SigtunaHem

SigtunaHem och NCC boende planerar ny stadsdel – Sigtuna stadsängar

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2015 06:30 CEST

SigtunaHem och NCC boende har bildat ett gemensamt bolag för den fortsatta exploateringen av området norr om Sigtuna stad, Sigtuna stadsängar. Avsikten är att området ska utgöra en ny stadsdel med småskalig karaktär och attraktiv gestaltning, som tar tillvara på platsens kvaliteter och möjliggör en utveckling och förlängning av Sigtuna stad. Inriktningen är att stadsdelen ska inrymma upp till 900 bostäder med blandade upplåtelseformer, förskola, handel och verksamheter. Det sociala rummet ska stå i fokus med livfulla stadsstråk, torg och mötesplatser.

Detaljplanen som utgör första etappen inom stadsdelen möjliggör för cirka 630 nya bostäder och cirka 27 800 kvm bruttoarea (BTA) sammantaget för handel och centrumfunktion. Utöver detta inryms förskola, skola, kontor, kultur och vård. Inom detaljplanen säkerställs även natur och park för rekreation men även olika mötesplatser.

Till skillnad från den traditionella planprocessen har planeringen av Sigtuna stadsängar präglats av en gedigen medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess. Processen har i stora drag inneburit att medborgare, föreningar och andra viktiga grupper fått delta i utvecklingen av området för att tillsammans bygga en stadsdel som kompletterar det som redan finns idag.

I november 2014 fick Sigtuna stadsängar motta miljöpriset Sweden Green Building Awards för årets bästa hållbara stadsdel.

Frågor besvaras av SigtunaHems marknadschef Marina Ekdal, 070-420 10 15.

SigtunaHem är ett kommunägt bostadsföretag verksamt i Sigtuna kommun som äger och förvaltar 4 500 lägenheter med hyresrätt. Det betyder att drygt var tredje Sigtunabo bor i en SigtunaHem lägenhet. Det betyder dessutom att SigtunaHem i kraft av sin storlek och ägarförhållande har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Sigtuna.

SigtunaHems målsättning är att tillhandahålla attraktiva hyresrätter till rimliga priser, i vackra, trygga och socialt väl fungerande boendemiljöer. Och att skapa mervärden för sina hyresgäster.