Lundin Mining AB

SEXMÅNADERSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI–30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 09:01 CEST

(Belopp i US-dollar ("USD") om inte annat anges)

Finansiella nyckeltal
Andra kvartalet 2007 (2006):
- Intäkter 319,9 MUSD (112,9 MUSD)
- EBITDA (i) 210,2 MUSD (68,9 MUSD)
- Periodens resultat (ii) 159,9 MUSD (37,2 MUSD)
- Resultat per aktie före utspädning (iii) 0,56 USD (0,30 USD)
- Resultat per aktie efter utspädning (iii) 0,56 USD (0,30 USD)
- Operativt kassaflöde 150,1 MUSD (54,4 MUSD)

Finansiella nyckeltal
1 januari - 30 juni 2007 (2006):
- Intäkter 513,9 MUSD (204,7 MUSD)
- EBITDA (i) 322,5 MUSD (119,1 MUSD)
- Periodens resultat (ii) 213,6 MUSD (58,6 MUSD)
- Resultat per aktie före utspädning (iii) 0,75 USD (0,48 USD)
- Resultat per aktie efter utspädning (iii) 0,74 USD (0,48 USD)
- Operativt kassaflöde 160,7 MUSD (77,1 MUSD)

(i) Ej definierat enligt Canadian GAAP
(ii) I periodens resultat ingår en vinst efter skatt från försäljning av finansiella investeringar om 50,4 miljoner USD.
(iii) All information kring antalet aktier och aktiebaserade nyckeltal har omräknats som om den split 3:1, vilken genomfördes den 5 februari 2007, varit gällande under samtliga perioder vilka refereras till i denna rapport.


Kommentarer från ledningen
"Under perioden var produktionen i flertalet av våra verksamheter stabil vilket tillsammans med stigande metallpriser under våren bidrog till en stark utveckling. Kvartalets resultat är det högsta i Bolagets historia. Samtidigt ligger vår tillväxtstrategi fast. Nyligen slutfördes förvärvet av Tenke Mining Corp. med det mycket lovande koppar/koboltprojektet Tenke Fungurume i Demokratiska Republiken Kongo. Vi har också adderat ytterligare en metall, nickel, till vår portfölj genom förvärvet av Rio Narcea Gold Mines Ltd. Rio Narceas huvudsakliga tillgång är den spanska nickel-koppargruvan Aguablanca, som väntas bidra till vårt kassaflöde redan från det tredje kvartalet. Tillväxten kommer att fortsätta, genom att utveckla våra existerande projekt till gruvor och genom optimering av de gruvor vi idag driver, men också genom förvärv av högkvalitativa tillgångar. Vår bedömning är att vi kommer att kunna fortsätta generera goda kassaflöden framåt, dels från våra gruvor och dels från
de
projekt som successivt tas i drift. Vi bedömer också att de globala metallmarknaderna kommer att vara fortsatt starka under kommande år." kommenterar Karl-Axel Waplan, verkställande direktör och koncernchef.

Väsentliga händelser
· Den 29 juni höjde Bolaget kontantbudet ("Erbjudandet") att förvärva samtliga utestående ordinarie aktier och teckningsoptioner i Rio Narcea. Erbjudandeperioden har också förlängts till 20 augusti 2007. Per 14 augusti 2007 hade innehavare av 91,7 procent av samtliga utestående aktier i Rio Narcea, accepterat Erbjudandet. Efter den 20 augusti avser Bolaget att via tvångsinlösen under Canada Business Corporations Act förvärva resterande aktier i Rio Narcea. Efter förvärvet av Rio Narcea kommer Lundin Mining att konsolidera koppar-nickelgruvan Aguablanca under tredje kvartalet 2007. Den planerade försäljningen av Rio Narceas guldgruva Tasiast slutfördes i början av augusti och medförde en intäkt om 225 miljoner USD.

