Sida

Sida skärper kontrollen för att minska risken för fusk med biståndsmedel

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 14:43 CET

Sida skärper nu efterlevnaden av det regelverk som ska minimera risken för korruption. En rapport från Sidas egen internrevision som har presenterats för Sidas styrelse idag visar att det finns bra regelverk och stödinstrument, men att de inte alltid används fullt ut. Internrevisionen har gjort fallstudier av 17 insatser i tre samarbetsländer. Rapporten visar att Sida kan bli bättre på att dokumentera och bedöma eventuella risker för olika insatser i miljöer där korruption förekommer.

Sida har under flera års tid arbetat systematiskt med att ta fram tydliga regler och handledningar. Internrevisionens granskning visar att det inte är tillräckligt. Vi kommer nu att gå vidare för att ytterligare stärka utbildningen av Sidas handläggare och chefer så att vårt tydliga regelverk också efterlevs på alla punkter. En ny stödfunktion ska också inrättas för att bättre kunna bedöma samarbetsländernas redovisnings- och revisionsrutiner, säger Sidas generaldirektör Maria Norrfalk.

Internrevisionens granskning, beställd av Sidas styrelse, pekar på svårigheten för Sidas handläggare och chefer att på ett korrekt sätt kunna använda sig av tillgängliga granskningsverktyg. För att upptäcka riskerna för fusk har Sida bland annat en checklista för anti-korruption vid bedömning av insatser, avtalen som Sida tecknar med sina samarbetsparter har också tydliga klausuler för att motverka korruption, det finns regler för överföring av medel, hur löpande rapporter ska utformas, periodicitet för revisioner och utvärderingar etc.

– Det är viktigt att komma ihåg att internrevisionens rapport inte handlar om faktiska oegentligheter utan om att hitta riskerna i hanteringen av biståndsmedlen. Men vi tar givetvis åt oss av kritiken och skärper rutinerna. Sidas linje är helt klar, vi accepterar aldrig korruption och ska alltid agera vid misstanke om korruption, säger Maria Norrfalk.

Internrevisionen genomför regelbundet, på uppdrag av styrelsen, granskningar av Sidas arbete för att kunna värdera den interna kontrollen och myndighetens redovisningsskyldighet.

För mer information kontakta Sida/Press, tel: 08-698 55 55