Previa

Sex av tio anställda är överviktiga

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 08:13 CET

Nästan sex av tio anställda, 58 procent, är överviktiga. Bland män har hela 65 procent ett BMI över 25, medan motsvarande siffra för kvinnor är 45 procent. Det visar en ny undersökning från hälsoföretaget Previa.

– Övervikt och fetma beror ofta på en kombination av ett högt kaloriintag, bristande fysisk aktivitet och ärftliga faktorer. Ett högt BMI behöver inte vara farligt men bör ses som en varningssignal, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa.

BMI, Body Mass Index, anger relationen mellan vikt och längd. Världshälsoorganisationen WHO definierar ett BMI över 25 som övervikt och ett BMI över 30 som fetma. Enligt den definitionen är än 58 procent överviktiga, och 15 procent lider av fetma. Gränsvärdena för BMI ska ses som riktmärken och gäller för vuxna personer med normal muskelmassa.

Undersökningen visar stora skillnader i BMI mellan kvinnor och män samt mellan olika åldrar. Hela 72 procent av de anställda männen över 50 år är överviktiga, vilket kan jämföras med 29 procent av kvinnor under 36 år. Personer som lider av fetma riskerar att drabbas av både diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

– Arbetsgivare kan ofta stötta anställda när det gäller att förbättra kost- och motionsvanor. Vikt och mat är känsliga frågor för många, och professionellt stöd är därför viktigt för den som behöver ändra sin livsstil, säger Urban Svensson.

Statistiken kommer från en undersökning där Previa på uppdrag av arbetsgivare har kartlagt hälsan och arbetsmiljön för drygt 50 000 personer i hela landet under perioden 2009 till 2011. Undersökningen rör områden som det allmänna hälsotillståndet, psykosocial status samt mat- och motionsvanor. Syftet med kartläggningen har i första hand varit att ge underlag till arbetsgivarna när det gäller hälso- och arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.


Fyra tips till arbetsgivare för att främja hälsa hos personalen
1. Ta fram en hälsostrategi.
Börja med att genomföra en nollmätning av hälsan hos de anställda.
2. Utbilda chefer. Den som är chef är en viktig förebild på en arbetsplats och behöver därför utbildas i hälso- och arbetsmiljöfrågor.
3. Utse hälsoinspiratörer. En förändring i attityder till levnadsvanor måste komma inifrån arbetsplatsen. Genom att utse och utbilda hälsoinspiratörer bland personalen ökar chanserna till förändring.
4. Följ upp. Gör noggranna uppföljningar både av de anställda som erbjudits särskilda insatser och av hälsoarbetet i stort.

Så räknar du ut ditt BMI
Ta din längd i meter och multiplicera den med sig själv. Exempel: 1,76 x 1,76 = 3,1. Ta sedan din vikt i kilo och dividera den med siffran du fick fram nyss. Exempel: 82 kg / 3,1 = 26,4. Tolka resultatet med förnuft och tänk på att BMI-testet är konstruerat för personer med normal muskelmassa. En mycket vältränad person kan få en hög siffra utan att vara överviktig.

Viktklasser – BMI
Normalvikt: 18,5-25
Övervikt: 25-30
Fetma: över 30

Bilaga: Resultat från Previas undersökning


För mer information
Urban Svensson, medicinskt ledningsansvarig, 070-319 43 76, urban.svensson@previa.se
Katrin Malm, kommunikations- och informationschef på Previa, 070-646 10 90, katrin.malm@previa.se

facebook.com/abprevia
twitter.com/Previa_AB
youtube.com/abprevia

Hälsoföretaget Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Genom att erbjuda tjänster inom hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering och ledarskap hjälper vi företag och organisationer att skapa goda resultat och öka sin konkurrenskraft. Previa har 1 000 anställda på 70 orter i hela landet och anlitas av 7 000 arbetsgivare med 950 000 anställda. Previa ägs av Tryghedsgruppen i Danmark och omsatte 841 miljoner kronor under 2011. Läs mer på www.previa.se