Försvarsdepartementet

Signalspaningskommittén redovisar sitt uppdrag

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 13:58 CET

Signalspaningskommittén har idag överlämnat betänkandet Uppföljning av signalspaningslagen (SOU 2011:13) till försvarsminister Sten Tolgfors. Kommittén har haft i uppdrag att följa Försvarets radioanstalts signalspaning ur ett integritetsskyddsperspektiv.

Försvarets radioanstalts tillämpning av signalspaningslagen har stått i fokus för kommitténs uppföljning. Kommittén har följt myndighetens arbete med att förstärka de rutiner och metoder som ska minimera risken för otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid signalspaning. Kommittén gör bedömningen att Försvarets radioanstalt i sitt implementeringsarbete följer signalspaningslagens intentioner.

- Kommitténs intryck är att integritetsfrågan har en naturlig plats i Försvarets radioanstalts verksamhet och att myndigheten har en hög ambitionsnivå vad gäller integritetsskyddande åtgärder, säger kommitténs ordförande Inger René.


Några av kommitténs synpunkter:

- De åtgärder som Försvarets radioanstalt genomfört i anledning av signalspaningslagen har verkat under kort tid och utgör en del av en alltjämt pågående process som syftar till att minimera riskerna för otillbörligt intrång i enskildas integritet. Med hänsyn till att det för närvarande inte är möjligt att fullt ut bedöma effekterna av signalspaning och till att Försvarets radioanstalt förväntas hantera ökade trafikvolymer bör det framöver göras en uppföljning av verksamheten för att bedöma konsekvenserna för enskildas integritet.

- Signalspaning får inte avse svensk, inhemsk trafik. Kommittén har fått intrycket att Försvarets radioanstalt är angelägen om att utveckla metoder som förhindrar inhämtning av inhemsk trafik, men att det finns praktiska svårigheter med att separera denna från gränsöverskridande trafik. Kommittén anser att Försvarets radioanstalt måste fortsätta utveckla metoder som så långt det är möjligt säkerställer att inhemsk trafik inte inhämtas.

- Signalspaningslagens reglering om att Försvarets radioanstalt i vissa fall är skyldigt att lämna underrättelse till enskilda personer är försedd med flera begränsningar och undantag. Kommittén anser att bestämmelsen inte har någon praktisk funktion som rättssäkerhetsgaranti eller som skydd för enskildas integritet.

- Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Siun ska kontrollera att Försvarets radioanstalt följer signalspaningslagen. Kommittén vill understryka vikten av att Siun ges tillräckliga resurser för att utföra sitt mycket omfattande uppdrag.


Kontakt:
Inger René
Ordförande
070-671 5448

Pernilla Arrland
Sekreterare
076-116 5887