Aktionsgruppen för de sjukförsäkrade

Sjukförsäkringsreformen blev ett fiasko - bara enstaka sjuka per kommun åter i jobb

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 07:00 CEST

Den stora sjukförsäkringsreformen blev en flopp. Målet att få sjuka i arbete har misslyckats. I vissa län har mindre än en handfull av de utförsäkrade fått jobb på den ordinarie arbetsmarknaden, visar en sammanställning som Försäkringskassan har gjort på begäran av Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt. Istället kommer allt fler tillbaka till sjukförsäkringen – och är då ofta allvarligt försämrade i sina sjukdomstillstånd.

Målet med sjukförsäkringsreformen var att få de sjuka i arbete. Man föreställde sig att alla kan göra något, trots funktionsnedsättningar. De uppföljningar som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har gjort av dem som utförsäkrades vid årsskiftet visar att nästan 90 procent inte klarar något som helst arbete, inte ens i skyddad verksamhet på deltid. Till den ordinarie arbetsmarknaden – slutmålet – har färre än tre procent nått, inklusive deltidsjobb och tillfälliga anställningar. I flera län är antalet sjuka som kommit ut i jobb utan stöd inte fler än att det i genomsnitt blir två-tre per kommun. I Blekinge har fem utförsäkrade i hela länet gått till jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. (Se tabeller nedan).

En osäkerhet i siffermaterialet är att det inte finns någon redovisning av hur mycket de sjuka har ökat sin arbetstid. 39 procent av de utförsäkrade var deltidssjukskrivna, och har således redan jobb på deltid. Hur många utöver de redan deltidsarbetande som har kommit i jobb redovisas inte.

Skillnaderna mellan länen är ganska stora. Drygt 2,5 gånger större andel av de utförsäkrade har ”riktigt” jobb i Stockholm än i Västmanland.

- Siffrorna visar en verklighet mycket långt ifrån regeringens redovisning av utförsäkringarna som en succé, säger Gertie Gladnikoff i Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt, som begärt ut och analyserat länssiffrorna från Försäkringskassan.

De utvärderingar som gjorts av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gemensamt visar också att allt fler återvänder till sjukförsäkringen, trots de mycket hårda kraven. I den senaste mätningen, vid juli månads utgång, hade 43 % beviljats återinträde i sjukförsäkringen. Ytterligare 13 % hade ansökt om sjuk- eller rehabiliteringspenning, men fått avslag. Sammantaget var det alltså 56 % som själva ansåg att de uppfyllde de mycket hårda kraven på återgång, nämligen att vara beroende av sjukhusvård eller omfattande vård i hemmet (den som klarar sig med lite vård anses alltså kunna jobba), sakna verklighetsuppfattning eller allvarligt försämras i sitt sjukdomstillstånd.

- De två första grupperna hör sannolikt till det fåtal som redan från början bedömdes vara för sjuka för att kunna utförsäkras, tror Gertie Gladnikoff. Det betyder att de som nu har beviljats återinträde i sjukförsäkringen är personer som har blivit allvarligt försämrade i sina sjukdomstillstånd.

- Vi har alltså ett system som avsiktligt ger
allvarlig försämring av sjukdomstillståndet för redan svårt sjuka människor - försämringar som många aldrig kommer att kunna hämta sig från.


Hur många som har fått komma tillbaka till sjukförsäkringen varierar kraftigt i olika län. Försäkringskassan i Gävleborg har bedömt att 25 procent av de utförsäkrade i länet har rätt att bli sjukskrivna igen, jämfört med 58 procent i Västerrbotten.

Andelen som har ansökt om återgång tillsjukförsäkringen varierar lika mycket, från 39 procent i Dalarna till 64 procent i Norrbotten.

- Det tyder på att de sjuka har fått mycket olika rådgivning om vilka förutsättningar som gäller för att få återgå till Försäkringskassan, säger Gertie Gladnikoff.


Likaså är det stor skillnad mellan länen i vilken mån Försäkringskassan gör samma bedömning som de sjuka av deras behov av att komma tillbaka till sjukförsäkringen. I Kalmar län har 92 procent av ansökningarna blivit godkända i Försäkringskassans bedömning, i Gävleborg är siffran 63 procent.

- Sammantaget visar utvärderingarna en stor godtycklighet i systemet,anser Gertie Gladnikoff. Men framför allt visar de en verklighet mycket långt ifrån regeringens påståenden om att utförsäkringarna har inneburit att friska människor har kommit tillbaka till arbetsmarknaden. Sanningen är att 90 procent av dem som har nått maxtiden i sjukförsäkringen har utsatts för en behandling som allvarligt försämrar deras sjukdomstillstånd, för att tio procent ska hitta tillbaka till arbetsmarknaden.

- Det målet hade kunnat nås på ett mycket bättre sätt genom hjälp, stöd och uppmuntran istället för genom tvång, misstänkliggörande och ekonomisk misär, säger hon.


Källor:

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010. Uppdaterade siffror med status hos Arbetsförmedlingen den 30 juni och Försäkringskassan den 31 juli
http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Nyheter/100831_Press/notis_100831_uppfoljning.pdf

Rapportsiffror - Länsfördelat [xls 39 kB]
http://www.forsakringskassan.se/irj/servlet/prt/portal/prtroot/docs/guid/f027100e-0597-2d10-29a1-c5567c1cc2eb

 

Tabeller framtagna av Försäkringskassan åt Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt se bifogat word dokument samt bifogade bilder

Kontaktperson: Gertie Gladnikoff, gertie.gladnikoff@gmail.com, tel 076-138 98 45

http://protestera.just.nu/