Kungälvs kommun

Sjupunktsprogram skall få Kongahällaprojektet i balans

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 08:23 CEST

Kommunstyrelsen antog under sitt möte tisdagen 24 maj enhälligt, ett sjupunktsprogram med åtgärder för att komma till rätta med det prognostiserade underskottet på 170 miljoner.
– Jag är glad att ha fått de politiska besluten idag som behövs för att fortsätta projektet, säger kommunchef Magnus Gyllestad. Min bedömning nu är att vi har goda förutsättningar att 2023 slutredovisa ett projekt som har hållit budget. Det är dock viktigt att vi fortsätter ha fokus både på ekonomi och tid framöver.
Nu när bilden klarnat råder stor politisk enighet om hur kommunen skall gå vidare.

– Idag lades politiken mer eller mindre på hyllan och samtliga partier i kommunstyrelsen tog ett klokt och gemensamt beslut i kommunstyrelsen gällande Kongahällaprojektet. Det känna bra nu när alla förstår att inte Kongahälla projektet gått back, att det bara var en prognos och att vi i en fullständig politisk enighet beslutat om en plan för balans 2023, säger kommunalrådet Miguel Odhner (S). Genom enigheten sänder vi en tydlig signal till våra samarbetspartners att vi tror på dem och vårt gemensamma viktigaste stadsbyggnadsprojekt.

Även samhällsbyggnadsutskottets ordförande Morgan Persson (UP) är nöjd.
– Otroligt viktigt att inte förhasta sig när man får prognosunderlag. Det skadar i onödan Kungälvs varumärke. Resultatet nu när vi är överens är att vi löser problemet. Det är det viktigaste.

Punkterna som antogs är följande:

1. Projektet skall månatligen, i samhällsbyggnadsutskottet, redovisa framdrift och ekonomisk status.

– Vi kommer att stärka uppföljningen och ha en avstämning i samhällsbyggnadsutskottet varje månad, säger samhällsbyggnadschef Jenny Adler. Det innebär i praktiken att den skriftliga uppföljning som görs sedan mitten av mars inom förvaltningen, även presenteras för politiken.

2. Investeringen gällande Kungälvsmotet redovisas som eget projekt enligt reviderad investeringsplanen 2016.

– Kungälvsmotet byggs inte om bara för Kongahällaprojektet. Hela kommunen får nytta av den. Därför lyfts det ur Kongahällsprojektet och blir ett eget projekt, men samordnas tekniskt och funktionellt med Kongahälla, säger Jenny.

3. Kongahällagatan och Uddevallagatan byggs enbart om i den omfattning som krävs för att funktionellt fungera baserat på Kongahällaprojektet.

– Det handlar bara om kompletteringar av GC-vägar och mindre gatujusteringar, säger Jenny. Förvaltningen får även i uppdrag att ta fram förslag på hur gatorna skall utformas på lång sikt. När det arbetet utgörs kommer det också att ske som egna projekt.

4. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för försäljning av markyta norr om kvarter 15.

– Där finns en markplätt som är tänkt för parkering, och som med rätt förutsättningar kan säljas.

5. Förvaltningen får i uppdrag att utreda en parkeringslösning som innebär att projektet Kongahällas budget ej belastas.

– Det handlar om att få p-avgifterna i balans med p-kostnaderna. Det kommer med alla sannolikhet att påverka avgifterna på kommunens alla nuvarande och kommande parkeringar. En ny parkeringsstrategi måste tas fram.

6. Förvaltningen får i uppdrag se över ambitionsnivån avseende utformning av allmänna ytor, såsom gat-, torg och parkytor i syfte att finna mer ekonomiskt fördelaktiga förslag utan att avsevärt försämra kvaliteterna i stadsdelen. Eventuella ändringar sker i dialog med byggherrarna.

– Det gäller att med någorlunda samma kvalitet hitta billigare lösningar. Men vi måste givetvis uppnå gestaltningsmålen, säger Jenny.

7. Förvaltningen får i uppdrag att se på möjligheten att utöka exploateringsgraden och intäkter inom projektet. 

Jenny betonar att det är möjligheten förvaltningen skall se på.
– Detaljplanerna styr mycket när det gäller exploateringsgraden. Jag misstänker att byggherrarna redan utnyttjat sina ytor till max. Vi får undersöka vilka konsekvenser en utökning kan få i form av förändrad detaljplan, säger Jenny.

Oppositionsrådet Anders Holmensköld (M) anser att det är viktigt att inte sänka attraktiviteten i området
– Utformningen ska ske i dialog mellan kommunen och byggherrarna. Vi har fått gehör för att öka intäkterna och vår sida ser en högre andel bostadsrätter i projektet - dessa intäkter behövs, vi är bara i början av projektet.

Förutom de sju punkterna får Kommunchefen dessutom i uppdrag att inrätta en controllerfunktion i förvaltningen och revidera styrdokument för exploatering redan 2016.

– Kommunstyrelsen har beslutat stärka upp beslutet och infört en kontrollorganisation. Det är en balansgång att dra ner på ambitionerna att bygga en morden ny stadsdel utan att miljön blir sämre, säger kommunstyrelsens vice ordförande Maria Kjellberg (MP). Vi vill ha kvar hållbarhetsperspektivet. Man måste sätta det i ett lite större perspektiv än bara bussar.

Noel Cornér
Kungälvs kommun