Jämtlands Läns Landsting

SJ försämrar transporter för länets företagare och invånare

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 11:39 CEST

I ett öppet brev till SJ uttrycker Landstingsstyrelsen i Jämtlands län stor oro över SJs minskning av X 2000-tåg på sträckan Stockholm - Ljusdal - Östersund. Resultatet blir ca 30 minuter längre resor för passagerarna, och därmed minskas SJs attraktiva resemöjligheter till och från länet.

En enig landstingsstyrelse står bakom landstingsrådet Harriet Jorderud (s) som fick i uppdrag att via ett öppet brev till SJ framföra landstingets uppfattning.

- När västra stambanans resenärer prioriteras av SJ ger det en stark signal till länets näringsliv och resenärer till regionen att inte vara lika värdefulla resenärer, säger Harriet Jorderud. Avstånden mellan Stockholm och Östersund gör att tiden på tåget spelar en avgörande roll för om resan ska genomföras med tåg eller med annat trafikslag.

I den avsiktsförklaring om standard och trafikering på Norra Stambanan som SJ, Banverket samt kommunerna och landstingen utmed banan undertecknade i augusti 2006 står "...SJ strävar efter en tågtrafik på banan som medger snabba personförbindelser dagtid mellan Jämtland och Stockholm...". Den sista punkten i avsiktsförklaringen lyder: "Parterna har för avsikt att gemensamt komma överens om tydligare målsättningar och ambitioner samt formerna för den framtida persontrafiken på Norra Stambanan, grundat på 1-6 ovan. Denna princip nyttjas redan på andra bansträckor mellan SJ AB och andra parter på ett mycket framgångsrikt sätt." Landstingsstyrelsen i Jämtlands län anser inte att den sista punkten är uppfylld.

Bifogat är brevet till SJ.

För mer information:

Harriet Jorderud, 1:e vice ordförande Landstingsstyrelsen 070-375 20 80

 

 

Ledningsstab Regional Utveckling

2008-09-24

Dnr LS/1164/2008

Jan Rönngren

Tfn: 063-14 75 76

E-post: jan.ronngren@jll.se


SJ AB

VD Jan Forsberg

105 50 STOCKHOLM


Utvecklingen i Jämtlands län är starkt beroende av bra och snabba transporter

För ett län som Jämtland med bland annat en stark utveckling av besöksnäringen är det oerhört viktigt med snabba och tillförlitliga kommunikationer. De allra flesta företag i länet har sin marknad utanför länet, och behöver transportera både gods och personer till dessa marknader. Idag finns flera statliga myndigheter och organisationer placerade i Östersund och dessa behöver goda möjligheter till transporter till övriga Sverige. För länet som helhet behövs en god, välutvecklad och klimatsmart infrastruktur för att uppnå en högre regional hållbar tillväxt. En försämrad trafiksituation med långsammare tåg är direkt hämmande för den regionala utvecklingen.

Landstingsstyrelsen i Jämtlands läns landsting är mycket oroade över den utveckling som just nu sker av persontrafiken på järnvägen. SJ ska minska den i år just påbörjade satsningen med X 2000-tåg på sträckan Stockholm - Ljusdal - Östersund. Resultatet blir ca 30 minuter längre resor för passagerarna, och därmed minskas SJs attraktiva resemöjligheter till och från länet. När SJ väljer att prioritera resenärer längs västra stambanan ger de samtidigt en stark signal till länets näringsliv och resenärer till regionen att inte vara lika värdefulla som västra stambanans resenärer. Med de avstånd som finns mellan Stockholm och Östersund spelar tiden på tåget en avgörande roll för om resan ska genomföras med tåg eller om annat trafikslag kommer att väljas.

Regionala Utvecklingsstrategin som Rådet för regional utveckling och länsstyrelsen i Jämtlands län antog 2006 uttrycker starka önskemål om hur transporterna till länet ska utvecklas. Bland annat står det "Dagliga tågförbindelser ska utvecklas mellan Jämtlands län och södra Sverige med restider under 4,5 timmar (räknat mellan Östersund och Stockholm) dagtid."

I den avsiktsförklaring om standard och trafikering på Norra Stambanan som SJ, Banverket samt kommunerna och landstingen utmed banan undertecknade i augusti 2006 står "...SJ strävar efter en tågtrafik på banan som medger snabba personförbindelser dagtid mellan Jämtland och Stockholm...". Den sista punkten i avsiktsförklaringen lyder: "Parterna har för avsikt att gemensamt komma överens om tydligare målsättningar och ambitioner samt formerna för den framtida persontrafiken på Norra Stambanan, grundat på 1-6 ovan. Denna princip nyttjas redan på andra bansträckor mellan SJ AB och andra parter på ett mycket framgångsrikt sätt."

Landstingsstyrelsen i Jämtlands läns landsting anser inte att den sista punkten är uppfylld. SJ väljer att fatta beslut om att minska trafiken med snabbtåget X 2000 från Norra Stambanan. Den kanske viktigaste framgångsfaktorn för en positiv utveckling i vår region är en modern och välutvecklad infrastruktur. Alla trafikslagen är viktiga för regionen och kompletterar varandra. Vi arbetar hårt för att järnvägen ska ha en framskjuten position bl a för att det är det bästa alternativet ur miljösynpunkt. Vi menar att SJ har ett medansvar för att en sådan utveckling sker. SJ måste därmed se till att trafiken med snabba, moderna tågfordon fortsätter att utvecklas i norrlands inland i stället för att en avveckling påbörjas. SJ måste ändra sitt beslut att försämra tågtrafiken för vår region.

För landstingsstyrelsen i Jämtlands läns landsting

Harriet Jorderud

1:e vice ordförande Landstingsstyrelsen