Landstinget Halland

Sjukvårdsupplysningen håller hög kvalitet

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 11:03 CET

Landstinget Halland är först i landet med att göra en omfattande utvärdering av Sjukvårdsupplysningens kvalitet.
– Studien visar att Sjukvårdsupplysningen i länet håller en mycket hög kvalitet och att det är en helt rätt satsning både för hallänningarna och landstinget, säger Mats Eriksson, landstingsstyrelsens ordförande. Genom Sjukvårdsupplysningen får hallänningarna ett snabbt besked som kan spara både tid och pengar. Dessutom kan landstinget få resurserna att räcka till mer så att vi kan ge fortsatt god vård med en ekonomi i balans.

Sjukvårdsupplysningen, som startade i Halland för tre år sedan, innebär att invånarna har tillgång till ”Råd om vård dygnet runt”. Samma telefonnummer (0771-299 299) gäller i hela länet och erfarna sjuksköterskor svarar på samtalen. Sjuksköterskorna ger inte endast råd om vad man själv kan göra för att må bättre utan de kan också bedöma om man bör träffa till exempel en läkare eller ge besked om vart man bör vända sig. Vardagar styrs telefonsamtalen med teknikens hjälp till den vårdcentral eller jourcentral som har ansvar för sjukvårdsupplysningen i respektive kommun. På natten och helgerna går alla samtal till en gemensam sjukvårdsupplysning.
För att ta reda på kvaliteten i rådgivningen har en studie genomförts i Halland. Studien, som ska läggas fram även vetenskapligt, har genomförts med stöd från Forsknings- och utvecklingsenheten i primärvården i Halland. I studien ingick 362 patienter som dagtid under november 2002 - mars 2003 kontaktade Sjukvårdsupplysningen i Varberg med en medicinsk fråga. Av dessa hade

- 150 personer fått råd om egenvård
- 150 personer fått rådet att vända sig till distriktssköterska eller allmänläkare i primärvården
- 62 personer fått rådet att uppsöka länssjukvårdens akutmottagningar.

Samtliga patienter ringdes upp två veckor efter att de hade kontaktat Sjukvårdsupplysningen. Nästa alla av de tillfrågade patienterna tackade ja till att vara med i studien. Många uttryckte spontant sin stora belåtenhet med att Sjukvårdsupplysningen i Halland finns.

Hög kvalitet på råden
Av studien framgår att Sjukvårdsupplysningen håller en mycket hög kvalitet. Resultatet visar att 98 % av de bedömda personerna fick rätt råd, antingen egenvård eller att vända sig till vårdcentral eller akutmottagning. Studien visar även att telefonsjuksköterskorna arbetar med en bred säkerhetsmarginal. Ingen tar onödiga risker.
– Jag är verkligen glad över det positiva resultatet, som visar att Sjukvårdsupplysningen håller en mycket hög kvalitet, säger landstingsdirektör Mona Boström. Genom studien har vi för första gången kunnat påvisa att befolkningen tar fasta på de råd som ges och att de som ringer verkligen får hjälp av Sjukvårdsupplysningen.
Patienterna tillfrågades om deras journaler från de aktuella vårdbesöken fick läsas. En sjuksköterska, två distriktsläkare och en sjukhusläkare har sedan läst och bedömt rådgivningens medicinska kvalitet i förhållande till vad som står i journalerna.
De läkare och den sjuksköterska som bedömt rådgivningen konstaterar att kvaliteten på de medicinska råden var mycket hög. I mer än 95 % av fallen ansågs Sjukvårdsupplysningens råd vara riktiga.

Patienterna följer råden som ges
Cirka 75 % följde det rekommenderade rådet om egenvård. Cirka 20 % uppsökte vårdcentral. Om inte Sjukvårdsupplysningen funnits uppger drygt 70 % av patienterna att de hade tänkt sig att söka till någon vårdcentral eller allmänläkarmottagning. Det innebär att primärvården avlastades med 50 % av fallen. Akuten avlastades med 6 % av fallen (10 % hade tänkt söka akuten, men endast 4 % gjorde detta).
Nästan 90 % följde rådet att uppsöka primärvården. Av dessa hade 22 % tänkt söka akuten, men genom rådgivningen uppsöktes akuten endast av 4 %, d v s en besparing på 18 % av antalet besök. Av dem som rekommenderades att söka akuten följdes rådet av 98 %.

Hänvisas rätt
Om besöket hos primärvården eller akutsjukvården ledde till en konkret åtgärd som exempelvis röntgen, förskrivning av läkemedel eller någon annan behandling, ansågs vid utvärderingen att Sjukvårdsupplysningens råd var befogat.
Även i detta fall visade utvärderingen att så gott som samtliga hänvisningar (>95 %) var korrekta. Likaså visar resultatet av studien att den skriftliga dokumentation som görs av dem som arbetar på Sjukvårdsupplysningen är av hög kvalitet.
– Vi har i Halland satsat på gemensam utbildning för all personal som arbetar med Sjukvårdsupplysningen i länet. Detta gör att jag är övertygad om att den höga kvalitet som utredningen visar, gäller för Sjukvårdsupplysningen i hela Halland, säger vårdutvecklare Gudrun Håkansson.

För mer information - kontakta:
Gudrun Håkansson, vårdutvecklare/projektledare
Tfn: 0340 – 48 24 61, 070 – 632 78 26
Carl-Eric Thors, verksamhetschef primärvården i Varberg
Tfn: 0340 – 48 20 60