Statistiska centralbyrån, SCB

Sjukfrånvaron fortsätter att minska

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 10:08 CEST

Sjukfrånvaron bland de anställda minskade under första kvartalet 2004 med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Under första kvartalet var 4,6 procent av antalet anställda sjukfrånvarande. Sjukfrånvaron har nu minskat fyra kvartal i rad.

Inom privat sektor uppgick sjukfrånvaron till 4,2 procent av de anställda, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med första kvartalet 2003. Även inom kommunal och statlig sektor minskade andelen sjukfrånvarande och uppgick till 6,3 respektive 3,0 procent, en minskning med 0,5 respektive 0,8 procentenheter. Inom landstingssektorn var andelen sjukfrånvarande oförändrad och uppgick till 5,6 procent.

Kommunalanställda kvinnors sjukfrånvaro minskar

I kommunal och landstingssektorn minskade sjukfrånvaron för kvinnorna medan den ökade för männen. Skillnaden i sjukfrånvaron mellan könen minskade således i dessa sektorer under första kvartalet 2004 jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Lägst sjukfrånvaro i Hallands län

Hallands län uppvisade den lägsta sjukfrånvaron under första kvartalet 2004 där den uppgick till 3,8 procent av de anställda. I Stockholms och Skåne län var sjukfrånvaron lägre än riksgenomsnittet. Sjukfrånvaron uppgick i dessa län till 4,4 respektive 4,2 procent av de anställda. Andelen sjukfrånvarande i Västra Götaland uppgick till 4,7 procent.

Publikation

En mer fullständig redovisning av den övriga sjukfrånvaron publiceras i Statistiska meddelanden, AM 63 SM 0402, tabell 9-13. Detta finns att tillgå på SCB:s webbplats.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 67 51
Förfrågningar
Fredrik Rahm
Tfn 019-17 65 97
Epost fornamn.efternamn@scb.se
Annika Norlén
Tfn 019-17 67 64