Vänsterpartiet

Siv Holma: Alla ska få kunskap om Sveriges rikedom av kulturer

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 14:18 CET

- Sverige har idag fem erkända nationella minoritetsspråk. De nationella
minoriteterna har de senaste årtiondena fått kraftigt ökad självkänsla
och medvetenhet om den egna kulturen och historien, säger Siv Holma (v)
en interpellation till utbildningsminister Thomas Östros.

Regeringens proposition 1998/99:143 ”Nationella minoriteter i Sverige”
tar upp de åtgärder som krävs för att Sverige ska leva upp till
Europarådets konventioner om nationella minoriteters rättigheter. Bl.a
bör det anges i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och de
frivilliga skolformerna att eleverna ska ges kunskap om minoritetsspråken
och om de nationella minoriteternas kultur, religion och historia.
Dessutom sägs att det är väsentligt att universitetsutbildning och
forskning i minoritetsspråk och om de nationella minoriteterna utvecklas
samt att folkbildningsrådet bör beakta huruvida folkhögskolor och
studieförbund riktar sig också till personer som tillhör minoriteterna.

Kraven på uppföljning av riksdagsbesluten kommer i hög grad från
befolkningsgrupperna själva. Motsvarande opinionstryck saknas dock när
det gäller majoritetsbefolkningens rättigheter att få kunskap om
minoriteternas kultur och historia, eftersom kunskaperna oftast är så
dåliga att man inte ens vet vad man saknar, säger Siv Holma.

Sveriges fem erkända nationella minoritetsspråk och ett majoritetsspråk
ska tillsammans utgöra en helhet. Detta är omöjligt om inte alla sex har
kunskaper om de övriga fem. Sveriges Radio och Sveriges Television gör
enstaka program kring dessa frågor. Men den enda institution i landet som
når alla barn är skolan. Därför är det oerhört viktigt att kravet på
kunskap om minoriteterna snarast förs in i läroplanerna. Samer och
tornedalingar har, ofta under förnedrande former, fått lära sig de
svenska tradionerna och namnen på de svenska kungarna. Man har tvingat
dem att kalla svenskan för ”modersmålet”. Den epoken ligger nu bakom oss.

- Det finns en stor rikedom av kultur i landet som vare sig
majoritetsbefolkningen eller de olika minoritetsbefolkningarna ska behöva
gå miste om, säger Siv Holma och frågar utbildningsminister Thomas Östros
hur denne är beredd att tillgodose propositionstextens krav på kunskap om
minoriteterna i det obligatoriska skolväsendet, förskolan och
fritidshemmet, i universitetsutbildning, forskning och folkbildning och
hur kunskapen ska spridas inom minoritets- och majoritetsbefolkning.

Mer information: Siv Holma, tel. 070-343 95 83

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se