Sigtuna kommun

Sigtuna kommuns ekonomi fortsatt stark

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 15:03 CEST

Sigtuna kommun går mot ett kraftigt budgetöverskott år 2010. Det visar prognoserna i delårsrapporten för årets åtta första månader. Det prognostiserade resultatet för 2010 beräknas bli närmare 110 miljoner kronor.

-          Vi har fört en offensiv och framåtsyftande politik de gångna åren. Istället för nedskärningar satsade vi oss igenom finanskrisen. Det har gett resultat. Den stabilt starka ekonomin ger oss möjligheter att fortsätta utveckla Sigtuna till än ännu attraktivare kommun att bo och verka i, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar.

Delårsrapporten per den 31 augusti uppvisar ett positivt resultat för årets första åtta månader på 137,2 miljoner kronor. För hela verksamhetsåret prognostiseras ett positivt resultat på 106,8 mkr, vilket är hela 73 miljoner bättre än budget. Budgetuppföljningen för september månad visar en ytterligare resultatförbättring med 3,1 miljoner kronor och därmed ett positivt årsresultat på 109,9 miljoner kronor.

Det positiva resultatet beror framförallt på att kommunens nämnder och förvaltningar har bedrivit sin verksamhet inom de ekonomiska ramar de tilldelats samt att skatteintäkter och statsbidrag ökat med 92,8 miljoner kronor. En annan bidragande orsak till det positiva resultatet är lägre räntekostnader än förväntat. 

Investeringstakten i Sigtuna kommun fortsätter att vara hög. Viktiga satsningar på förskole- och skollokaler, bland annat en ny förskola, har gjorts. Investeringar har också skett i två nya sportcentrum (i Sigtuna stad och i Rosersberg) och på ett biologiskt renat utomhusbad. Totalt har investeringar genomförts med 179,9 miljoner kronor. Trots detta har låneskulden endast ökat med 43,2 miljoner kronor till 189,7 miljoner kronor sedan årsskiftet. Prognosen för 2010 är att låneskulden kommer att bli knappt 305 miljoner kronor.

 Bakgrund

Sigtuna kommun upprättar två delårsrapporter, ett den 30 april och ett per 31 augusti. Delårsrapporterna utgör en väsentlig del av den löpande uppföljningen av kommunens verksamhet och ekonomi och är ett viktigt beslutsunderlag för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Ytterligare information:

Anders Johansson (S), kommunalråd, tfn 073-633 87 85

Sofia af Geijerstam, presskontakt Sigtuna kommun, tfn   073-661 35 59