Netdoktor

Sex av tio patienter med ny KOL-diagnos får inte information

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 11:00 CET

Internationella KOL-dagen i morgon 16 november:

Den 15 november 2011 – Knappt 60 procent av KOL-patienterna uppger att de inte fått information om KOL och hur de ska hantera sjukdomen, och 71 procent har inte kännedom om vilken lungkapacitet de hade kvar vid tiden för diagnos.

- Vi måste bli betydligt bättre på att informera våra KOL-patienter, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet i Solna.

Mellan 500 000 och 700 000 svenskar beräknas ha KOL och av dessa har omkring 20 procent fått diagnos. Trots att KOL är en av våra vanligaste folksjukdomar brister hälso- och sjukvården i informationen till nydiagnostiserade KOL-patienter. Enligt en ny undersökning genomförd av Netdoktor.se bland 591 KOL-patienter i Sverige anger 58 procent att de inte i samband med diagnos fått information om hur de ska hantera sjukdomen på bästa sätt. Två av tre (70,8 procent) känner inte heller till vilken lungkapacitet de hade då lungfunktionen mättes genom spirometriundersökning vid diagnostillfället.

- Siffrorna visar tydligt att vi måste bli mycket bättre på att informera våra KOL-patienter. En välinformerad patient känner större ansvar för sin sjukdom och tar bättre hand om sig. Sjukdomsförlopp och livskvalitet vid KOL avgörs i hög utsträckning av hur man lever i vardagen. Information om och hjälp till rökstopp är det viktigaste - men motion, bra kost och läkemedelsbehandling är andra viktiga hörnstenar, säger Kjell Larsson.

Spirometri genomförs sent
KOL delas in i fyra stadier beroende på vilken lungfunktion man har; lindrig, måttlig, svår och mycket svår form. Resultat från undersökningen visade att var tredje (34,8 procent) av KOL-patienterna inte kontrollerade sin lungfunktion förrän mellan ett och fyra år efter att de fått luftvägssymtom, medan en av fem (20,8 procent) väntade ytterligare mellan fem och tio år.

- Det är inte ovanligt att många har tappat 50 procent av sin lungfunktion vid diagnos-tillfället, vilket innebär att man har svår KOL. Många människor inser inte att de kan ha en allvarlig kronisk sjukdom, därför måste hälso- och sjukvården bli bättre på att ta initiativ till undersökning för att så snabbt som möjligt sätta in åtgärder, säger Kjell Larsson.

Fler resultat ur undersökningen bland KOL-patienter

  • 30,5 procent fortsätter att röka trots KOL-diagnos
  • 28 procent har inte fått erbjudande om hjälp till rökstopp
  • 90 procent har inte fått kostvägledning
  • 35 procent känner sig ofta deprimerade
  • 29,5 procent känner sig ofta isolerade
  • 35 procent av KOL-patienterna anger att de inte går på kontroller för sin sjukdom.

Om undersökningen
Undersökningen är ett led i Netdoktors folkhälsokampanj harduKOL.se som genomförs från den 31 maj 2011 och minst åtta månader framåt. Undersökningen är genomförd som en onlineundersökning och har besvarats av 591 patienter med diagnostiserad KOL. Respondenterna fördelar sig brett med hänsyn till ålder, kön och bostadsort. Denna kampanj bedrivs av Netdoktor.se i samarbete med Pfizer och Boehringer Ingelheim.

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta:
Anna Björlin, Peach PR, tel: 0708-278851, e-post: anna.bjorlin@peachpr.se
Ann-Charlotte Beckman, VD Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 600 000 besök varje månad och omkring 200  000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.