Sida

Sida återupptar utbetalningar till hälsosektorn i Zambia

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 15:13 CET


Sida kommer inom kort att betala ut en del av hälsostödet till Zambia. Stödet hölls inne i våras sedan en omfattande förskingring inom hälsoministeriet uppdagats. Nu har Zambia genomfört en rad åtgärder som Sverige och andra givare ställt som krav för fortsatt stöd.
Samtidigt har Sida beslutat om budgetstöd till Zambia för 2010, förutsatt att arbetet med att åtgärda brister inom statsförvaltningen fortsätter. Däremot kommer inget budgetstöd för 2009 att utgå.

I våras frös Sida utbetalningarna till hälsosektorn i Zambia sedan misstankar om oegentligheter uppdagats. Efter ytterligare granskningar står det klart att närmare 50 miljoner kronor har förskingrats, varav 6,7 miljoner är svenska medel. Sedan dess har Zambia börjat genomföra det åtgärdspaket som hälsoministeriet och givarna kommit överens om. Zambia har också presenterat en realistisk återbetalningsplan samt ställt misstänkta personer inför rätta. För närvarande står cirka 20 personer åtalade för inblandning i brottet.

Den första utbetalningen till hälsoministeriet är på 40 miljoner kronor, vilket innebär att utbetalningar till ministeriet kommer att uppgå till runt 45 procent av den planerade nivån för 2009.

-Sedan förskingringen uppdagades i maj har vi arbetat intensivt med hälsoministeriet för att säkerställa att de interna systemen stärks så att utbetalningarna kan återupptas. Detta är viktigt för att de miljontals zambier som behöver sjukvård och mediciner inte ska bli ytterligare lidande, säger Magnus Lindell, biträdande generaldirektör på Sida.

Parallellt med arbetet kring förskingringen på hälsoministeriet har Sida, tillsammans med andra givare, haft en formell dialog med Zambia om de grundläggande förutsättningarna för budgetstöd. Sveriges regering beslutar om ett land kan få budgetstöd i samband med att samarbetsstrategier antas. Då bedöms landets politik för fattigdomsbekämpning och andra grundförutsättningar för att kunna ta emot denna typ av stöd. Inför åtagande och utbetalning gör Sida bedömningar av resultat och om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

-Vi har varit oroliga för utvecklingen i Zambia under 2009 och har därför varit pådrivande i en fördjupad diskussion om bristerna i förvaltningen, inte bara inom hälsoministeriet. Nu ser vi förbättringar inom de områden där vi ställt krav. Det gäller åtgärder för fortsatta reformer, fördjupade revisioner inom ministerierna, korruptionsbekämpning och ökad insyn för medborgarna i hur offentliga medel används. I dagsläget bedömer vi därför att förutsättningarna finns för ett åtagande om budgetstöd för 2010, säger Magnus Lindell.

Via budgetstödet bidrar Sverige till genomförandet av Zambias utvecklingsplan på bred basis. Budgetstödet lämnas via statsbudgeten och hjälper på så sätt till att stärka landets eget administrativa system samt öka allmänhetens och parlamentets insyn i hur pengarna används. Stödet följs upp via särskilda resultatindikatorer. Detta innebär att storleken på varje utbetalning beror på hur väl landet lyckas genomföra sin egen utvecklingspolitik.

-Genom budgetstödet vill vi bidra till att stärka Zambias egna system för uppföljning och kontroll genom att faktiskt använda dem. Det hjälper Zambia och oss som givare att identifiera brister i systemen. Det är viktigt att dessa kommer upp till ytan, debatteras öppet i det zambiska samhället och åtgärdas kraftfullt av dem som har ansvaret, säger Magnus Lindell.

Om Zambia fortsätter att uppfylla de grundläggande förutsättningarna för stödet har Sida beslutat att betala ut 154 miljoner kronor för 2010, baserat på de resultat som Zambia uppnått under 2009. De områden där Zambia uppvisat goda resultat omfattar bland annat hälsosektorn, där mödra- och barnadödligheten sjunkit markant de senaste fem åren. Den senaste undersökningen av levnadsvillkoren i Zambia visar också att fattigdomen minskat från 64 procent till 59 procent, och att skillnaderna i fattigdom mellan stad och landbygd minskat.

För mer information kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press@sida.se