Sida

Svenskt stöd till tryggare uppväxt för afghanska barn

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 08:00 CEST

Sida fördjupar arbetet med Rädda Barnen i Afghanistan efter två års arbete för att förebygga exploatering samt våld och övergrepp mot barn. Erfarenheten visar att arbetet med att stärka barns rätt i Afghanistan är både känsligt och mycket svårt. Därför satsar Sida nu på att stödja ytterligare fyra år av Rädda Barnens arbete med nära 50 miljoner kronor.

Efter mer än trettio år av konflikt är utmaningarna stora i Afghanistan, och kanske särskilt för landets unga som utgör mer än hälften av befolkningen. Barnen har det ofta svårt på olika sätt med små chanser till en bra framtid.

- Kunskapen om barns rätt är låg i Afghanistan och Rädda Barnens arbete bidrar till att förändra det. Barn har rätt till en trygg uppväxt och möjligheter att gå i skola. Insatserna som vi stödjer kommer att ge barn bättre förutsättningar att få sina rättigheter tillgodosedda, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Tillgången till utbildning är låg, enligt Unicef går ungefär hälften av barnen i Afghanistan i skola. Barn utan utbildning eller tillgång till skola hamnar ofta i hårt arbete. Barnäktenskap är vanligt och risken är hög att rekryteras som barnsoldater. Dessutom är det vanligt och accepterat med våld mot barn både i hem- och skolmiljö.

Att arbeta med mänskliga rättigheter och barns rätt i Afghanistan är svårt och riskfyllt. Utländska och internationella organisationer betraktas ofta med misstänksamhet och risken finns alltid att ett projekt gör mer skada än nytta om inte arbetet görs på ett konfliktkänsligt sätt. Lokala och nationella nätverk som arbetar med barns rätt blir därför mycket viktiga partners och genomförare.

För att stärka afghanska barns rättigheter och skydd arbetar Rädda Barnen förebyggande genom attitydförändringar. Arbetet stärker också barnens skydd och därmed deras möjligheter att stanna kvar. I dag flyr allt fler som ett resultat av konflikten. Barnen lämnar landet, ofta ensamma, för svåra och farofyllda resor till Europa, där de åter är sårbara.

Attitydförändringar förändrar inte enbart dem som tar del av insatserna, utan detta spillerockså över till familj, grannar och lokalsamhällen. Då Afghanistan är ett land som starkt styrs av sociala normer utformade genom klaner och religion, ska projektet knyta band med civilsamhälle och befolkning i de sex provinserna. Ambitionen är ökat ägarskap och inkludering lokalt i barnrättsfrågor. Det kräver ett mycket flexibelt och konfliktkänsligt arbetssätt i den afghanska kontexten då förutsättningar och normer kan skilja sig mycket åt i olika delar av landet.

- Vårt arbete ska motverka att barn utsätts för våld, lämnar skolan för arbete eller utnyttjas i konflikten. Rädda Barnen försöker engagera byråd, familjer och barnen själva kring frågor om barns trygghet och skydd. Vi ger också förståelse och kunskap till ansvariga myndigheter om lokala barnrättsfrågor, säger Safiullah Amarkhail, rådgivare på Rädda Barnen i Afghanistan.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se