Justitiedepartementet

Skadeståndansvar vid sjötransport av farligt gods

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 14:59 CET

I dag överlämnar HNS-utredningen sitt betänkande Skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods (SOU 2006:92) till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen föreslår att Sverige tillträder 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (HNS-konventionen). Vidare läggs fram förslag till den lagstiftning som föranleds av ett svenskt tillträde till konventionen.

HNS-konventionen har till syfte att kunna möta ersättningskrav på grund av skador som har orsakats vid sjötransport av HNS-ämnen. Omkring 6 000 olika ämnen är farliga och skadliga i konventionens mening. Det rör sig huvudsakligen om kemikalier av olika slag samt olja, kondenserad naturgas (LNG) och petroleumgas (LPG). Skadan skall i princip ha uppkommit på en konventionsstats territorium eller i dess ekonomiska zon eller annat område av motsvarande räckvidd. Skadebegreppet inkluderar personskador, sakskador, rena förmögenhetsskador och föroreningsskador på miljön. Även kostnader för åtgärder som syftar till att förebygga eller begränsa skador är ersättningsgilla.

Skadeståndsansvaret är strikt och bärs primärt av fartygets ägare. Redarens ansvar är begränsat. Det knyter an till fartygets tonnage och uppgår maximalt till 100 miljoner särskilda dragningsrätter, vilket motsvarar ungefär en miljard kr. I vissa fall föreligger inte rätt till ansvarsbegränsning.

Ägaren av ett fartyg som är registrerat i en konventionsstat och som transporterar HNS-ämnen är skyldig att ha en försäkring eller annan ekonomisk säkerhet som täcker ansvaret enligt konventionen samt ett certifikat som styrker detta.

Räcker inte fartygsägarens ansvar till för att betala uppkomna skador finns möjlighet till ytterligare ersättning från en internationell fond, HNS-fonden. Den maximala sammanlagda ersättning som i anledning av en och samma olycka kan betalas av fartygsägaren - eller av försäkringsgivaren - och HNS-fonden uppgår till 250 miljoner särskilda dragningsrätter, vilket motsvarar ungefär 2,7 miljarder kr. HNS-fonden finansieras genom avgifter som tas ut av den som tar emot HNS-gods efter sjötransport.

HNS-konventionen träder i kraft internationellt 18 månader efter det att vissa i konventionen närmare specificerade villkor har uppfyllts, bl.a. skall tolv stater ha tillträtt konventionen. Per dags datum har åtta länder gjort det.


Kontakt:
Magnus Göransson
Särskild utredare
Telefon 08-700 34 80

Anna Täcklind
Sekreterare
Telefon 042-19 97 69
Mobil 070-994 56 96