Vänsterpartiet

Siv Holma: Öka jämställdheten i utjämningssystemet!

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 18:40 CEST

Den parlamentariska Utjämningskommittén presenterade idag sina förslag
till förändringar av kostnads- och inkomstutjämningssystemet för kommuner
och landsting. Vänsterpartiets Siv Holma har lagt ett särskilt yttrande:

- Det kommunala statsbidrags- och utjämningssystemet är mycket viktigt
för att alla kommuner och landsting ska kunna ge sina invånare likvärdig
service oberoende av inkomstförhållanden och opåverkbara strukturella
kostnader. Detta dels genom att utjämna skatteinkomster, dels att ta
hänsyn till de merkostnader som uppstår p.g.a. strukturella faktorer.

- Kommittén har lämnat flera förslag som förbättrar utjämningssystemet, t
ex att slå ihop det generella statsbidraget och inkomstutjämningen till
en garanterad skattekraftsnivå på 120 procent, samt att omvandla ett
antal riktade statsbidrag till generella bidrag. På tre punkter har jag
dock påpekanden, säger Siv Holma.

Långtgående inkomstutjämning
Kommittén föreslår att varje kommun och landsting garanteras en
skattekraft motsvarande 120 procent av medelskattekraften. För kommuner
och landsting med skattekraft under 120 procent föreslås en
kompensationsgrad om 95 procent. För de som har en skattekraft över 120
procent, föreslås dock kompensationsgraden bara vara 85 procent. Detta
system kommer på lång sikt troligen att öka inkomstskillnaderna i landet.

Kostnadsutjämningen
För år 2001 ? 2004 finns ett särskilt omställningsbidrag för landsting
med kraftig befolkningsminskning. Framöver bör det prövas om kompensation
för landsting med kraftig befolkningsminskning ska ingå i
kostnadsutjämningen, på samma sätt som för kommunerna.

Jämställdhet
Jämställdhetsaspekterna borde ha lyfts fram mer. Den strukturella
kostnaden inom äldreomsorgen baseras t ex på att kvinnor kostar mer än
män. Orsaken är att kvinnor oftare än män tar hand om sin make i hemmet,
d v s arbetar gratis och inte kostar kommunen någonting. Om en kommun
lyckas bryta denna könsskillnad ökar kostnaderna. Kommunerna har således
inga ekonomiska incitament att bryta traditionella könsstrukturer.

Kommitténs förslag att höja kompensationsnivån för kollektivtrafik (från
75 till 100 procent) är positivt för jämställdheten, eftersom kvinnor
utnyttjar kollektivtrafik mer än män.

Kommittén föreslår att det skapas en permanent organisation för att
kontinuerligt följa upp utjämningssystemet. I uppdraget bör då ligga att
alla förslag redan från början ska genomsyras av ett
jämställdhetsperspektiv.

Mer information: Siv Holma, tel. 070-343 95 83

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00,
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se