som plenum röstar om nästa vecka, efterlyser föredragande Charlotte CEDERSCHIÖLD (EPP-ED, SE) mer information i "resultattavlan för den inre marknaden" som kommissionen sammanställer med jämna mellanrum. Bland annat uppmanas kommissionen "utveckla indikatorer för att mäta de kostnader som uppkommer för medborgare och näringslivet som en följd av försenat och felaktigt införlivande". Om plenum godkänner betänkandet kommer kommissionen även uppmanas fördjupa indikatorer som rör anställdas sociala villkor samt miljö- och klimatpåverkan.

Föredragande: Charlotte CEDERSCHIÖLD (EPP-ED, SE)

Betänkande: A6-0272/2008

Beslutsförfarande: Initiativbetänkande

Debatt: 22.9.2008

Socialpolitik

Patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Förslaget som nu kommer att presenteras inför Europaparlamentet innehåller förtydligande kring patienternas rättighet till vård i en annan medlemsstat, medlemsstaternas rättighet att begränsa vården utomlands och nivån på patienternas ersättning för gränsöverskridande vård.

I juli presenterade kommissionen en förnyad social agenda för EU. Vid föregående plenarsammanträde hölls en inledande diskussion om dels europeiska företagsråd, dels diskriminering utanför arbetslivet. Vid nästa sammanträde fokuserar plenum på förslaget gällande tillämpning av patienträttigheter i gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Detta område lyftes ut när tjänstedirektivet antogs och kommissionen uppmanades istället att utarbeta ett särskilt förslag för hälso- och sjukvårdstjänster.

Debatt: 25.9.2008