· Lundin Mining slutförde förvärvet av Tenke i början av juli efter att aktieägarna i bägge bolagen godkänt transaktionen. Tenkes huvudsakliga tillgång är ett ägande om 24,75% i Tenke Fungurume i Demkratiska Republiken Kongo som är en av världens största höghaltiga koppar-koboltfyndigheter. Arbete pågår för att utveckla fyndigheten till ett dagbrott med konkurrenskraftiga produktionskostnader. Gruvan väntas tas i drift under sista kvartalet 2008.

· Under andra kvartalet steg priset på koppar, zink och bly med 29 procent, 6 procent respektive 22 procent jämfört med första kvartalet 2007. Bolaget bedömer att metallpriserna kommer att förbli på nuvarande nivåer under andra halvåret 2007. Tenkes partner, Freeport McMoran Copper & Gold Inc., äger 57,75 procent i fyndigheten och är också operatör av projektet

· Volymen anrikad malm ökade med 17 procent under andra kvartalet 2007 jämfört med samma period 2006. Trots att halterna i de flesta av verksamheterna under kvartalet var lägre jämfört med motsvarande period i fjol kunde zink- och kopparproduktionen delvis kompenseras av en ökad genomströmning i verken. Produktionen av bly och silver ökade med hela 18 procent respektive 6 procent under andra kvartalet 2007 i jämförelse med andra kvartalet 2006.

· Vid borrningar vid Neves-Corvogruvan har mycket lovande resultat uppnåtts. I den betydande massiva sulfidkroppen Lombador har nya borrningar definierat en utbredd, kontinuerlig zon av hög-haltig, zink-blymineralisering. Analysresultat har erhållits för tio borrhål, inkluderande NF22A vilket genomtvärade 55 meter om 8,5 procent zink och 2,5 procent bly, samt ND20A-1 som över ett intervall av 35 meter uppvisade halter om 9,44 procent zink och 3,16 procent bly. Efter andra kvartalet 2007 har analysresultat erhållits för ytterligare ett borrhål (NF34). NF34 genomtvärade en 95 meter tjock zon av massiv sulfidmineralisering, inkluderande ett 67,2 meter intervall med halter om 8 procent zink, 2,9 procent bly och 0,3 procent koppar som i sin tur inkluderar 21 meter med 11,3 procent zink och 4 procent bly. Analysresultat för silver har ännu inte erhållits. De genomtvärade intervallen i borrhål NF34 tolkas motsvara verklig bredd hos mineraliseringen. Borrträffen är lokaliserad 270 m
eter från
mineraliseringen som påträffades i det tidigare hålet NF22A. Mineraliseringen i borrhål NF34 är ännu helt öppen både mot djupet och i strykningsriktningen. Det skall poängteras att detta hål borrats i ett område som inte tidigare inkluderats i någon mineralresurskategori och tydligt visar på den stora potentialen att utöka mineraltillgångarna i Neves-Corvo. Förutom den ovan beskrivna zinkmineraliseringen genomtvärade borrhål NF34 även en separat, 16 meter bred kopparmineralisering med halter om 3,92 procent koppar, inkluderande fyra meter med 8.72 procent koppar.

· Förhandlingar med de lokala fackföreningarna vid Galmoygruvan fortgår. Den 4 augusti röstade medlemmarna i SIPTU nej till Arbetsdomstolens rekommendation för ett nytt avtal. Sedan mitten av juni har medlemmarna i TEEI varit i officiell konflikt med gruvan.

· Produktionsstarten vid zink-bly-silvergruvan Aljustrel i Portugal har försenats på grund av försenade leveranser av utrustning för bearbetning av malmen i anrikningsverket. Produktionen av koncentrat väntas starta under slutet av fjärde kvartalet och inte, som tidigare meddelats, under september 2007.

· Bolaget har, villkorat av myndigheternas godkännande och vissa övriga villkor, ingått ett avtal med Silverstone Resources Corp. att leverera silverproduktionen från Bolagets gruvor Neves-Corvo och Aljustrel till Silverstone. Avtalets värde motsvarar cirka 87,1 miljoner USD.