Socialdepartementet

Sjukförsäkringen i Budgetproposition 2011

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 09:26 CEST

Regeringens mål om att sjukfrånvaron ska ligga på en långsiktigt låg och stabil nivå är på väg att uppfyllas. I ett internationellt perspektiv ligger den svenska sjukfrånvaron alltmer i linje med genomsnittet för jämförbara länder inom EU och OECD.

Sjukförsäkringsreformen har gett resultat. Sjukskrivningsprocessen har blivit mer aktiv. Färre individer blir sjukskrivna och sjukperioderna har blivit kortare. Sammantaget har den minskade ohälsan lett till en kraftig minskning av utanförskapet. Regeringen anser därför att den nuvarande inriktningen ska gälla även fortsättningsvis.

Det är viktigt att säkerställa att avsikterna med reformen upprätthålls, exempelvis att den som är svårt sjuk och inte kan arbeta ska kunna få ersättning samtidigt som reformen ska öka drivkrafterna och stödet till dem som kan komma tillbaka i arbete.

Stora förändringar likt sjukförsäkringsreformen kan emellertid leda till att enskilda drabbas av orimliga och icke avsedda konsekvenser. Regeringen avser fortsatt att följa utvecklingen i detta avseende och i närtid se över om regelverken och deras tillämpning har fått icke avsedda konsekvenser för enskilda individer.

Regeringen föreslår i BP 2011 en fortsättning av de åtgärder som vidtagits för att förstärka hälso- och sjukvårdens medverkan i sjukskrivningsprocessen, bland annat rehabiliterings­garantin och sjukskrivningsmiljarden. För 2011 avsätts närmare 2 miljarder kronor för dessa båda verksamheter.

Regeringen förslår vidare att sjukpenning ska kunna lämnas under de första 14 dagarna i en sjukperiod om det skulle framstå som oskäligt att begära att den försäkrade personen ska anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, till exempel på grund av egen sjukdom, för att ha rätt till sjukpenning.

Kontakt:
Niclas Bengtsson
Stabschef
08-405 49 13