SharpView

SHARPVIEW: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SHARPVIEW AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 13:19 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51274


(NGM: SHAW)

Aktieägarna i SharpView AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2009
kl 14.00 i Advokatbyrån Wistrands lokaler på Regeringsgatan 65, 7 tr, i Stockholm.


Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2009 och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 under adress SharpView AB (publ), Storgatan 39, 582 23 Linköping, eller per telefon 013-23 50 31 (kontakt: Klas Themner) eller per e-mail: klas.themner@sharpview.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, antal aktier, adress och telefonnummer samt eventuellt antal biträden.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakt i original ska företes senast vid stämman. Den som företräder juridisk person ska även förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 5 maj 2009, då sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

I bolaget finns för närvarande sammanlagt 20.668.957 aktier och röster. Dessa förhållanden förväntas inte förändras före bolagsstämman.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av valberedning
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Stämman avslutas


Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår advokat Erik Hygrell som ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, arvode till styrelsen och revisorn samt val av styrelse och styrelseordförande (punkterna 9, 10 och 11)
Föreslås att styrelsen ska bestå av sammanlagt fyra ledamöter utan suppleanter.
Föreslås att styrelsearvodet fastställs till 80 % av föregående periods arvode, innebärande SEK 160.000 till styrelsens ordförande och SEK 80.000 till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

Föreslås omval av nuvarande styrelse, innefattande Knut Brundtland, Sven Günther-Hanssen, Jan Erik Hedborg och Olof Sandén. Till styrelseordförande föreslås Sven Günther-Hanssen. De styrelseledamöter som har beroendeställning, Knut Brundtland, Sven Günther-Hanssen och Jan Erik Hedborg, har låtit meddela att de avstår styrelsearvodet för perioden intill nästa årsstämma.

Val av valberedning (punkt 12)
Styrelsen föreslår en valberedning bestående av en ledamot. Aktieägarna ska kunna ge förslag till valberedningen via länk på bolagets hemsida. Styrelsen föreslår nyval av Olof Sandén som valberedningens ledamot.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom bolaget. Riktlinjerna ska omfatta verkställande direktören och övriga medlemmar av företagsledningen och ska tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2009 för tiden intill nästa årsstämma, samt även på ändringar i gällande anställningsavtal som görs under sagda tid. Förslaget till riktlinjer finns redovisat i publicerad årsredovisning.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Storgatan 39, Linköping, och på bolagets hemsida www.sharpview.se senast två veckor före årsstämman och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


Linköping i mars 2009
Styrelsen


SharpView AB är en ledande leverantör inom medicinsk bildoptimering som möjliggör stråldosreduktion med hög diagnostisk tillförlitlighet. Företaget är en avknoppning från ContextVision AB, som har över 25 års branscherfarenhet inom bildoptimering. SharpViews huvudkontor ligger i Linköping och företaget är noterat på NGM Equity. Besök oss gärna på www.sharpview.se.