Statens Institutionsstyrelse, SiS

SiS söker kunskap om kvinnor med ADHD

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 11:01 CET

ADHD hos missbrukande kvinnor är ett tämligen outforskat område. Den mesta kunskapen som finns om ADHD rör pojkar och män. SiS har nu beviljat 650 000 kronor i forskningsmedel för att få veta mer om ADHD hos missbrukande kvinnor. Det är ett av fyra viktiga projekt som får anslag.

Pengarna går till barnpsykiatrikern och forskaren Clara Gumpert, Karolinska institutet som i ett pilotprojekt ska utveckla och utvärdera ett rehabiliteringsprogram för missbrukande kvinnor som bedöms uppfylla kriterierna för ADHD. Syftet är dels att få större kunskap om utredning av ADHD bland missbrukande kvinnor inom en del av tvångsvården samt ökad kunskap om hur en eventuell ADHD-problematik gestaltar sig i form av beteende och funktionsnivå hos kvinnorna. Men projektet kommer i första hand att testa ett KBT-baserat rehabiliteringsprogram som syftar till att öka kvinnornas funktionsnivå. Här kommer jämförelser att göras med en kontrollgrupp.

Ett annat projekt, Resursanvändning och kostnader för kvinnor med dubbeldiagnos i LVU- och LVM-vård, syftar till att undersöka den samhällsekonomiska nyttan med att behandla kvinnor som har både ett missbruk och psykisk störning. Professor Mats Fridell vid Linnéuniversitetet får 500 000 kronor för att pröva en modell för att studera såväl direkta som indirekta kostnader för missbruksbehandling och eventuella vinster på lång sikt.

Kriminologen Tove Pettersson, Stockholms universitet, får 800 000 kronor för att studera sambandet mellan grad av öppenhet under placering på ett särskilt ungdomshem och eventuellt återfall i brott efter utskrivning. I studien ingår alla som under åren 1999-2007 varit dömda till sluten ungdomsvård (LSU) och som vårdats inom SiS. Det rör sig om cirka 1 000 individer.

Ett stort projekt som beviljas 1,3 miljoner kronor är det som går till psykologen och forskaren Anders Tengström på Forum/Maria ungdom för att studera den KBT-baserade metoden ACT (Acceptance and Committment). ACT är en metod som använts med goda resultat inom ett brett område när det gäller psykosociala problem. Metoden har testats i ett pilotprojekt på ett urval särskilda ungdomshem under föregående år och för SiS del gäller det nu att ta reda på om ACT är en effektiv metod att jobba vidare med.

– Förutom att de ska hålla en hög vetenskaplig kvalité är det viktigt att de forskningsprojekt vi beviljar pengar till ska vara SiS-relevanta. Det betyder att vi ska ha nytta av den i vår verksamhet, säger forskningsledare Therese Reitan på SiS.


Ytterligare frågor:
Clara Gumpert, KI, 08-524 86 522
Mats Fridell, Linnéuniversitetet, 0470-76 70 58
Tove Pettersson, Stockholms universitet, 08-674 7053
Anders Tengström, Forum, 08-672 45 00

Therese Reitan, forskningsledare med inriktning mot missbruk, SiS, 08-453 4019
therese.reitan@stat-inst.se

Caroline Björck, forskningsledare med inriktning mot ungdomsvården, SiS, 08-453 4040
caroline.bjorck@stat-inst.se
Tf Presschef Judit Hadnagy
Tfn: 08-453 40 56, Mobil: 070-605 5681
judit.hadnagy@stat-inst.se, www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.