Ja till Livet

SIFO: Miljoner mot nuvarande abortgräns

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 09:33 CET

SIFO-undersökning visar opinion för sänkt abortgräns:
2 miljoner svenskar vill skärpa abortlagen

I en av SIFO nyligen utförd opinionsundersökning framkommer det att var femte svensk anser att den övre gränsen för abort utan prövning skall sänkas. Lika många är tveksamma medan resterande del, med undantag för de tre procent som vill se en höjd gräns, anser att dagens abortgräns är lagom. Bland kvinnor är andelen som vill se en sänkt abortgräns dubbelt så hög som bland männen.

- Skulle människor förstå hur de sena tvåstegsaborterna, halvvägs in i graviditeten, går till; att barn tas ut som till och med kan visa livstecken efter aborten - då är jag fullständigt övertygad om att en majoritet skulle kräva en sänkt abortgräns direkt, hävdar Johan Lundell, generalsekreterare på JA till Livet.

Under våren har riksdagsledamöter för i stort sett samtliga partier representerade i Sveriges Riksdag på debattsidor propagerat för abort som en mänsklig rättighet och kravet på en förändrad abortlag, vilket troligen föranleder en proposition om en ny abortlag från regeringen under våren.

- När nu allt fler partigrupperingar och organisationer väljer att göra abort till en valfråga känns det naturligt att visa fram att det faktiskt finns miljoner människor i Sverige som vill ha en sänkning av den övre gränsen för fri abort, säger JA till Livets generalsekreterare.

Att abort blivit en valfråga i Storbritannien, då det konservativa Tory-partiet krävt en sänkt övre absolut gräns för aborterna, kan också komma att påverka debatten i Sverige.

- En brittisk opinionsundersökning (MORI) i januari visade dels att kvinnor är betydligt mer kritiska till sena aborter än vad män är, dels att en majoritet av kvinnorna ville sänka den övre absoluta gränsen för abort från vecka 24. Där har opinionen haft viktig draghjälp av det konservativa partiet Tory och deras krav på en sänkning av abortgränsen. I Sverige har ju inget parti på många år aktivt drivit kravet om sänkt abortgräns. Att var fjärde kvinna i Sverige ändå, trots denna mediala tystnad, vill sänka abortgränsen från vecka 18 visar att det bara är en tidsfråga innan abortgränsen verkligen kommer sänkas, fortsätter Johan Lundell.

SIFO-undersökningen visar också hur förbryllande lika uppfattningen är bland de intervjuade oavsett vilket parti ”de skulle rösta på om det var riksdagsval idag”.

- I och med att det är valår är det också mycket intressant att notera att oavsett vilket riksdagsparti man sympatiserar med, finns det inget parti där färre än 15% vill sänka abortgränsen från vecka 18. I så gott som alla partier är dessa väljare inte representerade i Sveriges Riksdag - ett tydligt demokratiunderskott som partierna behöver ta itu med, kommenterar Lundell undersökningen och fortsätter:

- Någonting som bör noteras är också att tveksamheten hos de intervjuade är mycket stor. I snitt är 20% av dem tveksamma och jag är övertygad om att det till en viss del beror på den dåliga kunskap man har om de sena aborterna.


----
Detta visar undersökningen:
Var femte tillfrågad vill sänka abortgränsen, lika många är tveksamma och de övriga anser gränsen lagom. Bland männen vill var nionde sänka abortgränsen, två av nio är tveksamma, medan resterande anser det bra som det är. Bland kvinnorna tycker drygt hälften att abortgränsen är bra som den är, medan 25% vill sänka den och 16% är tveksamma. Endast mellan två och fyra procent vill höja gränsen.

Svaren för kvinnor i ålderskategorierna 15-29 år, 30-49 år och 50-64 år är mycket lika varandra. Kvinnor över 65 år är i betydligt högre grad tveksamma, vilket leder till att färre än 50% anser att gränsen är bra som den är.

I åldersgruppen 30-49 år är andelen män som vill se en sänkning av gränsen som störst; 18%. Denna grupp innehåller också lejonparten av nyblivna pappor, vilket skulle kunna vara en möjlig förklaring till kritiken. Den enda parameter som uppvisar en större andel män som förordar en sänkning finns i gruppen högskoleutbildade, där faktiskt fler män än kvinnor, 20% mot 19%, är kritiska till nuvarande gräns.

Mest restriktiva är de svarande i södra Sverige där 23% är för en sänkning mot 56% som ansåg gränsen lagom. Det råder dock mycket stora könsskillnader: Endast 12% av männen ville se en sänkning mot 32% av kvinnorna. Då 15% av kvinnorna var tveksamma och exakt 50% ansåg gränsen lagom gör att det blir omöjligt att säga att det finns ett starkt stöd hos kvinnor i södra Sverige för dagens abortgränser.

Minst motstånd mot dagens abortgräns finns i storstäder, medan kritiken är större i glesbygd. För kvinnor som bor i tätorter med färre än 3000 invånare är fördelningen svar nästan precis likadan som för kvinnorna i södra Sverige.

När det gäller partisympatierna visar SIFO-undersökningen att det inte i något parti är mindre än 15% av väljarna som vill se en sänkning av övre gränsen för abort. Det är intressant att se att det endast är marginella skillnader mellan dem som skulle rösta på ett borgerligt parti och de som skulle rösta på ett parti i det socialistiska blocket. Frågan om hur man ställer sig till den övre abortgränsen verkar skära rakt igenom partierna.

----
Om undersökningen:
SIFO-undersökningen utfördes på uppdrag av JA till Livet och baseras på 1000 intervjuer utförda mellan 27 februari och 2 mars 2006.
Frågeställningen löd: En graviditet varar normalt 9 månader, dvs 40 veckor. Sverige har fri abort fram till graviditetsvecka 18. Tycker du att den gränsen skall sänkas, höjas eller är den lagom?