Wise Group

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 09:15 CEST

Finansiell information tredje kvartalet
Sign On i Stockholm AB består av affärsområdet Solutions, dvs den del av verksamheten som kvarstår efter avknoppningen av FormPipe AB. I jämförelsetal för föregående år ingår avknoppade affärsverksamheter.

• Nettoomsättningen minskade med 2 procent till 22,3 Mkr (22,7).
• Nettoomsättningen för affärsområdet Solutions ökade med 43 procent till 22,3 Mkr (15,6).
• Bolagets vinst uppgick till 0,3 Mkr (-18,3).
• Resultat per aktie uppgick till 0 kr (-0,35).
• I resultatet ingick realisationsvinster avseende goodwill vid inkråmsförsäljning till FormPipe AB om 1,2 Mkr samt försäljning av aktier i FormPipe AB om 1,3 Mkr, totalt 2,5 Mkr (0).
• Under tredje kvartalet lanserade Sign On produktmodulen ”Jämställdhet & Mångfald Plus”, vilket var den tredje nya produktmodulen som lanserad under året.
• Sign On genomförde inte det planerade verksamhetsbytet då Svea Ekonomis huvudaktieägare Lennart Ågren i augusti valde att bryta den överenskommelse parterna tidigare undertecknat.

Sign On är ett tjänsteföretag som erbjuder kostnadseffektiva, standardiserade processverktyg och dokument i abonnemangsform via Internet. Verksamheten inriktar sig främst på att erbjuda chefsstöd och hjälpmedel inom det personaladministrativa området. Sign On är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista och har idag 34 anställda, med kontor i Stockholm och Helsingborg.